1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Други обяви, съобщения и заповеди

PDFПечатЕ-поща

2015 г.:

ОБЯВА за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба в Националната гвардейска част на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина - (публ. на 23.11.2015 г.)

СЪОБЩЕНИЕ относно проекта на Наредба за управление на отпадъците на територията на община Попово - (публ. на 10.11.2015 г.)

ПОКАНА за ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА, на която ще бъдат представени по-важните акценти по обявената процедура за енергийна ефективност - (публ. на 10.11.2015 г.)

ОБЯВА за обществено обсъждане на проект за ПУП за линейни обекти  от "ЮЖЕН ПОТОК БЪЛГАРИЯ" АД - (публ. на 09.11.2015 г.)

ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимостта от ОВОС относно инвестиционно намерение "Изграждане на млекопреработвателно предприятие в стопански двор в село Славяново имот №088095 преработващо само собствена суровина от животновъдната ферма за ЕРД в село Славяново" - (публ. на 29.10.2015 г.)

ЗАПОВЕД №З-15-1046/29.10.2015 г. относно границите на районите, в които ще се извършват услугите: сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в гр. Попово, квартали Невски и Сеячи - (публ. на 29.10.2015 г.)

ЗАПОВЕД №З-15-1047/29.10.2015 г. относно границите на 34 населени места на територията на община Попово, в които ще се извършват услугите: сметосъбиране, сметоизвозване и обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения - (публ. на 29.10.2015 г.)

СЪОБЩЕНИЕ относно одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план за строеж „Обслужващ път с трайна настилка“, засягащ поземлени имоти/ПИ/ общинска собственост с идентификатор 57649.100.3 – с начин на трайно ползване/НТП/ - селскостопански път и част от ПИ с идентификатор 57649.100.1 и 57649.100.2 с НТП –пасище по кадастрална карта на землище гр.Попово - (публ. на 29.10.2015 г.)

ОБЯВЛЕНИЕ за изработен проект за Подробен устройствен план за линейни обекти на техническата инфраструктура извън границите на населените места – фаза окончателен проект за обект „ПРЕНОСЕН ГАЗОПРОВОД ЮЖЕН ПОТОК НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ“, включващ парцеларни планове за трасето на газопровода, неговите технологични площадки и елементите на обслужващата техническа инфраструктура през землищата на с.Водица, с.Гагово, с.Дриново, с.Еленово, с.Кардам, с.Ковачевец, с.Ломци, с.Осиково, с.Паламарца, гр.Попово и с.Тръстика на територията на община Попово и ПРИЛОЖЕНИЯ към обявлението - (публ. на 15.10.2015 г.)

РЕШЕНИЕ №678 на Общински съвет - Попово - (публ. на 30.09.2015 г.)

СЪОБЩЕНИЕ относно одобрен проект за ЧИ на ПУП – ПРЗ на УПИ ХІ І-634 в кв.66 по плана на с. Паламарца, общ. Попово, собственост на Добрин Николов Стойчев - (публ. на 11.09.2015 г.)

ОБЯВЛЕНИЕ относно Разрешение за строеж № 43/08.09.2015г.., изпратено с писмо с изх.№ 24-03-21/09.09.2015г. до РО НСК- Търговище при Североизточен район за обект: “Газификация на гр.Попово“, подобект:“ Разпределителни газопроводи, отклонения и съоръжения до консуматори по опис“, сигнатура „П-01-А28“ с приложение Решение № 14-06/1998г. на РИОСВ гр.Шумен. - (публ. на 11.09.2015 г.)

СЪОБЩЕНИЕ относно одобрен проект за ЧИ на ПУП – ПРЗ на УПИ І-739 и УПИ ІІ-745,744 в кв.84 по плана на с. Водица, общ. Попово, собственост на „ Водица Релакс” ООД - (публ. на 09.09.2015 г.)

