1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Други обяви, съобщения и заповеди

PDFПечатЕ-поща

2014 г.:

ОБЯВЛЕНИЕ относно одобрено Частично изменение на Подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ с идентификатор 57649.503.3182 по КК на гр.Попово за преотреждане от „стопански двор“ за „птицеферма“  и начин на застрояване- свободно - (публ. на 02.12.2014 г.)

ОБЯВЛЕНИЕ относно изложен проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за УПИ І отреден за „Стоманени профили“, като се създава самостоятелен Урегулиран поземлен имот ХVІІІ за ПИ с идентификатор 57649.503.2249, собственост на Звезделина Йорданова Тодорова. УПИ ХVІІІ се отрежда за „производствени и складови дейности“ - (публ. на 26.11.2014 г.)

ОБЯВЛЕНИЕ относно изложен проект за подробен устройствен план – парцеларен план за строеж „път с трайна настилка“ в имоти с идентификатор 57649.100.1, 57649.100.2, 57649.100.3 по кадастрална карта на землище гр.Попово - (публ. на 12.11.2014 г.)

ОБЯВЛЕНИЕ относно Разрешение за строеж № 36/03.11.2014 г., изпратено с писмо с изх.№ 24-03-39/04.11.2014г. до РО НСК- Търговище при Североизточен район за обект: “Преустройство на съществуващ краварник в пилчарник“ с местонахождение ПИ 100010 в стопански двор на с.Манастирца, общ.Попово. - (публ. на 04.11.2014 г.)

Заповед № З-14-947/28.10.2014 г. относно границите на районите и вида на услугите по събиране, извозване и обезвреждане на битови отпадъци, честотата на сметоизвозване и обезвреждане на битови отпадъци, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в гр. Попово, квартал Невски и квартал Сеячи - (публ. на 31.10.2014 г.)

Заповед №З-14-948/28.10.2014 г. относно границите на районите и вида на услугите по събиране, извозване и обезвреждане на битови отпадъци, честотата на сметоизвозване и обезвреждане на битови отпадъци в селата: Априлово, Баба Тонка, Берковски, Бракница, Водица, Гагово, Глогонка, Горица, Долец, Долна Кабда, Дриново, Еленово, Заветно, Зараево, Захари Стояново, Звезда, Иванча, Кардам, Ковачевец, Козица, Конак, Ломци, Манастирца, Марчино, Медовина, Осиково, Паламарца, Помощица, Посабина, Садина, Светлен, Славяново, Тръстика, Цар Асен от Община Попово - (публ. на 31.10.2014 г.)

СЪОБЩЕНИЕ за открит обществен достъп до заявлението за издаване на комплексно разрешително на „ГУЖЕР КОМЕРС” ЕООД, площадка с. Зараево, за експлоатация на „Инсталация за интензивно отглеждане на птици - бройлери”, изпълняваща дейност, съгласно т. 6.6 „а” от Приложение № 4 към ЗООС - „Инсталация за интензивно отглеждане на птици с повече от 40 000 места за птици”. - (публ. на 05.09.2014 г.)

СЪОБЩЕНИЕ до заинтересуваните собственици на имоти, че е изложен проект за Подробен устройствен план/ПУП/ - План за улична регулация/ПУР/ за изграждане на „Пътна връзка с околовръстен път-южна промишлена зона, гр.Попово" - (публ. на 19.08.2014 г.)

СЪОБЩЕНИЕ относно инвестиционно предложение за "Доизграждане на АМ Хемус" (Ябланица-Белокопитово) - (публ. на 15.08.2014 г.)

ОБЯВЛЕНИЕ за изработен проект на  ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН за землището на с.ЗАХАРИ СТОЯНОВО, общ.ПОПОВО, обл.ТЪРГОВИЩЕ с цел реализиране на обект  „НАПОРЕН ВОДОПРОВОД” - (публ. на 05.08.2014 г.)

ПОКАНА за участие в заключителна пресконференция по проект проект №13-13-75/15.11.2013 г.  „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики в Община Попово“- (публ. на 30.07.2014 г.)

СЪОБЩЕНИЕ за частично изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за кв.115 по регулационен план на гр.Попово - (публ. на 15.07.2014 г.)

СЪОБЩЕНИЕ за частично изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за кв.112 по регулационен план на гр.Попово - (публ. на 15.07.2014 г.)

ПОКАНА за участие в за участие в обучение на тема: „Резултати от изпълнението на дейностите по проект „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики в община Попово”. Под-дейност 1.2: Провеждане на съпътстващо обучение, свързано с въведените правила за мониторинг, контрол и последваща оценка на общинските политики за устойчиво развитие”.- (публ. на 10.07.2014 г.)

ПОКАНА за участие в обществено обсъждане на Общинския план за развитие на Община Попово за периода 2014-2020 г..- (публ. на 10.07.2014 г.)

Заповед №З-14-412/20.05.2014 г. относно чупенето, отсичането на клонки и бране на цвят от липовите насаждения в населените места и край пътищата на територията на общината, в това число и събиране на прашец с цел търговия.- (публ. на 21.05.2014 г.)

Заповед №З-14-412/20.05.2014 г. относно чупенето, отсичането на клонки и бране на цвят от липовите насаждения в населените места и край пътищата на територията на общината, в това число и събиране на прашец с цел търговия.- (публ. на 21.05.2014 г.)

ДОКЛАД на екипа по управление по проект на Община Попово - “Община Попово-ефективно функционираща администрация в изпълнение на принципите за добро управление” приоритетна ос 1 "Добро управление”, подприоритет 1.1 "Ефективна структура на държавната администрация" по Бюджетна линия  BG051PO002/12/1.1-04 по ОПАК - (публ. на 28.04.2014 г.)

ОБЯВА от "ЮЖЕН ПОТОК БЪЛГАРИЯ" АД - предложение за изменение на инвестиционно предложение - (публ. на 19.03.2014 г.)

ОБЯВА от "ЮЖЕН ПОТОК БЪЛГАРИЯ" АД - предложение за изменение на инвестиционно предложение - (публ. на 30.01.2014 г.)

ДОКЛАД на екипа по управление по проект на Община Попово - “Община Попово-ефективно функционираща администрация в изпълнение на принципите за добро управление” приоритетна ос 1 "Добро управление”, подприоритет 1.1 "Ефективна структура на държавната администрация" по Бюджетна линия  BG051PO002/12/1.1-04 по ОПАК - (публ. на 08.01.2014 г.)2013 г.:

ЗАПОВЕД относно подготовката на община Попово за работа при тежки зимни условия и създаване на организация за почистване на снежната покривка по улиците и пътищата на общината през зимния период на 2013-2014 г. - (публ. на 28.11.2013 г.) - СХЕМА ЗА СНЕГОПОЧИСТВАНЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ за определяне размера на такса за битови отпадъци за 2014 г. за град Попово и кварталите Невски и Сеячи - (публ. на 19.11.2013 г.)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ за определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2014 г. за съставните села на община Попово - (публ. на 19.11.2013 г.)

ДОКЛАД на екипа по управление по проект на Община Попово - “Община Попово-ефективно функционираща администрация в изпълнение на принципите за добро управление” приоритетна ос 1 "Добро управление”, подприоритет 1.1 "Ефективна структура на държавната администрация" по Бюджетна линия  BG051PO002/12/1.1-04 по ОПАК - (публ. на 30.10.2013 г.)

ЗАПОВЕД за определяне границите на районите и вида на услугите по събиране, извозване и обезвреждане на битови отпадъци,  честотата на сметоизвозване и обезвреждане на битови отпадъци в селата: Априлово, Баба Тонка, Берковски, Бракница, Водица, Гагово, Глогонка, Горица, Долец, Долна Кабда, Дриново, Еленово, Заветно, Зараево, Захари Стояново, Звезда, Иванча, Кардам, Ковачевец, Козица, Конак, Ломци, Манастирца, Марчино, Медовина, Осиково, Паламарца, Помощица, Посабина, Садина, Светлен, Славяново, Тръстика, Цар Асен от Община Попово - (публ. на 24.10.2013 г.)

ЗАПОВЕД за определяне границите на районите и вида на услугите по събиране, извозване и обезвреждане на битови отпадъци,  честотата на сметоизвозване и обезвреждане на битови отпадъци, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в гр. Попово, квартал Невски и квартал Сеячи - (публ. на 24.10.2013 г.)

