1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Други обяви, съобщения и заповеди

PDFПечатЕ-поща

2016 г.:

ОБЯВЛЕНИЕ относно проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на УПИ I -367 от кв.29 по плана на с.Ломци за промяна на предназначението от „училище“ за „производствена и складова дейност“. Имота е собственост на ЕТ „Георги Гочев 2008“ - (публ. на 18.05.2016 г.)

ПРОТОКОЛ 2 за предоставяне за индивидуално ползване на пасища и мери на животновъди - (публ. на 09.05.2016 г.)

ПРОТОКОЛ за предоставяне за индивидуално ползване на пасища и мери на животновъди - (публ. на 06.04.2016 г.)

ОБЯВА относно разрешено изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване на имот с идентифи-катор 57649.89.5 по кадастрална карта на землище гр.Попово, във връзка с инвестиционно намерение за строеж „разширение на силозна база” - (публ. на 06.04.2016 г.)

ОБЯВА относно разрешено актуализация на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на ж.к.”Младост”, гр.Попово - (публ. на 06.04.2016 г.)

ОБЯВА относно Инвестиционно предложение: „ ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩИ КРАВАРНИЦИ - 2 БР. В ПТИЦЕФЕРМА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА БРОЙЛЕРИ ЗА 30000 МЕСТА” в землището на с. Тръстика, Община Попово, Област Търговище, местността „В СЕЛОТО”, имот № 238023“ - (публ. на 30.03.2016 г.)

ОБЯВА относно Проект на Програма за управление на отпадъците на община Попово за периода 2016 - 2020 г. - (публ. на 25.03.2016 г.)

ОБЯВА за свободни работни места по проект „Социални услуги за достоен живот” - (публ. на 15.02.2016 г.)

ПРОТОКОЛ №8 от общо събрание на Ругионално сдружение за управление на отпадъците за регион Търговище - (публ. на 04.02.2016 г.)

ОБЯВА относно инвестиционно намерение на Община Попово - „Водопровод по ул.“Ген.Прохоров“ в участъка от съществуващия водопровод Е80 до СВО захранващо ПИ 57649.503.3854 от кв.4 – промишлена зона на гр.Попово - (публ. на 03.02.2016 г.)

СПИСЪК на имотите-общинска собственост, пасища, мери за общо ползване за 2016-2017 стоп. година в землищата на Община Попово - (публ. на 02.02.2016 г.)

СПИСЪК на имотите-общинска собственост, пасища, мери за индивидуално ползване за 2016-2017 стоп. година в землищата на Община Попово - (публ. на 02.02.2016 г.)

ЗАПОВЕД №З-16-77/27.01.2016 г. относно забрана на риболова и движението по заледените участъци на язовири и други водни обекти на територията на общината - (публ. на 27.01.2016 г.)

ОБЯВА относно инвестиционно намерение на Община Попово в лицето на кмета на общината д-р Л. Веселинов в качеството на довереник на „Сдружение на собствениците гр. Попово ж. к. „Русаля бл. 51, вх. А-Е, БУЛСТАТ 176823731“ - (публ. на 20.01.2016 г.)

СЪОБЩЕНИЕ относно провеждане на консултации по предварителен  проект на Общ устройствен план на община Попово и екологична оценка - (публ. на 20.01.2016 г.) с Приложения: Общ устройствен план и Екологична оценка

ОБЯВА до заинтересованите лица относно инвестиционно предложение: „Увеличаване капацитета на съществуваща птицеферма за интензивно отглеждане на птици – бройлери от 9880 на 39 879 места за птици чрез изграждане на нова животновъдна сграда в имот с № 100011 в землището на с. Манастирица, общ. Попово, обл. Търговище“ - (публ. на 19.01.2016 г.)

ИНФОРМАЦИЯ относно нвестиционно предложение за обект: „ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩИ КРАВАРНИЦИ – 2 БР. В ПТИЦЕФЕРМА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА БРОЙЛЕРИ ЗА 32000 МЕСТА” в землището на с. Тръстика, Община Попово, Област Търговище, местността „В СЕЛОТО”, имот № 238023 - (публ. на 13.01.2016 г.)