1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Други обяви, съобщения и заповеди

PDFПечатЕ-поща

2017 г.:

ОБЯВЛЕНИЕ за изработен проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за преструктуриране на ж.к.“Младост“, гр.Попово и план-схеми на инженерната инфраструктура - (публ. на 10.03.2017 г.) с Приложения: Приложения

ОБЯВЛЕНИЕ за издадено Разрешение за строеж № 5/14.02.2017 г., изпратено с писмо с изх.№ 24-03-2/16.02.2017г. до РО НСК- Търговище при Североизточен район за обект: “Ферма за отглеждане на бройлери“ с местонахождение ПИ 182063,182066,182068 по КВС на с.Паламарца, общ.Попово - (публ. на 17.02.2017 г.)

ОБЯВЛЕНИЕ за издадено Разрешение за строеж № 4/14.02.2017 г., изпратено с писмо с изх.№ 24-03-2/16.02.2017г. до РО НСК- Търговище при Североизточен район за обект: “Ферма за отглеждане на бройлери“ с местонахождение ПИ 182062,182065,182067 по КВС на с.Паламарца, общ.Попово - (публ. на 17.02.2017 г.)

СЪОБЩЕНИЕ във връзка с процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение от "ЗАРЯ-ЗАРАЕВО" ЕООД - (публ. на 15.02.2017 г.)

Списъци за предоставяне на пасища и мери, общинска собственост, за общо и индивидуално ползване за 2017/2018 стопанска година в съответствие с условията за поддържане на земята в добро екологично и земеделско състояние - (публ. на 07.02.2017 г.)

ЗАПОВЕД относно забрана на пашата в общински територии на селскостопански животни - (публ. на 07.02.2017 г.)

ЗАПОВЕД относно забрана на пашата в горски територии на селскостопански животни - (публ. на 07.02.2017 г.)

Заповеди по реда на чл.37в, ал.16 във връзка чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ, относно определяне цена за ползване на имотите ПОЛСКИ ПЪТИЩА и включването им в разпределените масиви за ползване в доброволните споразумения, изготвени съгласно чл.37в, ал.2 от ЗСПЗЗ за стопанската 2016-2017 година за 35 броя землища в ОБЩИНА ПОПОВО - (публ. на 25.01.2017 г.)

СЪОБЩЕНИЕ относно инвестиционно предложение "Изграждане на тунелна оранжерия за отглеждане на малини в ПИ 048004 в м.Под линията", землище на с.Медовина с обща площ 13.984 дка" - (публ. на 20.01.2017 г.)

ОБЯВЛЕНИЕ относно Разрешение за строеж № 77/23.12.2016г., изпратено с писмо с изх.№ 24-03-55/30.12.2016г. до РО НСК- Търговище при Североизточен район за обект: “Ферма за кокошки носачки до 38 000 броя“ с местонахождение ПИ 088030 по КВС на с.Светлен, общ.Попово - (публ. на 03.01.2017 г.)

2016 г.:

ПОКАНА за Стартова пресконференция по проект „Подобряване на енергийната ефективност на обществените сгради в гр. Попово”, Договор № BG16RFOP001-2.001-0050-C01, БФП № BG16RFOP001-2.001 - (публ. на 16.12.2016 г.)

ПОКАНА За участие в Обществен форум за предварително обсъждане на проект за ПУП – План за регулация и застрояване за преструктуриране на ж.к. “Младост” - (публ. на 12.12.2016 г.)

ОБЯВЛЕНИЕ относно Разрешение за строеж “Увеличаване капацитета на съществуваща птицеферма за бройлери, чрез из-граждане на нова животновъдна сграда“ с местонахождение ПИ 100011 в стопански двор на с.Манастирца - (публ. на 08.12.2016 г.)

ОБЯВЛЕНИЕ относно одобрен проект за ЧИ на ПУП – ПР за УПИ ІІ-67, УПИ ІІІ-66, УПИ ІV-68 и УПИ V-69 в кв.11 по плана на с. Априлово - (публ. на 05.12.2016 г.)

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ПОПОВО - (публ. на 28.11.2016 г.)

ЗАПОВЕД №208/23.11.2016 г. на ТП ДЛС "Черни Лом" гр.Попово - (публ. на 23.11.2016 г.)

ОБЯВА относно Инвестиционно предложение: Изграждане на птицеферма в поземлени имоти с ПИ 182063 с НТП: Пр.ел.енергия, ПИ 182066 с НТП: Стопански двор и ПИ 182068 с НТП: Пр.ел.енергия по КВС на с.Паламарца, община Попово и НТП: Стопански двор - (публ. на 21.11.2016 г.)

