1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Обществен съвет по религиозните въпроси се създаде в Община Попово

PDFПечатЕ-поща

1. Общественият съвет по религиозните въпроси е помощен и консултативен орган на Кмета на Общината при решаване на религиозни въпроси, когато това е необходимо в духа на верска толерантност и взаимодействие.

2. Същият е в състав: председател, двама заместник-председатели, секретар и девет члена.

3. Настоящ състав:

Председател – г-н Хасан Гуджеров;

Зам.-председател – г-н Гецо Гецов;

Зам.-председател – г-н Светослав Живков;

Секретар – г-жа Магдалена Радева;

Членове:

г-н Юсеин Ахмедов – имам-кординатор на гр. Попово и гр. Опака;

г-н Мустафа Стивасаров – бивш имам на с. Зараево;

Отец Валентин – архиерейски наместник;

Архимандрит Серафим – енорийски свещеник при православен храм "Свето Успение Богородично" в Попово;

г-н Денчо Добрев Дечев – кмет на село Ломци;

г-н Васил Стоилов – кмет на с. Славяново;

г-н Сергей Иванов Стоянов – кмет на с. Априлово;

г-н Хасан Мустафа Хайрола – кмет на с. Козица;

г-н Милчо Петров Петров – кмет на с. Паламарца;

4. Функциите на Обществения съвет по религиозните въпроси са:

4.1. Проучва, анализира и обсъжда религиозни проблеми, появили се на територията на община Попово;

4.2. Консултира Кмета на Общината по възникнали проблеми от религиозен характер на база прието становище на заседание на Обществения съвет;

4.3. Публично изразява становищата си по появили се проблеми от верско естество ,което довежда до знанието на гражданите, чрез местните медии;

4.4. Работи за спазване на Хартата за правата на човека, опазване на обществения ред, за верска търпимост и толерантност;

5. Свикване на Обществения съвет: обществения съвет по религиозните въпроси се свиква:

5.1. По появил се религиозен проблем;

5.2. По искане на Кмета на Община Попово;

5.3. По искане на Председателя на Обществения съвет;

5.4. По искане на повече от половината членове на съвета;

5.5. Същият се свиква не по малко от 6 /шест/ пъти годишно. Свикването на Обществения съвет по религиозните въпроси става от Председателя на Обществения съвет, чрез секретаря на същия. Секретарят оповестява персонално всеки заместник или член, не по-късно от 7 /седем/ дни преди заседанието. Същият оказва датата ,часа, мястото и дневния ред на заседанието;

6. В своята работа Общественият съвет по религиозните въпроси се ръководи от Конституцията на Република България, законите на Република България, нормативни актове на Дирекцията по вероизповедания към Министерски Съвет, Наредба № 1 на Общински съвет – Попово.

7. Кворум и представителство: Заседанието на Обществения съвет се счита за редовно, ако на него присъстват петдесет плюс един процент от членовете на съвета. Същият взема решенията си с обикновено мнозинство. Общественият съвет се представлява от Председателя.

8. Председателство: председателството на Обществения съвет е на ротационен принцип, като мандата на Председателя е една /1/ година. Смяната на Председателя става на заседание на Обществения съвет с обикновено мнозинство.

От Пресцентъра на Община Попово

placeholder