1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Спечелен проект за река Поповска

ПечатЕ-поща

Още едно проектно предложение на Община Попово ще бъде финансирано. То е разработено по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.” в рамките на схема „Подкрепа на дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските агломерации”. Проектът е с наименование „Реализация на мерки за предотвратяване на наводнения от р. Поповска в рамките на регулацията на гр. Попово от км 4 + 115,00 до км 6 + 657,00”.

Одобрената обща сума за безвъзмездна финансова помощ от МРРБ е 877 708,97 лв., 5 % от която – собствен принос. Усвояването на средствата ще се осъществи след подписване на договор между бенефициента (Община Попово) и Договарящия орган.

Конкретната цел на проекта е предотвратяване риска от наводнения от р. Поповска, преминаваща през централната част на Попово, намаляване на потенциалните неблагоприятни последици за човешкото здраве и околна среда, предотвратяване процесите на ерозия на речното легло, подобряване на физическата среда, качеството на живот, жизнената и работна среда, екологичните условия. Подобряване естетическия изглед на реката в центъра на града.

Дължината на реката в регулацията на града е 2452 м, в т.ч. коригирани участъци 1795 м и некоригирани 657 м. Поради това, че р. Поповска преминава през централната градска част, са изградени 6 бр. масивни стоманобетонни мостове.

Условно, корекцията на р. Поповска в регулацията на града, може да се раздели и разглежда като отделни участъци:

  • промишлена зона на града;
  • същинска централна градска част;
  • зона със смесено предназначение  - жилищна и промишлена.

Интересното в случая е, че участъците в промишлената и зоната със смесено предназначение са коригирани и изградени  преди повече от тридесет години, а участъка в същинската централна градска част е останал некоригиран, като в него са започнати корекционни мероприятия през последните 6-7 години, които продължават и следва да продължат до цялостно коригиране на реката в центъра на града, гарантирайки неговата сигурност от наводнения.

От Пресцентъра на Община Попово

placeholder