1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап I

PDFПечатЕ-поща

Четвъртък, 12 Януари 2023г.

Процедура за предоставяне на БФП е първи етап от изпълнението на подмярка „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“ към компонент „НИСКОВЪГЛЕРОДНА ИКОНОМИКА“ на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ).


ОБЩИНА ПОПОВО отново ще предоставя услугата „ТОПЪЛ ОБЯД“

PDFПечатЕ-поща

Сряда, 04 Януари 2023г.

Община Попово кандидатства по Програма "Храни и основно материално подпомагане" по процедура Топъл обяд.

Договор за изграждане на Улица и паркинг в кв. 115 в гр.Попово

PDFПечатЕ-поща

Вторник, 29 Ноември 2022г.

Община Попово сключи договор за изграждане на „Улица и паркинг в кв. 115 между о.т. 360-500 и о.т. 599-598, гр. Попово“.


Продължава предоставянето на услугата „ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID – 19”

PDFПечатЕ-поща

Петък, 09 Септември 2022г.

На 08.09.2022 година Община Попово подписа допълнително споразумение към договор за предоставяне на БФП BG05FMOP001- 5.001-0020- C07, за удължаване срока на предоставяне на услугата топъл обяд до 30.09.2022 г.

Покана за публично обсъждане на Отчета за изпълнение на Бюджет 2021 г. на Община Попово

PDFПечатЕ-поща

Понеделник, 15 Август 2022г.

На основание Закона за публичните финанси и Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Попово, Председателят на Общински съвет Попово организира публично обсъждане на Отчета за изпълнение на Бюджет 2021 г. на Община Попово.
Страница 7 от 80

placeholder