Партида - А

Последна промяна от Вторник, 18 Септември 2012г.

Печат


ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР С ИЗВЪРШЕНИ ПРИВАТИЗАЦИОННИ СДЕЛКИ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПО ЗАКОНА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И СЛЕДПРОВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ

ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА:

001 – Дружество „Хлебопроизводство и сладкарство” – ЕООД, Попово