1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Община Попово успешно реализира дейностите по проект "Подобряване на енергийната ефективност на 11 броя жилищни сгради в гр. Попово“

PDFПечатЕ-поща

                            

Предстои официална церемония „Първа копка“ на 12 октомври от 11.00 часа на ул. „Димитър Благоев“ №51 . Сградата на ул. „Димитър Благоев“ № 51 е жилищна, монолитно изградена през 1977 г. с РЗП 2095 м2. Сградата има 1 входа и 24 бр. апартамента, собственост на 33 бр. собственици. В сградата не се извършва стопанска дейност.

Проект "Подобряване на енергийната ефективност на 11 броя жилищни сгради в гр. Попово“ е насочен към изпълнение на мерки за енергийна ефективност в 11 бр. жилищни сгради. Обектите на интервенция попадат в строителните граници на гр. Попово, който е определен като опорен център от ниво 4 на националната полицентрична система, съгласно Националната концепция за пространствено развитие 2013-2025 г. Проектните дейности ще допринесат пряко за намаляване на крайното потребление на енергия и косвено – за намаляване на емисиите на парникови газове в жилищни сгради. Чрез реаилизирането на проекта ще се намали потреблението на енергия и ограничаване емисиите на CO2 чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност в 11 бр. многофамилни жилищни сгради.

Проектът има и индиректно, положително въздействие върху околната среда тъй като предвижда внедряване на мерки за енергийна ефективност. Структурирането и изпълнението на заложените дейности е съобразено с процесите за опазване на околната среда. Дейностите ще имат за цел и подобряване на енергийната ефективност, в съответствие с Националния план за действие по енергийна ефективност 2014-2020 г. Строително– монтажните работи няма да окажат отрицателно въздействие на околната среда. Допълнителен резултат от проекта се явява намаляването на емисиите от парникови газове в околната среда (по-специално на NOx, SO2 и частици) и в най-голяма степен на въглероден двуокис (CO2).

Проект "Подобряване на енергийната ефективност на 11 броя жилищни сгради в гр. Попово“ стратира на 17.10.2016 г., и ще приключи на 17.08.2018 г.

Стойността на проекта е 3 098 517,32 лв. с ДДС (85% финансиране чрез ЕФРР и 15% национално съфинансиране).

----------------------------------------

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на ДБФП № BG16RFOP001-2.001-0152-C01 по проект „Подобряване на енергийната ефективност на 3 броя жилищни сгради в гр. Попово, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Попово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”

Проект "Подобряване на енергийната ефективност на 11 броя жилищни сгради в гр.  Попово“ е насочен към изпълнение на мерки за енергийна ефективност в 11 бр. жилищни сгради. Обектите на интервенция попадат в строителните граници на гр. Попово, който е определен като опорен център от ниво 4 на националната полицентрична система, съгласно Националната концепция за пространствено развитие 2013-2025 г. Проектните дейности ще допринесат пряко за намаляване на крайното потребление на енергия и косвено – за намаляване на емисиите на парникови газове в жилищни сгради. Чрез реаилизирането на проекта ще се намали потреблението на енергия и ограничаване емисиите на CO2 чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност в 11 бр. многофамилни жилищни сгради.
placeholder