Правилник ОбС

Печат

Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Попово

Закон за местното самоуправление и местната администрация - (с промените от 26.07.2011 г.)


Съгласно член 27 от Правилника на ОбС-Попово всеки общински съветник при необходимост се легитимира със служебната си карта по този образец (ОБЩИНА ПОПОВО, СЛУЖЕБНА КАРТА на Общинския съветник; име и фамилия на общинския съветник; мандат (години); подпис и печат на председателя на ОбС-Попово):