1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Правомощия на Кмета на Община Попово

PDFПечатЕ-поща

Кметът на общината осъществява функциите си, предвидени по Закона за местното самоуправление и местната администрация, като:

Ръководи цялата изпълнителна дейност на общината; 
Насочва и координира дейността на специализираните изпълнителни органи; 
Организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите, от актовете на Президента на Републиката и на Министерския съвет; 
Организира изпълнението на общинския бюджет; 
Представлява общината пред физически и юридически лица и пред съда; 
Изпълнява функциите на длъжностно лице по гражданското състояние и орган по настойничеството и попечителството. Той може да възлага тази функция с писмена заповед на кметовете на кметствата (кметските наместници), в които се поддържат регистри за гражданското състояние и на други длъжностни лица от общинската администрация ; 
Подписва одобрените от Общинския съвет общи и подробни градоустройствени планове, организира тяхното изпълнение и прилагане, одобрява техните изменения и допълнения; 
Осъществява правомощията си по придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, невключено в капитала на общинските дружества, по ред и условия, регламентирани в Закона за общинската собственост (ЗОС) и Наредбите, приети от Общинския съвет; 
Организира и контролира дейността на ОбЕСУТ, свързана с комплексно-териториално и селищно устройство на населените места в общината; 
Отговаря за опазването на обществения ред, като за осигуряването му издава писмени заповеди, задължителни за началниците на съответните полицейски служби; 
Организира дейността по защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи; 12. Разработва и внася за обсъждане в Общинския съвет проекти за нормативни актове; 
Внася в Общинския съвет проекти за решения; организира изпълнението на стратегически планове и програми за развитието на общината; 14. Организира изпълнението на решенията на Общинския съвет и се отчита пред него за това; 
Възлага, организира и внася за приемане от Общинския съвет на проекти за стратегии, прогнози, планове за развитие на общината; 
Осигурява организационно-техническото обслужване на ОбС; 
Упражнява правомощията си на работодател и на административно-наказващ орган; 
Назначава и освобождава от длъжност служителите в общинската администрация и в дейностите към нея (структурните звена към нея), с изключение на тези по чл. 46, ал.1, т. 4 от ЗМСМА; налага предвидените от закона дисциплинарни наказания; 
Възлага изпълнението на свои функции на заместник-кметовете и секретаря, кметовете на кметствата и кметските наместници, координира и осъществява контрол за целесъобразността и законосъобразността при тяхното изпълнение. Осъществява контрол по законосъобразността на актовете и действията на кметовете на кметствата и кметските наместници при изпълнение на техните правомощия - по чл.46, ал.1 от ЗМСМА, като има право да отменя техните актове; 
Определя наименованието на длъжностите на държавните служители и разпределението им по групи и рангове, съгласно Единния класификатор на длъжностите в администрацията, приет от Министерски съвет по чл.2 ал. 2 от Закона за държавния служител; 
Присъжда рангове на държавни служители, съгласно чл.73, ал.4 от Закона за държавния служител (ЗДС); 
Приравнява нови длъжности на тези, невключени в Единния класификатор на длъжностите в администрацията, съгласно Наредба, приета от Министъра на Държавната администрация и Министъра на Финансите, по чл.2, ал.2 от ЗДС; Назначава дисциплинарен съвет, съгласно чл.95, ал.1 от ЗДС; 
Утвърждава длъжностните характеристики на държавните служители и служителите в трудово правоотношение в общинската администрация, поименните разписания на длъжностите и работните заплати на всички бюджетни служители и Вътрешните правила за организация на работната заплата за общинската администрация и дейностите, обслужвани от общинското счетоводство; 
Упражнява правата на обикновено управление на общинско недвижимо имущество, невключено в капитала на общински фирми, дружества и предприятия, в рамки, определени от Общинския съвет; 
Изготвя предложения, относно реда и условията за създаване, преобразуване и прекратяване на търговските дружества с общинско имущество; 
Предлага представители на общината в търговски дружества с общинско участие, по реда и условията, определени от Общинския съвет, както и форми на общинско сдружаване и представители на общината в тях;
Разработва и внася за обсъждане в Общински съвет конкретни критерии и изисквания за дейността на физическите и юридическите лица, които произтичат от законовите норми, както и от екологичните, историческите, социалните и другите особености на населените места в региона и състоянието на инженерната и социална инфраструктура;
Прави предложения за символи на общината и почетен знак за удостояване с почетно гражданство и почетни звания на български и чужди граждани; 
Поддържа връзки с политическите партии, обществени организации и движения, както и с други органи на местно самоуправление в страната и в чужбина;

placeholder