1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Изпълнени проекти

Филтриране по заглавие 

Показване на № 

Заглавие на статията Посещения
1 Ремонт, обновяване и енергийна ефективност на част от материалната база на образователната инфраструктура в община Попово в подкрепа на устойчивото градско развитие и социално включване 5468
2 Община Попово - модерна администрация в услуга на гражданите и бизнеса 6366
3 Рехабилитация на пътната инфраструктура на територията на община Попово, пострадала от наводненията през пролетта – лятото на 2005 г. 3080
4 Дом за възрастни с умствена изостаналост - село Медовина, община Попово 6848
5 Интегрирано подобряване на техническа инфраструктура обслужваща бизнес развитието в индустриалната зона на Попово 3227
6 Саниране на сграда на ЦДГ № 1 „Люляче” - град Попово 3673
7 Комплексен център за култура, художествени занаяти, търговия и туризъм град Попово 3674
8 Мрежа за култура, спорт и туризъм 3214
9 Реализация на мерки за предотвратяване на наводнения от река Поповска в рамките на регулацията на гр. Попово от км. 4+115 до км. 6+567 4559
10 Събиране и преработване на отпадъчните води в Попово - Пречиствателна станция 4616
11 Основен ремонт на гимназия “Христо Ботев” - град Попово 3985
12 Канализация по ул. “Панайот Хитов” в отсечката от бул. “България” до река Поповска град Попово 3151
13 Ремонт на крайречен парк в кв. 104, УПИ VIII, от пл. “Ал. Стамболийски” до пл. “3 март” град Попово” 3370
14 Ремонт на крайречен парк до Кооперативен пазар – град Попово 3253
15 Дом за деца, лишени от родителски грижи в гр.Попово - Керамичен техникум 4976
16 Корекция на река Поповска от км 5+302.49 до км 5+519.61 град Попово 3419
17 Интегрирано подобряване на общинската пътна мрежа за по-добра достъпност и мобилност на територията на община Попово 3868
18 Интегрирано подобряване на културната инфраструктура в община Попово за осигуряване на равен достъп и социално включване 5018
19 Интегрирано развитие на регионален иновационен туристически продукт, основано на наследството “Да изживеем многообразието на етничността в Лудогорието 3206
20 Саниране сграда на ЦДГ 5 – ОДЗ “Слънце” – град Попово 3832
21 Подобряване водоснабдителната и канализационна мрежа на град Попово - ВиК 6225

placeholder