Годишен план за ползване на дървесина от земи и гори от общинските горски територии за 2017 г. - (публ. на 15.11.2016 г.)

СЪОБЩЕНИЕ относно одобрен проект за ЧИ на ПУП – ПР за УПИ ІІ-67, УПИ ІІІ-66, УПИ ІV-68 и УПИ V-69 в кв.11 по плана на с. Априлово - (публ. на 09.11.2016 г.)

ОБЯВА относно Инвестиционно предложение: Изграждане на птицеферма в поземлени имоти с ПИ 182062 с НТП: Стопански двор, ПИ 182065 с НТП:Стопански двор и ПИ 182067 с НТП:Пр.ел.енергия по КВС на с.Паламарца, община Попово и НТП: Стопански двор - (публ. на 03.11.2016 г.)

СЪОБЩЕНИЕ относно одобрен ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ за поземлен имот с №100011 по плана на КВС с. Манастирца, общ. Попово - (публ. на 27.10.2016 г.)

СЪОБЩЕНИЕ относно проект за Подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 57649.93.14 по кадастрална карта на землище гр.Попово, собственост на „Ойропак“ ЕООД, гр.София за промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди за „силозна база“ - (публ. на 14.10.2016 г.)

СЪОБЩЕНИЕ относно изработен проект за ЧИ на ПУП – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ за поземлен имот с №100011 по плана на КВС с. Манастирца, общ. Попово - (публ. на 05.10.2016 г.)

СЪОБЩЕНИЕ относно процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Изграждане на птицеферма за интензивно отглеждане на птици – кокошки носачки с капацитет до 38 000 места за птици чрез ремонт и реконструкция на съществуваща сграда и изграждане на нова животновъдна сграда в имоти с № 088024 и № 088025 в землището на с. Светлен, общ. Попово, обл. Търговище“ - (публ. на 30.09.2016 г.)

РЕШЕНИЯ по проект "Реконструкция и обновяване на Читалище "Познай себе си 1893"", с.Ковачевец - (публ. на 29.09.2016 г.)

ОБЯВА по проект "Реконструкция и обновяване на Читалище "Познай себе си 1893"", с.Ковачевец - (публ. на 17.09.2016 г.) с Приложения: Приложение 1 и Приложение 2

ОБЯВА по проект "Реконструкция и обновяване на Читалище "Познай себе си 1893"", с.Ковачевец - (публ. на 17.09.2016 г.) с Приложения: Приложение 1 и Приложение 2

ОБЯВА по проект "Реконструкция и обновяване на Читалище "Познай себе си 1893"", с.Ковачевец - (публ. на 17.09.2016 г.) с Приложения: Приложение 1 и Приложение 2

ОБЯВА по проект "Реконструкция и обновяване на Читалище "Познай себе си 1893"", с.Ковачевец - (публ. на 17.09.2016 г.) с Приложения: Приложение 1 и Приложение 2

СЪОБЩЕНИЕ относно изработен проект за ЧИ на ПУП – ПР за УПИ ІІ-67, УПИ ІІІ-66, УПИ ІV-68 и УПИ V-69 в кв.11 по плана на с. Априлово, одобрен със Заповед № І-3-648/1970 г. - (публ. на 01.09.2016 г.)

СЪОБЩЕНИЕ относно стартирането на проект BG05FMOP001-3.002-0129 „Осигуряване на топъл обяд – Попово 2016” - (публ. на 25.08.2016 г.)

СЪОБЩЕНИЕ относно проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на УПИ ХV- 3079 и ХVI- 3081, кв.4 по плана на гр.Попово- пром.зона за промяна начина на застрояване, обединяване на ХV- 3079 и ХVI- 3081и промяна предназначението му за „производствени и складови дейности“ - (публ. на 11.07.2016 г.)

ОБЯВА относно ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: „Увеличаване капацитета на съществуваща птицеферма за интензивно отглеждане на птици – бройлери от 9880 на 39 879 места за птици чрез изграждане на нова животновъдна сграда в имот с № 100011 в землището на с. Манастирица, общ. Попово, обл. Търговище“ - (публ. на 06.07.2016 г.)

ПРОТОКОЛ за разпределение на пасища, мери и ливади от ДПФ натериторията на община Попово, изготвен съгласно чл.37и, ал.10 от ЗСПЗЗ и чл.100, ал.8 от ППЗСПЗЗ - (публ. на 24.06.2016 г.)

СЪОБЩЕНИЕ относно Подробен устройствен план – план за застрояване на УПИ ХI -1209,1210,1211 и УПИ УПИ ХII- 1212,1213 от кв.95 по плана на гр.Попово за промяна начина на застрояване - (публ. на 15.06.2016 г.)