СЪОБЩЕНИЕ относно изработен проект за ЧИ на  ПУП – ПРЗ на УПИ  І, УПИ ІІ, УПИ ІV и УПИ V в кв.7 по плана на с. Осиково, общ. Попово - (публ. на 24.08.2015 г.)

ПОКАНА за пресконференция за приключване на първи етап на проект №DIR 51011119-6-18 „Реализация на инвестиционен проект във водния сектор на гр. Попово”Финансиран чрез Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”, Съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионен фонд на Европейския съюз - (публ. на 21.08.2015 г.)

СЪОБЩЕНИЕ относно одобрен проект за ЧИ на ПУП – ПРЗ на УПИ ХІ І-634 в кв.66 по плана на с. Паламарца, общ. Попово, собственост на Добрин Николов Стойчев - (публ. на 17.08.2015 г.)

ПРОТОКОЛ относно предоставяне за индивидуално ползване на пасища и мери на животновъди - (публ. на 07.08.2015 г.)

ПРОТОКОЛ от 29.07.2015 г. от проверка за спазване на изискванията на чл.92 или чл.99а от Закона за гражданската регистрация за извършените адресни регистрации или за промяна на адрес в периода 01.07.2014 год. – 30.04.2015 год. - (публ. на 29.07.2015 г.)

ЗАПОВЕД №З-15-757/23.07.2015 г. относно назначаване на комисия за проверка за спазване на изискванията на чл.92 или чл.99а от Закона за гражданската регистрация за извършените адресни регистрации или за промяна на адрес в периода 01.07.2014 год. – 30.04.2015 год. - (публ. на 23.07.2015 г.)

СЪОБЩЕНИЕ относно изработен проект за ЧИ на ПУП – ПРЗ на УПИ І в кв.84 по плана на с. Водица, общ. Попово, собственост на „ Водица Релакс” ООД - (публ. на 22.07.2015 г.)

СЪОБЩЕНИЕ относно изработен проект за ЧИ на ПУП – ПРЗ на УПИ ХІ І-634 в кв.66 по плана на с. Паламарца, общ. Попово, собственост на Добрин Николов Стойчев - (публ. на 22.07.2015 г.)

ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимостта от ОВОС относно инвестиционно намерение Подробен устройствен план – план за застрояване с цел промяна на предназначението на земеделска земя за гробищни паркове във връзка с разширение на гробищен парк в част от имот №000037 и част от имот №000094 в землището на с. Светлен, община Попово - (публ. на 06.07.2015 г.)

ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимостта от ОВОС относно инвестиционно намерение Подробен устройствен план – план за застрояване с цел промяна на предназначението на земеделска земя за гробищни паркове във връзка с разширение на гробищен парк в част от имот №000137 в землището на с. Паламарца, община Попово - (публ. на 06.07.2015 г.)

ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимостта от ОВОС относно инвестиционно намерение Подробен устройствен план – план за застрояване с цел промяна на предназначението на земеделска земя за гробищни паркове във връзка с разширение на гробищен парк в част от имот №046003 в землището на с. Марчино, община Попово - (публ. на 06.07.2015 г.)

ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимостта от ОВОС относно инвестиционно намерение Подробен устройствен план – план за застрояване с цел промяна на предназначението на земеделска земя за гробищни паркове във връзка с разширение на гробищен парк в част от имот №000068 в землището на с. Кардам, община Попово - (публ. на 06.07.2015 г.)

ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимостта от ОВОС относно инвестиционно намерение Подробен устройствен план – план за застрояване с цел промяна на предназначението на земеделска земя за гробищни паркове във връзка с разширение на гробищен парк в имот №000079 и част от имот №100225 в землището на с. Зараево, община Попово - (публ. на 06.07.2015 г.)

СПИСЪК на имотите-общинска собственост, пасища, мери за общо ползване за 2015-2016 стоп. година в землищата на Община Попово - (публ. на 16.06.2015 г.)

СПИСЪК на имотите-общинска собственост, пасища, мери за индивидуално ползване за 2015-2016 стоп. година в землищата на Община Попово - (публ. на 16.06.2015 г.)

