1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Процедура за предоставяне на БФП BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони-2”

PDFПечатЕ-поща

                            

Уважаеми дами и господа, Община Попово стартира процедура по обработка и оценка на подадените заявления за интерес и финансова помощ по оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. На 27.03.2018 година УО на ОПРР е обявил Процедура за предоставяне на БФП BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони-2”. Община Попово е бенефициент по ОП „Региони в растеж” 2014-2020.

Общината ще изпълнява проекти за повишаване на енергийната ефективност на жилищни и обществени сгради. Проектите по Процедура за предоставяне на БФП BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони-2” ще бъдат избрани чрез конкурентен подбор.

Изпълнението на мерки за енергийна ефективност в жилищни сгради ще допринесе за:

  • по-високо ниво на енергийната ефективност на жилищните сгради и намаляване на разходите за енергия;
  • подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на сградите;
  • осигуряване на условия на жизнена среда в съответствие с критериите за устойчиво развитие.

Кой може да кандидатства?

  • Сдружение на собствениците на самостоятелни обекти в многофамилни жилищни сгради с не повече от 35 самостоятелни обекта с жилищно предназначение, проектирани преди 26 април 1999 г. в режим на етажна собственост.
  • Приоритет за настоящата процедура са многофамилни жилищни сгради с 20 и повече самостоятелни обекти с жилищно предназначение.
  • КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ИНТЕРЕС И ФИНАНСОВА ПОМОЩ - 27.04.2018 Г.
  • КРАЕН СРОК ЗА ОЦЕНКА И ПОДБОР НА ПОДАДЕНИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ИНТЕРЕС И ФИНАНСОВА ПОМОЩ - 31.05.2018 Г.


Проект "Подобряване на енергийната ефективност на 11 броя жилищни сгради в гр.  Попово“ е насочен към изпълнение на мерки за енергийна ефективност в 11 бр. жилищни сгради. Обектите на интервенция попадат в строителните граници на гр. Попово, който е определен като опорен център от ниво 4 на националната полицентрична система, съгласно Националната концепция за пространствено развитие 2013-2025 г. Проектните дейности ще допринесат пряко за намаляване на крайното потребление на енергия и косвено – за намаляване на емисиите на парникови газове в жилищни сгради. Чрез реаилизирането на проекта ще се намали потреблението на енергия и ограничаване емисиите на CO2 чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност в 11 бр. многофамилни жилищни сгради.
placeholder