1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Други обяви, съобщения и заповеди

PDFПечатЕ-поща

2016 г.:

ПРОТОКОЛ №8 от общо събрание на Ругионално сдружение за управление на отпадъците за регион Търговище - (публ. на 04.02.2016 г.)

ОБЯВА относно инвестиционно намерение на Община Попово - „Водопровод по ул.“Ген.Прохоров“ в участъка от съществуващия водопровод Е80 до СВО захранващо ПИ 57649.503.3854 от кв.4 – промишлена зона на гр.Попово - (публ. на 03.02.2016 г.)

СПИСЪК на имотите-общинска собственост, пасища, мери за общо ползване за 2016-2017 стоп. година в землищата на Община Попово - (публ. на 02.02.2016 г.)

СПИСЪК на имотите-общинска собственост, пасища, мери за индивидуално ползване за 2016-2017 стоп. година в землищата на Община Попово - (публ. на 02.02.2016 г.)

ЗАПОВЕД №З-16-77/27.01.2016 г. относно забрана на риболова и движението по заледените участъци на язовири и други водни обекти на територията на общината - (публ. на 27.01.2016 г.)

ОБЯВА относно инвестиционно намерение на Община Попово в лицето на кмета на общината д-р Л. Веселинов в качеството на довереник на „Сдружение на собствениците гр. Попово ж. к. „Русаля бл. 51, вх. А-Е, БУЛСТАТ 176823731“ - (публ. на 20.01.2016 г.)

СЪОБЩЕНИЕ относно провеждане на консултации по предварителен  проект на Общ устройствен план на община Попово и екологична оценка - (публ. на 20.01.2016 г.) с Приложения: Общ устройствен план и Екологична оценка

ОБЯВА до заинтересованите лица относно инвестиционно предложение: „Увеличаване капацитета на съществуваща птицеферма за интензивно отглеждане на птици – бройлери от 9880 на 39 879 места за птици чрез изграждане на нова животновъдна сграда в имот с № 100011 в землището на с. Манастирица, общ. Попово, обл. Търговище“ - (публ. на 19.01.2016 г.)

ИНФОРМАЦИЯ относно нвестиционно предложение за обект: „ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩИ КРАВАРНИЦИ – 2 БР. В ПТИЦЕФЕРМА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА БРОЙЛЕРИ ЗА 32000 МЕСТА” в землището на с. Тръстика, Община Попово, Област Търговище, местността „В СЕЛОТО”, имот № 238023 - (публ. на 13.01.2016 г.)