СЪОБЩЕНИЕ относно одобрен проект за ЧИ на ПУП – ПРЗ за УПИ V-77, VІ-78 и VІІ-80 в кв.5 по плана на с. Кардам - (публ. на 12.06.2015 г.)

СЪОБЩЕНИЕ относно одобрен проект за ЧИ на ПУП – ПРЗ за УПИ V-77, VІ-78 и VІІ-80 в кв.5 по плана на с. Кардам - (публ. на 22.05.2015 г.)

ОБЯВА относно площадка за изхвърляне на строителни отпадъци - (публ. на 28.04.2015 г.)

ОБЯВЛЕНИЕ относно “Монтаж на бункери за ежедневни нужди“ с приложение Решение № ШУ-03-ПР/2015г. на РИОСВ гр.Шумен с местонахождение УПИ І, кв.163 по плана на гр.Попово - (публ. на 28.04.2015 г.)

ОБЯВА за провеждане на среща за обществено обсъждане на доклада за оценка на въздействие върху околната среда за инвестиционно предложение за изграждане на АВТОМАГИСТРАЛА „ХЕМУС” (Ябланица – Белокопитово) - (публ. на 23.04.2015 г.)

ПРОТОКОЛ №1 от 08.04.2015 г. относно предоставяне за индивидуално ползване на пасища и мери на животновъди - (публ. на 23.04.2015 г.)

ЗАПОВЕД №З-15-394/20.04.2015 г. относно забрана за преминаване на моторни превозни средства по общински път TGV2133 в участъка от с.Манастирица, община Попово до границата на община Попово по посока на с.Асеново, община Стражица - (публ. на 21.04.2015 г.)

СЪОБЩЕНИЕ относно изработване на проект за ЧИ на ПУП – ПРЗ за УПИ V-77, VІ-78 и VІІ-80 в кв.5 по плана на с. Кардам, одобрен със Заповед № І-3-120/1978 г. - (публ. на 16.04.2015 г.)

ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимостта от ОВОС относно инвестиционно предложение "Създаване на 611 дка орехово насаждение и лека ограда за към него" на "ЮГЛАНС БЪЛГАРИЯ" ООД, гр. Русе - (публ. на 09.04.2015 г.)

СЪОБЩЕНИЕ относно одобряване на изменение на Подробния устройствен план – план за регулация и застрояване и план – схеми на инженерната инфраструктура за УПИ ХХ-3747 и улица с о.т. 616 до о.т. 618, като се създават нови УПИ ХХ-3747, 3634, 21, 26, 66, отреден за „Производствени дейности и складово стопанство от силозен тип‘‘, и УПИ ХХII-3634, 16, 66, отреден „За складови и производствени дейности“, кв. 4 по плана на Промишлена Зона гр. Попово - (публ. на 08.04.2015 г.)

ОБЯВЛЕНИЕ №Об-15-13/24.03.2015 г. относно Разрешение за строеж № 12/27.03.2015г., изпратено с писмо с изх.№ 24-03-9/24.03.2015г. до РО НСК- Търговище при Североизточен район за обект: “Монтаж на бункери за ежедневни нужди“ с приложение Решение № ШУ-03-ПР/2015г. на РИОСВ гр.Шумен с местонахождение УПИ І, кв.163 по плана на гр.Попово - (публ. на 24.03.2015 г.)

ОБЯВА относно сключен договор с фирма за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, във връзка с изискванията на чл.19, ал.3, т.11 от ЗУО

ОБЯВЛЕНИЕ №Об-15-13/24.03.2015 г. относно Разрешение за строеж № 12/27.03.2015г., изпратено с писмо с изх.№ 24-03-9/24.03.2015г. до РО НСК- Търговище при Североизточен район за обект: “Монтаж на бункери за ежедневни нужди“ с приложение Решение № ШУ-03-ПР/2015г. на РИОСВ гр.Шумен с местонахождение УПИ І, кв.163 по плана на гр.Попово - (публ. на 24.03.2015 г.)

