1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Стартира предоставянето на нова социална услуга „Център за настаняване от семеен тип” за лица с умствена изостаналост

ПечатЕ-поща

Във връзка с реализирането на проект „Преодоляване на социалното изключване на лица с умствена изостаналост чрез създаване на ЦНСТ в община Попово”, договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PО001-5.2.13-0009-С0001 по схема BG051PO001-5.2.13 „ЖИВОТ В ОБЩНОСТТА” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Решение № 200 по протокол №17/21.12.2012 г. на ОбС- Попово и Заповед №З-14-119/20.02.2014 г. на Кмета на Община Попово - д-р Людмил Веселинов, стартира предоставянето на  нова социална услуга „Център за настаняване от семеен тип” за лица с умствена изостаналост, считано от 21.02.2014 г.

Капацитетът на центъра е 12 лица. Място на предоставяне на социалната услуга - ул,,Христо Христов” №3 с. Медовина община Попово.

Документите за кандидатстване се подават в Информационен център в сградата на Община Попово /южен вход/.

Документите за кандидатстване може да изтеглите от тук:

Документи за кандидатстванеplaceholder