Постоянни комисии - мандат 2019-2023

Печат

МАНДАТ 2019-2023 ГОДИНА:

1. Комисия "Здравеопазване, околна среда и социална политика": 

2. Комисия "Общинско имущество, общински предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права": 

3. Комисия "Общински финанси, бюджет, местни данъци и такси": 

4. Комисия "Устройство и развитие на общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба": 

5. Комисия "Образование, култура, вероизповедания, младежта и спорта": 

6. Комисия "Предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси":