1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Продължават дейностите по проект „Подобряване на енергийната ефективност на 3 броя жилищни сгради в гр. Попово”

PDFПечатЕ-поща

                            

На 12 октомври от 10.00 часа ще се проведе официална церемония „Първа копка“ в ж.к. "Младост" бл. 112 по проект „Подобряване на енергийната ефективност на 3 броя жилищни сгради в гр. Попово”, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони.“, финансиран от оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР.”. Проектът е насочен към изпълнение на мерки за енергийна ефективност в 3 бр. жилищни сгради. Обектите на интервенция попадат в строителните граници на гр. Попово, който е определен като опорен център от ниво 4 на националната полицентрична система, съгласно Националната концепция за пространствено развитие 2013-2025 г. Проектните дейности ще допринесат пряко за намаляване на крайното потребление на енергия и косвено – за намаляване на емисиите на парникови газове в жилищни сгради, с обща разгъната площ 3 138,40 м2, на адрес: 1) ж.к."Младост" бл. 11, вх. А-Б - РЗП 1 284 м2; 2) ж.к. "Русаля" бл. 9 - РЗП 880 м2; 3) ж.к. "Младост" бл. 112, вх. А и вх. Б - РЗП 974,4 м2;

Проектът, подобрява достъпа до сградите за хора с увреждания, тъй като предвижда създаването на достъпна архитектурна среда. Проектът има и индиректно, положително въздействие върху околната среда тъй като предвижда внедряване на мерки за енергийна ефективност.

Допълнителен резултат от проекта се явява намаляването на емисиите от парникови газове в околната среда (по-специално на NOx, SO2 и частици) и в най-голяма степен на въглероден двуокис (CO2).

Проект „Подобряване на енергийната ефективност на 3 броя жилищни сгради в гр. Попово” е на стойност 533 957,95 лв. – 100% безвъзмездна финансова помощ, като съфинансирането от Европейския съюз чрез ЕФРР е в размер на 85% от стойността на проекта, а националното съфинансиране е в размер на 15% от стойността на проекта.

----------------------------------------

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на ДБФП № BG16RFOP001-2.001-0152-C01 по проект „Подобряване на енергийната ефективност на 3 броя жилищни сгради в гр. Попово, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Попово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”

Проект "Подобряване на енергийната ефективност на 11 броя жилищни сгради в гр.  Попово“ е насочен към изпълнение на мерки за енергийна ефективност в 11 бр. жилищни сгради. Обектите на интервенция попадат в строителните граници на гр. Попово, който е определен като опорен център от ниво 4 на националната полицентрична система, съгласно Националната концепция за пространствено развитие 2013-2025 г. Проектните дейности ще допринесат пряко за намаляване на крайното потребление на енергия и косвено – за намаляване на емисиите на парникови газове в жилищни сгради. Чрез реаилизирането на проекта ще се намали потреблението на енергия и ограничаване емисиите на CO2 чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност в 11 бр. многофамилни жилищни сгради.
placeholder