1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Други документи

PDFПечатЕ-поща

СПИСЪК на категориите информация, подлежаща на квалификация като служебна тайна в Община Попово

АНТИКРИЗИСНА ПРОГРАМА на община Попово за бюджетната 2010 година

МОРАЛНО-ЕТИЧЕН КОДЕКС на служителите в обшина Попово

ВЪТРЕШНИ ПРОЦЕДУРИ и правилник за работа на комисията по етика в община Попово

АРХИВИРАНЕ и съхраняване на документалния фонд на община Попово

ПРАВИЛНИК за вътрешния трудов ред на Община Попово

ПРАВИЛА за поведение и действие на населението при обилни снеговалежи и заледявания

АНАЛИЗ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в Обшина Попово

ДОКЛАД за наблюдението на изпълнението на общински план за развитие на Община Попово за периода 2015 – 2020 г. към 31.12.2015 г.

ГОДИШЕН ОБОБЩЕН ДОКЛАД за състоянието на общинските публични предприятия за 2020 година

Проект на  Доклад за последваща оценка на изпълнението на Общински план за развитие на община Попово (2014-2020 г.)

placeholder