ОБЯВЛЕНИЕ за одобрен проект за обединяване на имоти с идентификатори 074011, 074021, 074022, 074026 и 074030 в новообразуван имот №074031 по КВС на землището на с.Априлово, придружен от ПУП - план за застрояване на съставния имот 074026 с цел реализиране на стопанска инициатива "Изграждане на съоражение за временно съхранение на животински торов отпадък" - (публ. на 17.09.2013 г.)

ОБЯВЛЕНИЕ за одобрен проект на ПУП на поземлен с идентификатор 081025 в землището на с.Ковачевец  с цел промяна на предназначение на част от имота - (публ. на 17.09.2013 г.)

ДОКЛАД на екипа по управление по проект на Община Попово - “Община Попово-ефективно функционираща администрация в изпълнение на принципите за добро управление” приоритетна ос 1 "Добро управление”, подприоритет 1.1 "Ефективна структура на държавната администрация" по Бюджетна линия  BG051PO002/12/1.1-04 по ОПАК - (публ. на 04.09.2013 г.)

Заповед №3-13-723/20.08.13 г. за изработване на частично изменение на ПУП от кв.112 по регулационния план на гр.Попово за изграждане на паркинг - (публ. на 20.08.2013 г.)

СЪОБЩЕНИЕ, съгласно чл. 62а, ал.1 от Закона за водите за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект  – язовир ”Априлово” - с.Априлово, община Попово - (публ. на 07.08.2013 г.)

СЪОБЩЕНИЕ за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект  – язовир.”Ковачевец”, с.Ковачевец, община Попово - (публ. на 15.07.2013 г.)

ИНФОРМАЦИЯ за преценяване необходимостта от овос на инвестиционно намерение “Закупуване на линия за бутилиране на растителни масла и увеличаване на производствения капацитет от 12000 л/8 часа на 20000 л/8 часав имот с идентификатор №57649.503.2976 с площ 13,923 дка с НТП „за хранително вкусовата промишленост” по кадастралната карта на град Попово” - (публ. на 02.07.2013 г.)

КЛАСИРАНЕ на кандидати за длъжностите “Екскурзовод” и “Аниматор” по проект „Обособяване на късноантичната крепост „Ковачевско кале” като атрактивен туристически комплекс”- (публ. на 25.06.2013 г.)

ИНФОРМАЦИЯ по Проект „Различни региони – обща европейска идентичност и сътрудничество“ - (публ. на 24.06.2013 г.)

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС - инвеститор: “ТРЕЙДСЪРВИЗ” ЕООД - (публ. на 19.06.2013 г.)

СЪОБЩЕНИЕ за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект  – микроязовир „Осиково-2”, с. Осиково, община Попово- (публ. на 17.06.2013 г.)

СЪОБЩЕНИЕ за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект  – рибарник „ Невски ”, кв. Невски, гр. Попово- (публ. на 17.06.2013 г.)

ОБЯВЛЕНИЕ за одобрен Подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен с  идентификатор 57649.92.23 в землището на гр.Попово, м.”Пътека”, собственост на “Ойропак” ООД, гр.София - (публ. на 13.06.2013 г.)

Заповед №3-13-499/03.06.13 г. за откриване на процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на  общинска земеделска земя - (публ. на 04.06.2013 г.)

Заповед №З-13-438/16.05.2013 г. относно чупенето, отсичането на клонки и бране на цвят от липовите насаждения в населените места и край пътищата на територията на общината, в това число и събиране на прашец с цел търговия.- (публ. на 31.05.2013 г.)

ОБЯВА за среща за обществено обсъждане относно „Изграждане на газопровод „Южен поток” на територията на Република  България”- (публ. на 30.05.2013 г.)

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Разширяване на енергиен обект за растителна биомаса с инсталирана мощност до 4000 кw” в ПИ с идентификатор 57649.503.3724 по кадастралната карта на гр.Попово - (публ. на 27.05.2013 г.)

Заповед № 3-13-418/10.05.2013 г.- (публ. на 10.05.2013 г.)

