1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

30 юни е крайният срок за плащане на първа вноска за данък недвижими имоти и такса битови отпадъци

ПечатЕ-поща

30 юни е крайният срок за плащане на първа вноска за данък недвижими имоти и такса битови отпадъци.

От настоящата 2011 година данъкът върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци вече се плаща на две равни вноски, като крайните срокове за тях са 30 юни и 30 октомври 2011 г. В края на месец юни изтича законовият срок за заплащане на първа вноска, като след 30 юни върху не внесената сума ще се начислява наказателна лихва.

Аналогични са сроковете и за данъка върху превозните средства, който също се заплаща на две равни вноски – от 1 март до 30 юни и до 30 октомври, като след крайните срокове отново се начислява лихва за просрочие.

Плащанията се извършват на касите в паричния салон на Отдел „Местни данъци и такси” в сградата на Община Попово (северен вход). Работното време на данъчните каси е от 8.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.30 ч. до 16.30 ч. Паралелно с плащането на текущите данъци и такси всеки може да погаси задължението си за минал период, ако има такова.

Апелираме към гражданите и фирмите с просрочени задължения своевременно да предприемат действия по издължаването им с цел, към тях да не бъдат насочени способите на принудителното събиране, с което допълнително се утежнява финансовото им състояние.

Дирекция „Финансово - стопански дейности и управление на собствеността”

ОТДЕЛ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ”

placeholder