1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

СЕМКО - Вече всеки гражданин може да оцени получената от него услуга в община Попово

PDFПечатЕ-поща

По реализиращ се от Общината проект „Община Попово – модерна администрация в услуга на гражданите и бизнеса”, Договор А 09-31-32 С/12.06.2009 г., в Центъра за административни услуги и информация и в салона на отдел „Местни данъци и такси” са поставени общо 6 пулта на ситемата СЕМКО (Система за експресно мнение за качеството на обслужване) с бутони (емотикони): „много недоволен”, „недоволен”, „нямам оплаквания”, „доволен” и „очарован”. 

След получената от посетителя услуга с едно натискане на бутоните може да се покаже доколко гражданина е останал доволен или не. Събраната информация от оценките на клиентите автоматично се обработва от системата СЕМКО и се визуализира в реално време чрез уеб базирани справки. Регистрира се в база данни и може по всяко време да се провери или види от всеки гражданин в новия сайт на Община Попово в рубриката „Община Попово – online” – „система за Експресно Мнение за Качеството на Обслужване (СЕМКО) на гражданите”

Предоставяйки на потребителя различни изгледи (таблици, диаграми и др.) над събраните данни, справките представляват мощен инструмент за анализ и основа за взимане на обосновани управленски решения. Удовлетвореността на гражданите е от първостепенна важност за нас и нашият стремеж е да Ви предоставим по-бързо, компетентно и фокусирано към клиента обслужване. Помогнете ни като изкажете вашето мнение след получаването на административна услуга в Информационния център за обслужване на гражданите и салона на инспекторите от Местни данъци и такси в Община Попово! 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативно програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по Приоритетна ос III. „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”, подприоритет 3.1. „Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление”, финансиран по бюджетна линия BG051PO002/08/3.1-02, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПАК № 09-31-32С/12.06.2009 г.