1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Община Попово предоставя възможност за заявяване на услуги Online

PDFПечатЕ-поща

 


Проект “Община Попово – модерна администрация в услуга на гражданите и бизнеса”
Договор №A-09-31-32-C/12.06.2009 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд
Общинска администрация Попово е бенифициент по проект „Община Попово – модерна администрация в услуга на гражданите и бизнеса”. Във връзка с реализирането на горепосоченият проект, общинска администрация Поповo внедри и предложи възможността за заявяване на електронни административни услуги за гражданите и бизнеса.
Общинската администрация предоставя възможност на гражданите и бизнеса да подават заявления online (през интернет) за следните 22 електронни административни услуги, за извършването на които ще Ви бъде необходим Универсален електронен подпис (УЕП):
1. Издаване на удостоверение за наследници;
2. Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена;
3. Издаване на удостоверение за раждане – дубликат;
4. Издаване на препис–извлечение от акт за смърт;
5. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат;
6. Издаване на удостоверение за настоящ адрес (при вече регистриран НА);
7. Издаване на удостоверение за постоянен адрес (при вече регистриран ПА);
8. Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за раждане или смърт;
9. Издаване на удостоверение за родствени връзки;
10. Издаване на удостоверение за семейно положение;
11. Регистрация на пчелни семейства;
12. Категоризация на средства за подслон и места за настаняване;
13. Категоризация на заведения за хранене и развлечения;
14. Издаване на разрешение за ненормирано работно време на обекти;
15. Издаване на разрешение за удължено работно време при провеждането на семейни и други чествания;
16. Изготвяне на копия от кадастралния план (кадастрални листа, ръчна скица, разписна книга) - само за селата в Община Попово;
17. Издаване на разрешение за кастрене и премахване на растителност;
18. Приемане и обработване на декларации за освобождаване на такса за сметосъбиране, сметоизвозване и за обезвреждане на битови отпадъци;
19. Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения;
20. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот;
21. Записване за приемни дни;
22. Предоставяне на копие от документ, съдържащ публична или непублична общинска информация на хартиен или магнитен носител със или без заверка;
Освен заявяването на електронните административни услуги online, гражданите и бизнеса имат възможност да избират сами начинът за получаване на избраната от тях услуга (за които е приложимо), а именно: на място в общината, чрез куриер или по пощата на посочен от Вас адрес и номер.


placeholder