Покана за публично обсъждане на Проекта на Бюджет 2022 г. на Община Попово

Понеделник, 21 Март 2022г.

Печат

На основание Закона за публичните финанси и Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Попово, се организира публично обсъждане на Проекта на Бюджет 2022 г. на Община Попово.

Канят се граждани, представители на неправителствени организации и всички заинтересовани страни за участие в обсъждането.

Публичното обсъждане ще се проведе на 29.03.2022 г. от 17:00 часа в залата на Дом на културата „Димо Коларов“ град Попово