Заповед № 3-13-395/30.04.2013 г.- (публ. на 30.04.2013 г.)

Заповед № 3-13-394/30.04.2013 г.- (публ. на 30.04.2013 г.)

Съобщение за постъпило Заявление с вх. № 30-968-2/02.04.2013г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект  – яз.” Помощица”, с. Помощица, община Попово (публ. на 29.04.2013 г.)

Инвестиционни намерения „АЛТМЕТАЛ” ЕООД - гр.Попово - Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за Обект: Площадка за дейности с отпадъци от черни и цветни метали и акумулатори гр.Попово, УПИ IV за „ТПК „АЛЕН МАК”, кв.1 (публ. на 26.04.2013 г.)

ОБЯВЛЕНИЕ за изработен окончателен проект на ПУП – парцеларен план за eлементите на тех­ническата инфраструктура – линеен обект извън границите на урбанизираната територия за обект „Газопровод Набуко“ в участъка на българска те­ритория, с трасе на газопровода през землищата на с. Априлово, с. Долна Кабда, с. Конак, с. Ко­вачевец, с. Медовина, с. Осиково, с. Паламарца, гр. Попово, с. Светлен, с. Водица и с. Звезда, община Попово и ДОКУМЕНТИ И СХЕМИ на Газопровод Набуко - (публ. на 24.04.2013 г.)

График за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания - кампания 2013 г. (публ. на 03.04.2013 г.)

Заповед за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учередяване право на строеж и продажба на вещи, частна общинска собственост на община Попово (публ. на 03.04.2013 г.)

Заповед за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на земеделска земя, собственост на община Попово (публ. на 01.04.2013 г.)

Информация съгласно чл. 6, ал.9 от наредбата за ОВОС във връзка с инвестиционно намерение на „Алтметал” ЕООД за разкриване на втора площадка за изкупуване на цветни и черни метали, акумулатори и временно съхранение на излезли от употреба моторни превозни средства с идентификатор 57649,503,2256 по КК на землище гр. Попово,за който е отреден УПИ IV „ТПК АЛЕН МАК” от кв.1 по действащия регулационен план на промишлената зона на града, гр. Попово, община Попово (публ. на 29.03.2013 г.)

Обявление за разрешен ПУП - парцеларен план за обект Газопровод Набуко (публ. на 28.03.2013 г.)

Покана за обсъждане на проект за финансиране чрез дългосрочен дълг на разходите по проект на Община Попово (публ. на 21.03.2013 г.)

Становище от Набуко Газ Пайплайн България ЕООД (публ. на 15.03.2013 г.)

Заповед за обявяване на Конкурс за длъжността „Директор” на Исторически музей – гр. Попово (публ. на 01.03.2013 г.)

Списък на допуснати и недопуснати кандидати в конкурс за длъжността "юрисконсулт" (публ. на 18.02.2013 г.)

Съобщение до наследниците на Гана Дончева Петкова (публ. на 14.02.2013 г.)

Забрана на кмета на Община Попово на продажбата и употребата на алкохол от 20.00 часа на 26.01.2013 г. до 08.00 часа на 28.01.2013 г., във връзка с националния референдум на 27-ми януари 2013 г. (публ. на 15.01.2013 г.)

Протокол от общото събрание на "Регионално сдружение за управление на отпадъците" за регион Търговище (публ. на 15.01.2013 г.)

Заповед за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на частна общинска собственост, собственост на община Попово (публ. на 14.01.2013 г.)

Заповед за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на земеделска земя, собственост на община Попово (публ. на 10.01.2013 г.)

Заповед за класиране на участниците, кандидатствали в "открит конкурс" за обект 1201, собственост на община Попово и определяне на изпълнител (публ. на 09.01.2013 г.)

Заповед за класиране на участниците, кандидатствали в "открит конкурс" за обект 1202, собственост на община Попово и определяне на изпълнител (публ. на 09.01.2013 г.)

Заповед за класиране на участниците, кандидатствали в "открит конкурс" за обект 1203, собственост на община Попово и определяне на изпълнител (публ. на 09.01.2013 г.)

Обява за среща за обществено обсъждане, относно изграждането на газопровод Набуко (публ. на 07.01.2013 г.)