1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

Проект „Реализация на инвестиционен проект във водния сектор на гр. Попово”

ПечатЕ-поща

На 18.05.2011г. Кметът на Община Попово подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, съфинансирана от европейския фонд за регионално развитие и от кохезионни фонд на европейската общност за Проект „Реализация на инвестиционен проект във водния сектор на гр. Попово”.

Общата максимална стойност на безвъзмездната финансова помощ за Проекта е 28 537 437,45 лв., като дейностите по проекта са разделени на два етапа в две споразумения:

 • Споразумение за подготовка, като максималната му стойност е  468 282,93 лв.;
 • Споразумение за изпълнение, като максималната му стойност е 28 069 154,52 лв.;

ОБЩИ ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА:

 • Да подпомогне България в посока постигането на съответствие с Европейското екологично законодателство, особено по отношение на директивите за питейни води и градски отпадъчни води, както и да допринесе за постигане на устойчиво регионално развитие;
 • Да подобри икономическата инфраструктура и да насърчи различни форми на икономическо развитие;
 • Да защити природните ресурси, които са база за развитие и конкурентоспособност;

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

С реализацията на предвидените в двата етапа на проекта дейности се очаква:

 • Осигуряване на отстраняването от ПСОВ на фосфор, което е в изпълнение на изискванията на Директива 91/271/ЕИО за заустване на отпадъчни води в „чувствителни” водоприемници;
 • Осигуряване на условия за свързване на канализационната мрежа с новоизградената ПОСВ и елиминиране заустването на непречистени води във водоприемници;
 • Увеличаване на дела на населението обхванато от канализация и гарантиране на способността на съществуващата канализация да поеме увеличаващите се водни количества и товари през проектния хоризонт;
 • Намаляване на загубите на вода и оптимизиране на работата на ПСОВ чрез намаляване на инфилтрацията към канализационната система;
 • Осигуряване на необходимите количества качествена питейна вода при поносими икономически параметри;

СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ:

Срокът за изпълнение на Договора е 40 (четиридесет) месеца.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТИ С РЪКОВОДИТЕЛЯ НА ПРОЕКТА:

Ръководител на проекта е инж. Николай Николов – Директор дирекция „ТСУ и Е” при Община Попово.

Тел.  за контакти:  0608/40246

e-mail: tsu@popovo.bg

ПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ ТУК

placeholder