1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Осигуряване на мерки за безопасност в местата за къпане и плуване в община Попово

PDFПечатЕ-поща

ЗАПОВЕД № З – 12-384 / 20.04.2012 г.

ОТНОСНО: Осигуряване на мерки за безопасност в местата за къпане и плуване в община Попово

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, Наредба за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи публикувана в ДВ, бр. 65 от 31.07.1996 г. и приета с Постановление на Министерския съвет № 182 от 24.07.1996 г. с цел осигуряване на мерки за безопасност в местата за къпане и плуване в община Попово и във връзка с повишаване политиката по качеството на община Попово, относно предоставяне на делегираните от държавата дейности и услуги

НАРЕЖДАМ:

Назначавам комисия в състав:

Председател: Трифон Трифонов - зам.-кмет на община Попово и членове: Даринка Димитрова - директор на дирекция "Образование и култура", Красимира Славева - Началник отдел "Управление на собствеността", Диана Атанасова - Секретар на ОбК на БЧК, Надка Василева - Представител на РЗИ -Търговище – р-н Попово, Ивелин Христов - ст. инспектор и н-к група "Охранителна полиция" при РУ Полиция–Попово, Иван Иванов - Ръководител  "Напоителни системи"- р-н Попово и Юри Антонов - Представител на ЛРД, която да организира и контролира работата по водноспасителната дейност в общината и осигурява обезопасяването на водните площи.

1. Забранявам къпането във всички открити водни басейни изградени на територията на община Попово, които не са наблюдавани от специалисти по водно спасяване;

2. Собствениците и наемателите на язовири и други открити водни площи незабавно да поставят обозначителни знаци и табели с надпис "КЪПАНЕТО ЗАБРАНЕНО" и да упражняват контрол за спазване на забраната;

3. ОбК на БЧК и МБАЛ - Попово да организират и проведат обучение на всички лекари и мед. сестри, които ще обслужват ученическите лагери, почивни станции по Черноморието, чрез опреснителен курс по въпросите на спешната реанимация;

4. Ръководителят на РЗИ, съвместно с Общинска собственост в общината да осигурят извършването на профилактичен преглед на всички водни обекти които ще се ползуват за къпане и воден спорт и издадат конкретни предписания за отстраняване на констатираните нередности;

5. Определените за къпане и плуване места да се обозначат, като се ограничат във водата с плаващи знаци - шамандури, въжета и др.;

6. Представителят на Ловно-рибарското дружество да осигури обучението на надзирателите по водноспасителен минимум;

7. Началник РУ Полиция да осигури пълно взаимодействие с ОбК на БЧК за оказване на помощ при инциденти, анкетиране и подвеждане под отговорност на виновните лица;

8. ОбК на БЧК да организира и проведе курс за правоспособни водни спасители;

9. Директор на Дирекция "Образование и култура" до 25.05.2012 г. да организира курс за обучението на ученици от общината по програмата "Водноспасителен минимум";

10. ОбК на БЧК да оказва съдействие по методична помощ на ведомствата и организациите при изпълнението на настоящата заповед;

11. Всички изкопни работи, предназначени за строителство или отстраняване на аварии с възможност за напълване с вода, да се обезопасят от извършващите строителните работи ведомства и организации;

Контрол по изпълнението на Заповедта възлагам на Общинската комисия по водно спасяване, членовете на която имат право да съставят актове за неизпълнение на Заповедта и Правилника за организация на  водноспасителната дейност, съгласно чл. 42 от ЗАНН във връзка със Закона за здравето.

Настоящата ми Заповед да се доведе до знанието на всички контролни органи, кметствата, собственици и наематели на открити водни площи и населението на общината чрез средствата за масово осведомяване!

Д-р Людмил Веселинов /Подпис и Печат/

Кмет на Община Попово

placeholder