СЪОБЩЕНИЕ относно откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект  с цел  отглеждане на аквакултури и свързаните с тях дейности за язовир „Паламарца”, разположен върху имот №000316 с площ 17,037 дка в землището на с. Паламарца, община Попово - (публ. на 02.06.2016 г.)

СЪОБЩЕНИЕ относно откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект  с цел  отглеждане на аквакултури и свързаните с тях дейности за язовир „Гагово-Паламарца”, разполощен частично  в землището на с. Гагово и с. Паламарца , община Попово - (публ. на 02.06.2016 г.)

ОБЯВЛЕНИЕ относно проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на УПИ I -367 от кв.29 по плана на с.Ломци за промяна на предназначението от „училище“ за „производствена и складова дейност“. Имота е собственост на ЕТ „Георги Гочев 2008“ - (публ. на 18.05.2016 г.)

ПРОТОКОЛ 2 за предоставяне за индивидуално ползване на пасища и мери на животновъди - (публ. на 09.05.2016 г.)

ПРОТОКОЛ за предоставяне за индивидуално ползване на пасища и мери на животновъди - (публ. на 06.04.2016 г.)

ОБЯВА относно разрешено изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване на имот с идентифи-катор 57649.89.5 по кадастрална карта на землище гр.Попово, във връзка с инвестиционно намерение за строеж „разширение на силозна база” - (публ. на 06.04.2016 г.)

ОБЯВА относно разрешено актуализация на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на ж.к.”Младост”, гр.Попово - (публ. на 06.04.2016 г.)

ОБЯВА относно Инвестиционно предложение: „ ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩИ КРАВАРНИЦИ - 2 БР. В ПТИЦЕФЕРМА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА БРОЙЛЕРИ ЗА 30000 МЕСТА” в землището на с. Тръстика, Община Попово, Област Търговище, местността „В СЕЛОТО”, имот № 238023“ - (публ. на 30.03.2016 г.)

ОБЯВА относно Проект на Програма за управление на отпадъците на община Попово за периода 2016 - 2020 г. - (публ. на 25.03.2016 г.)

ОБЯВА за свободни работни места по проект „Социални услуги за достоен живот” - (публ. на 15.02.2016 г.)

ПРОТОКОЛ №8 от общо събрание на Ругионално сдружение за управление на отпадъците за регион Търговище - (публ. на 04.02.2016 г.)

ОБЯВА относно инвестиционно намерение на Община Попово - „Водопровод по ул.“Ген.Прохоров“ в участъка от съществуващия водопровод Е80 до СВО захранващо ПИ 57649.503.3854 от кв.4 – промишлена зона на гр.Попово - (публ. на 03.02.2016 г.)

СПИСЪК на имотите-общинска собственост, пасища, мери за общо ползване за 2016-2017 стоп. година в землищата на Община Попово - (публ. на 02.02.2016 г.)

СПИСЪК на имотите-общинска собственост, пасища, мери за индивидуално ползване за 2016-2017 стоп. година в землищата на Община Попово - (публ. на 02.02.2016 г.)

ЗАПОВЕД №З-16-77/27.01.2016 г. относно забрана на риболова и движението по заледените участъци на язовири и други водни обекти на територията на общината - (публ. на 27.01.2016 г.)

ОБЯВА относно инвестиционно намерение на Община Попово в лицето на кмета на общината д-р Л. Веселинов в качеството на довереник на „Сдружение на собствениците гр. Попово ж. к. „Русаля бл. 51, вх. А-Е, БУЛСТАТ 176823731“ - (публ. на 20.01.2016 г.)

СЪОБЩЕНИЕ относно провеждане на консултации по предварителен  проект на Общ устройствен план на община Попово и екологична оценка - (публ. на 20.01.2016 г.) с Приложения: Общ устройствен план и Екологична оценка

ОБЯВА до заинтересованите лица относно инвестиционно предложение: „Увеличаване капацитета на съществуваща птицеферма за интензивно отглеждане на птици – бройлери от 9880 на 39 879 места за птици чрез изграждане на нова животновъдна сграда в имот с № 100011 в землището на с. Манастирица, общ. Попово, обл. Търговище“ - (публ. на 19.01.2016 г.)

ИНФОРМАЦИЯ относно нвестиционно предложение за обект: „ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩИ КРАВАРНИЦИ – 2 БР. В ПТИЦЕФЕРМА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА БРОЙЛЕРИ ЗА 32000 МЕСТА” в землището на с. Тръстика, Община Попово, Област Търговище, местността „В СЕЛОТО”, имот № 238023 - (публ. на 13.01.2016 г.)