1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Преброяване 2011 - окончателни данни

ПечатЕ-поща

Община Попово е на 2-ро място по брой на население в Област Търговище – 28775 души, от които 13965 мъже и 14810 жени. Само в град Попово живеят 15648 души. Разпределението на населението в нашата община по възрастови групи е както следва: от 0 до 17 год. - 4603 души, от 18 до 65 год. - 17836 души и над 65 год - 6336 души.

Подробните данни за всяко населено място в Община Попово може да видите по-долу:


Тенденцията като цяло за страната е, че българското население продължава да намалява заради застаряването и ниската раждаемост. Хората над 65 г. се увеличават за сметка на децата до 17 г., които намаляват. През последните 10 години България трайно са напуснали 192 663 души. От 1989 г. страната са напуснали 850 000. Ако през 2001 г. под 18 г. са били 19.4 % от живеещите у нас, то през 2011 г. те вече са 15.9%. Това означава, че децата до 17-годишна възраст са 1 172 208.

За област Търговище тенденцията на остаряване на населението довежда до промени в неговата основна възрастова структура – разпределение на населението в под, във и над трудоспособна възраст. 60,9% от населението в областта е в трудоспособна възраст, т.е. това са 73 611 души. 53,3% от тях са мъже , а останалите 46,7% - жени. Населението в под трудоспособна възраст е 15,2%, а 23,8% е над трудоспособното население на областта. Характерно е, че област Търговище се нарежда сред областите с най-висок относителен дял на населението в под трудоспособна възраст – Сливен, Бургас, Пазарджик, Варна и Шумен. Най-голям е процента на населението в трудоспособна възраст в община Опака (62,3%), следвана от община Търговище и Омуртаг (61,8%). Община Попово е на първо място по относителен дял на над трудоспособното население – 28,0%, следвана от Антоново – 24%, а с най-висок относителен дял на под трудоспособното население е община Омуртаг – 16,2%.

Заради демографските процеси и миграцията някои региони в България са обезлюдели рязко. За 10 години Видин е загубил 17.9% от населението си, или малко над 10 000 души. Следва го Ловеч с почти същия процент (17.8%). Значително намаляват жителите на Силистра (16.6%), Разград (14.7%), Габрово (13.5%). Макар да изостава от тази тъжна класация по дял, в абсолютен брой Плевен е загубил най-много хора - близо 16 000 по-малко живеят днес в града, отколкото преди 10 г. София, Благоевград, Бургас, Велико Търново и Варна са единствените градове с положителен прираст. В столицата живеят 1 270 749 души - с над 178 000 повече спрямо 2001 г. Докато Пловдив е загубил 6428 души, Варна е прибавила нови 17 597 жители към населението си и изостава от града под тепетата само с 1310 жители. Най-застаряващо е населението на област Видин, където 26% от хората са над 65 г. Всеки четвърти е над 65 години и в областите Монтана, Габрово, Кюстендил и Ловеч. Най-младият град у нас е Сливен, където са най-много децата под 18 г. - 20% от хората там.

С голям дял на турското население са и областите Търговище, Шумен, Силистра, Добрич, Русе и Бургас. В тях живеят близо 64% от всички турци у нас. В област Търговище лицата, които са се възползвали от правото на доброволен отговор на въпроса за етническо самоопределение са 88,4%. Българската етническа група обхваща 58 371 души или 54,6% от лицата , доброволно декларирали етническото си самоопределение. Турската етническа група е втората по численост – 38 231 лица са се определили като етнически турци, което съставлява 35,8% от доброволно деклариралите етническата си група. Ромския етнос е третия по численост – наброява 7767 души, според самоопределянето на лицата, с относителен дял – 7,3%. Към други етнически групи (руси, украинци, арменци, власи и др.) са се самоопределили 959 лица, или 0,9%. Лицата, които не се самоопределят са 1472 или 1,4%. В сравнение с Преброяване 2001 г. за Областта не се наблюдават съществени изменения: тогава българската етническа група е била 55,41%, турската – 35,95 %, ромската 7,17%, друга 0,24%.

4 374 135 граждани на България са посочили източноправославното християнство като свое вероизповедание. Ислям изповядват 577 139 души, или 10% от отговорилите. 272 264 казват, че нямат вероизповедание, а близо 410 000 не се самоопределят към нито една религия. От самоопределилите се като българи над 222 000 посочват, че нямат вероизповедание, а 6% не се самоопределят. От определилите се към ромския етнос голяма част казват, че изповядват източното православие - близо 85 000. Протестантското вероизповедание е посочено от над 23 000, а мюсюлманското - от над 42 000. 30 000 от ромите казват, че нямат вероизповедание, а 50 000 не се самоопределят.

74,6% от населението на област Търговище доброволно е посочило своето вероизповедание. Лицата самоопределили се към източноправославното са най-голямата група – 45 963 души или 51% от отговорилите. Мюсюлманско вероизповедание са посочили 34 368 души или 38%. От тях мюсюлманско-сунитско е вероизповеданието на 33 461 души, мюсюлманско шийтско – 816 души и 91 души са записали само мюсюлманско вероизповедание. 7,5% от отговорилите на въпроса не се самоопределят, а 2422 души (2,7 %) казват че нямат вероизповедание.

placeholder