1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Проект „И аз имам семейство”

PDFПечатЕ-поща

82 общини, заедно с Община Попово се включиха в проектa за приемната грижа „И аз имам семейство", през септември 2011 г., който се реализира в изпълнение на стратегията на правителството „Визия за деинституционализацията на децата в Република България“.

Проектът се осъществява  от Агенция за социално подпомагане в партньорство с Община Попово с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 051 PO 001- 5.2.11. "Приеми ме", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Приоритети при реализацията на проекта са:

1. Изоставените бебета;

2. Деца до 3 годишна възраст, настанени в специализирани институции;

3. Децата с увреждания

Основни цели на проект “И аз имам семейство”:

1. Подпомагане процеса на деинституализация, като се създава устойчив модел на заместваща семейна грижа за децата, настанени в специални институции и деца в риск от изоставяне;

2. Да приложи в национален мащаб нов подход в предоставянето на услугата “приемна грижа”;

3. Да децентрализират услугата, чрез развитието й на общинско ниво с цел превенция на изоставянето;

Времетраене на проекта: .09. 2011 - 31.10.2013 г.

Във връзка със стартирането на дейностите по проекта, ще бъде проведена начална пресконференция, която цели да запознае обществеността и всички заинтересовани страни с целите и търсените резултати по проекта.

Пресконференцията ще се проведе на 29.05.2012 г. от 13.00 часа в сградата на Общинска администрация - Попово, етаж втори, зала на Общински съвет.

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Община Попово носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията за социално подпомагане.

placeholder