1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Други обяви, съобщения и заповеди

PDFПечатЕ-поща

2015 г.:

СЪОБЩЕНИЕ относно Частично изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване и план-схеми на техническата инфраструктура на УПИ ХVІІІ от кв.1  по плана на гр.Попово, собственост на Звезделина Тодорова, с който Урегулирания поземлен имот се отрежда за „Производствени и складови дейности“ - (публ. на 20.02.2015 г.)

СЪОБЩЕНИЕ относно одобрен проект за ЧИ на ПУП – ПР за УПИ ІІІ-187, кв.32 по плана на с. Паламарца - (публ. на 09.02.2015 г.)

ПОКАНА за пресконференция по проект „Компетентни служители – модерна Общинска администрация Попово” - (публ. на 06.02.2015 г.)

ОБЯВА за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина през месец юни 2015 г. в 10-ти отделен механизиран батальон - Враца - (публ. на 20.01.2015 г.)

ПОКАНА за пресконференция по проект „Разработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Попово“ - (публ. на 16.01.2015 г.)

ОБЯВА относно инвестиционно намерение "Обслужващ път с трайна настилка" в гр.Попово - (публ. на 14.01.2015 г.)

ИНФОРМАЦИЯ относно Проект „Преодоляване на социалното изключване на лица с умствена изостаналост чрез създаване на Центърза настаняване от семеен тип в община Попово” - (публ. на 09.01.2015 г.)

СЪОБЩЕНИЕотносно одобрен проект за ЧИ на ПУП – ПР за УПИ Х-261, кв.19 по плана на с. Ломци - (публ. на 09.01.2015 г.)

СЪОБЩЕНИЕотносно одобрен ПУП-Пар-целарен план за водопровод за строеж „Напоред водопровод с.Захари Стояново“ - (публ. на 07.01.2015 г.)