1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Други обяви, съобщения и заповеди

PDFПечатЕ-поща

2015 г.:

ОБЯВЛЕНИЕ №Об-15-13/24.03.2015 г. относно Разрешение за строеж № 12/27.03.2015г., изпратено с писмо с изх.№ 24-03-9/24.03.2015г. до РО НСК- Търговище при Североизточен район за обект: “Монтаж на бункери за ежедневни нужди“ с приложение Решение № ШУ-03-ПР/2015г. на РИОСВ гр.Шумен с местонахождение УПИ І, кв.163 по плана на гр.Попово - (публ. на 24.03.2015 г.)

ЗАПОВЕД №51/09.03.2015 г. на ТП - ДЛС "Черни Лом" гр.Попово - (публ. на 10.03.2015 г.)

ЗАПОВЕД №50/09.03.2015 г. на ТП - ДЛС "Черни Лом" гр.Попово - (публ. на 10.03.2015 г.)

ЗАПОВЕД №49/09.03.2015 г. на ТП - ДЛС "Черни Лом" гр.Попово - (публ. на 10.03.2015 г.)

ЗАПОВЕД №48/09.03.2015 г. на ТП - ДЛС "Черни Лом" гр.Попово - (публ. на 10.03.2015 г.)

СЪОБЩЕНИЕ относно одобрен проект за ЧИ на  ПУП – ПР за УПИ  VІІ-504, УПИ VІІІ-505 и УПИ Х-507 в кв.65 по плана на с. Медовина - (публ. на 10.03.2015 г.)

СЪОБЩЕНИЕ относно одобрен проект за ЧИ на  ПУП – ПР за УПИ ХІ-192 и УПИ ХІІ-191 в кв.36 по плана на с. Кардам, одобрен със Заповед № І-3-120/1978 г. - (публ. на 05.03.2015 г.)

РЕШЕНИЕ №507 на Общински съвет - Попово относно предоставяне на пасища и мери, общинска собственост за общо и индивидуално ползване в съответствие с условията за поддържане на земята в добро екологично и земеделско състояние - (публ. на 04.03.2015 г.)

РЕШЕНИЕ №574 на Общински съвет - Попово относно Издаване на разрешение за изработване на ПУП - План за застрояване на имот с идентификатор 57649.93.14 по кадастралната карта на землище гр.Попово - (публ. на 26.02.2015 г.)

РЕШЕНИЕ №568 на Общински съвет - Попово относно Разрешение за изработване на ПУП - План за застрояване на имот №074035 по картата на възстановената собственост на землище с.Априлово, община Попово, обл.Търговище с цел изграждане на "Кравеферма до 600 лактиращи крави" - (публ. на 26.02.2015 г.)

СЪОБЩЕНИЕ относно Частично изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване и план-схеми на техническата инфраструктура на УПИ ХVІІІ от кв.1  по плана на гр.Попово, собственост на Звезделина Тодорова, с който Урегулирания поземлен имот се отрежда за „Производствени и складови дейности“ - (публ. на 20.02.2015 г.)

СЪОБЩЕНИЕ относно одобрен проект за ЧИ на ПУП – ПР за УПИ ІІІ-187, кв.32 по плана на с. Паламарца - (публ. на 09.02.2015 г.)

ПОКАНА за пресконференция по проект „Компетентни служители – модерна Общинска администрация Попово” - (публ. на 06.02.2015 г.)

ОБЯВА за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина през месец юни 2015 г. в 10-ти отделен механизиран батальон - Враца - (публ. на 20.01.2015 г.)

ПОКАНА за пресконференция по проект „Разработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Попово“ - (публ. на 16.01.2015 г.)

ОБЯВА относно инвестиционно намерение "Обслужващ път с трайна настилка" в гр.Попово - (публ. на 14.01.2015 г.)

ИНФОРМАЦИЯ относно Проект „Преодоляване на социалното изключване на лица с умствена изостаналост чрез създаване на Центърза настаняване от семеен тип в община Попово” - (публ. на 09.01.2015 г.)

СЪОБЩЕНИЕотносно одобрен проект за ЧИ на ПУП – ПР за УПИ Х-261, кв.19 по плана на с. Ломци - (публ. на 09.01.2015 г.)

СЪОБЩЕНИЕотносно одобрен ПУП-Пар-целарен план за водопровод за строеж „Напоред водопровод с.Захари Стояново“ - (публ. на 07.01.2015 г.)