1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Община Попово ще реализира Първа копка по Проект „Подобряване на енергийната ефективност на 8 броя жилищни сгради в гр. Попово”

PDFПечатЕ-поща

                            

Община Попово, в качеството си на бенефициент, ще реализира Първа копка по Проект „Подобряване на енергийната ефективност на 8 броя жилищни сгради в гр. Попово”. Проектът се осъществява въз основа на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0039-C01, по процедура № BG16RFOP001-2.001 „Eнергийна ефективност в периферните райони“, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР.”

Проектът е насочен към изпълнение на мерки за енергийнаефективност в 8 бр. жилищни сгради, попадащи встроителните граници на гр. Попово, който е определен като опорен център от ниво 4 на националната полицентрична система, съгласно Националната концепция запространствено развитие 2013-2025 г.

Чрез въвеждането на мерките за енергийна ефективност ще се намали потреблението на енергия най-малко до клас „С“ и ограничаванеемисиите на CO2.

Във връзка с гореизложеното Община Попово има удоволствието да Ви покани на Първа копка, катосъбитието ще се проведе на 13.10.2017 г. (петък) от 11:00 часа, в гр. Попово 7800, жк. „Русаля”, бл. 24 и 25. Очакваме Вашето присъствие!

----------------------------------------

www.eufunds.bg

„Този документ е създаден в рамките на ДБФП № BG16RFOP001-2.001-0039-C01 по проект „Подобряване на енергийната ефективност на 8 броя жилищни сгради в гр. Попово”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Попово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”.

Проект "Подобряване на енергийната ефективност на 11 броя жилищни сгради в гр.  Попово“ е насочен към изпълнение на мерки за енергийна ефективност в 11 бр. жилищни сгради. Обектите на интервенция попадат в строителните граници на гр. Попово, който е определен като опорен център от ниво 4 на националната полицентрична система, съгласно Националната концепция за пространствено развитие 2013-2025 г. Проектните дейности ще допринесат пряко за намаляване на крайното потребление на енергия и косвено – за намаляване на емисиите на парникови газове в жилищни сгради. Чрез реаилизирането на проекта ще се намали потреблението на енергия и ограничаване емисиите на CO2 чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност в 11 бр. многофамилни жилищни сгради.
placeholder