ЗАПОВЕД №51/09.03.2015 г. на ТП - ДЛС "Черни Лом" гр.Попово - (публ. на 10.03.2015 г.)

ЗАПОВЕД №50/09.03.2015 г. на ТП - ДЛС "Черни Лом" гр.Попово - (публ. на 10.03.2015 г.)

ЗАПОВЕД №49/09.03.2015 г. на ТП - ДЛС "Черни Лом" гр.Попово - (публ. на 10.03.2015 г.)

ЗАПОВЕД №48/09.03.2015 г. на ТП - ДЛС "Черни Лом" гр.Попово - (публ. на 10.03.2015 г.)

СЪОБЩЕНИЕ относно одобрен проект за ЧИ на  ПУП – ПР за УПИ  VІІ-504, УПИ VІІІ-505 и УПИ Х-507 в кв.65 по плана на с. Медовина - (публ. на 10.03.2015 г.)

СЪОБЩЕНИЕ относно одобрен проект за ЧИ на  ПУП – ПР за УПИ ХІ-192 и УПИ ХІІ-191 в кв.36 по плана на с. Кардам, одобрен със Заповед № І-3-120/1978 г. - (публ. на 05.03.2015 г.)

РЕШЕНИЕ №507 на Общински съвет - Попово относно предоставяне на пасища и мери, общинска собственост за общо и индивидуално ползване в съответствие с условията за поддържане на земята в добро екологично и земеделско състояние - (публ. на 04.03.2015 г.)

РЕШЕНИЕ №574 на Общински съвет - Попово относно Издаване на разрешение за изработване на ПУП - План за застрояване на имот с идентификатор 57649.93.14 по кадастралната карта на землище гр.Попово - (публ. на 26.02.2015 г.)

РЕШЕНИЕ №568 на Общински съвет - Попово относно Разрешение за изработване на ПУП - План за застрояване на имот №074035 по картата на възстановената собственост на землище с.Априлово, община Попово, обл.Търговище с цел изграждане на "Кравеферма до 600 лактиращи крави" - (публ. на 26.02.2015 г.)

СЪОБЩЕНИЕ относно Частично изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване и план-схеми на техническата инфраструктура на УПИ ХVІІІ от кв.1  по плана на гр.Попово, собственост на Звезделина Тодорова, с който Урегулирания поземлен имот се отрежда за „Производствени и складови дейности“ - (публ. на 20.02.2015 г.)

СЪОБЩЕНИЕ относно одобрен проект за ЧИ на ПУП – ПР за УПИ ІІІ-187, кв.32 по плана на с. Паламарца - (публ. на 09.02.2015 г.)

ПОКАНА за пресконференция по проект „Компетентни служители – модерна Общинска администрация Попово” - (публ. на 06.02.2015 г.)

ОБЯВА за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина през месец юни 2015 г. в 10-ти отделен механизиран батальон - Враца - (публ. на 20.01.2015 г.)

ПОКАНА за пресконференция по проект „Разработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Попово“ - (публ. на 16.01.2015 г.)

ОБЯВА относно инвестиционно намерение "Обслужващ път с трайна настилка" в гр.Попово - (публ. на 14.01.2015 г.)

ИНФОРМАЦИЯ относно Проект „Преодоляване на социалното изключване на лица с умствена изостаналост чрез създаване на Центърза настаняване от семеен тип в община Попово” - (публ. на 09.01.2015 г.)

СЪОБЩЕНИЕотносно одобрен проект за ЧИ на ПУП – ПР за УПИ Х-261, кв.19 по плана на с. Ломци - (публ. на 09.01.2015 г.)

СЪОБЩЕНИЕотносно одобрен ПУП-Пар-целарен план за водопровод за строеж „Напоред водопровод с.Захари Стояново“ - (публ. на 07.01.2015 г.)