1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Община Попово сключи договор за безвъзмездна финансова помощ с Държавен фонд „Земеделие” за ремонт и реконструкция на улиците в ж.к. „Младост” и ул. „Болнична”

PDFПечатЕ-поща

                           

Община Попово сключи договор за безвъзмездна финансова помощ с Държавен фонд „Земеделие” за ремонт и реконструкция на улиците в ж.к. „Младост” и ул. „Болнична”

Проектът „Реконструкция и рехабилитация на основната транспортно-комуникационна мрежа в ж.к. „Младост” – 1 и 2 и прилежащата първостепенна улица за комплекса – ул. „Болнична” ще получи финансиране по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването и подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”, от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Одобрената финансова помощ, съгласно разписаният между Кметът на Община Попово и Държавен фонд „Земеделие” Договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ с рег. № 25/07/2/0/00628 от 24.04.2018г., е 1 171 095,09 лв, без ДДС.

Целта на разработката на проектното предложение според заданието за проектиране е да се реконструират участъците уличната общинска мрежа в следния териториален обхват:

     -ул. “Болнична” /от о.т. 2 до о.т. 64/ - от ул. “Каломенска” до кръстовището с ул. “Марко Николов” (главен път – Е 202)

*Общата дължина на улицата е 830м. – с габарит ~ 13,50м. (пътно платно – 7,00 метра + 2 бр. тротоара)

     -Главна вътрешно-квартална улична мрежа в ж.к. “Младост” е разделена за двата комплекса:

За ж.к. “Младост – 1” се състои от следните съществуващи улици: улица от о.т. 3 до о.т. 11; улица от о.т. 1 до о.т. 15; улица от о.т. 15 до о.т. 23; улица от о.т. 4 - о.т. 23 до о.т. 22;

*Обща дължина на главната вътрешно-квартална улична мрежа, за ж.к. “Младост-1”,предвидена за рехабилитация e 1000м. – с габарит ~ 9,00м. (пътно платно – 6,00 м. + 2 бр. тротоара x 1,50м.)

За ж.к. “Младост – 2” се състои от следните съществуващи улици: улица от о.т. 22 – о.т. 28 до о.т. 45; улица от о.т. 28 – о.т. 38 до о.т. 25; улица от о.т. 38 до о.т. 44 и улица от о.т. 45 – о.т. 44 до о.т. 42

*Обща дължина на главната вътрешно-квартална улична мрежа, за ж.к. “Младост-2”,предвидена за рехабилитация e 800м. – с габарит ~ 9,00м. (пътно платно – 6,00 м. + 2 бр. тротоара x 1,50м.)

С реконструкцията /рехабилитацията/ на участъците се цели да се осигурят по-добри условия за удобен, безопасен и икономичен транспорт на пътници и товари.

Целите на проекта изцяло съвпадат с Общинският план за развитие(ОПР) на Община Попово, като стратегическият документ обвързва сравнителните предимства и потенциал за развитие на местно ниво с ясно дефинирана визия, цели и приоритети за постигане на стратегически цели, обединени от стремежа към устойчиво развитие и по-висок жизнен стандарт на хората в общината.


Проект "Подобряване на енергийната ефективност на 11 броя жилищни сгради в гр.  Попово“ е насочен към изпълнение на мерки за енергийна ефективност в 11 бр. жилищни сгради. Обектите на интервенция попадат в строителните граници на гр. Попово, който е определен като опорен център от ниво 4 на националната полицентрична система, съгласно Националната концепция за пространствено развитие 2013-2025 г. Проектните дейности ще допринесат пряко за намаляване на крайното потребление на енергия и косвено – за намаляване на емисиите на парникови газове в жилищни сгради. Чрез реаилизирането на проекта ще се намали потреблението на енергия и ограничаване емисиите на CO2 чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност в 11 бр. многофамилни жилищни сгради.
placeholder