1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Нараства събираемостта на местните данъци и такси

PDFПечатЕ-поща

С близо 9% е по-добра събираемостта на местните данъци и такси през 2012 г. спрямо предходната 2011 година в община Попово. Най-голям дял от приходите се пада на имуществените данъци, чието събиране е обвързано с активната работа на общинските данъчни служители.По основни видове данъци изпълнението е както следва: данък върху недвижимите имоти – 508 хил. лв. или 68% от дължимото за 2012 г., данък върху превозните средства – 408 хил. лв. или 63%. Спад в постъпленията спрямо 2011 г. се отбелязва единствено при данъка от придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин, като за 2012 г. са събрани 390 хил. лв. Основната причина за спада се дължи на по-ниската активност на пазара на недвижими имоти, породено от влошената икономическа конюнктура в страната. Приходите от патентен данък през 2012 г. са 32 хил. лв., а от туристически данък – 2 хил. лв. Постъпленията от таксата за битови отпадъци са 494 хил. лв. или 63% от дължимото за 2012 г.

Събираемостта на неплатени от предходни години задължения е в рамките на 28% при данък върху недвижимите имоти, 42% при данък върху превозните средства и 30 % при такса за битови отпадъци. И тази година спрямо нередовните данъкоплатци бяха предприети действия за изпращане на  покани за доброволно изпълнение на задължения за местни данъци и такси и съставяне на актове, установяващи неиздължението им. Отново апелираме към гражданите и фирмите с просрочени задължения своевременно да предприемат действия по издължаването им с цел, към тях да не бъдат насочени способите на принудителното събиране, с което допълнително се утежнява финансовото им състояние. Имената на неиздължилите се лица и фирми периодично се публикуват и на страницата на община Попово.

Отчитайки икономическата и финансова криза в Община Попово няма промени в размерите на местните данъци и такси за 2013 г.

Дирекция „Местни данъци и такси” припомня и някои по-важни срокове за 2013 г.:

От 1 март 2013 г. започва събирането на местните данъци и такси за 2013 г. Изчисляването, отпечатването и изпращането на съобщенията за дължимите данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци за 2013 г. ще се извърши след 1 февруари.

Данъкът върху недвижимите имоти, таксата за битови отпадъци и данъкът върху превозните средства за 2013 г. се заплащат на две равни вноски -от 1 март до 30 юни - първа вноска и до 30 октомври-втора вноска. На предплатилите за цялата година от 1 март до 30 април се прави отстъпка от 5%.

Патентният данък за 2013 г. се внася на четири равни вноски в следните срокове: първа вноска - до 31 януари; втора вноска - до 30 април; трета вноска - до 31 юли и четвърта вноска - до 31 октомври. На лицата, които до 31 януари на текущата година са подали данъчна декларация и в същия срок са платили пълния размер на патентния данък се прави отстъпка от 5 %.

Данъчно задължените лица, предлагащи нощувки, трябва да подадат годишна данъчна декларация за облагане с туристически данък за 2012 г. по образец до 30 януари 2013 г. Дължимият туристически данък се внася текущо до 15-то число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.

Плащанията могат да се направят на касите в паричния салон на дирекция "Местни данъци и такси" в сградата на Община Попово или по банков път, на обявената на интернет страницата на Община Попово банкова сметка.

Работното време на данъчните каси е от 8.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до 16.30 ч.

Паралелно с плащането на текущите данъци и такси за 2013 г. всеки може да погаси задължението си за изминал период, ако има такова.

Гергана Цонева

placeholder