1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ПечатЕ-поща

Наименование на проекта: Община Попово – модерна администрация в услуга на гражданите и бизнеса
Финансираща програма: Оперативна програма "Административен капацитет"
Стойност на проекта: 350 280,08 лв.
Период на изпълнение: от 12 юни 2009 г. до 12 юни 2011 г.
Основна цел на проекта: Повишаване удовлетвореността на гражданите и бизнеса и улесняване на достъпа им до административни услуги.
Специфични цели:

1. Подобряване административното обслужване на гражданите и бизнеса чрез оптимизиране на административните процеси в общината и разработване на актуални вътрешни правила за работа.

2.Модернизиране на предлаганите от общината административни услуги и въвеждане на електронни административни услуги.

Основни дейности:

Дейност 1. Оптимизиране на административните процеси във връзка с подобряване административното обслужване.

Дейност 2. Проучване на опит и добри практики при предоставяне на електронни услуги на гражданите и бизнеса в страна членка на ЕС.

Дейност 3. Актуализиране на вътрешните правила за работа на администрацията във връзка с подобряване на административното обслужване.

Дейност 4. Надграждане на съществуващата електронна деловодна система в единна автоматизирана деловодна информационна система, обхващаща дейността на общината и 10 пилотни кметства.

Дейност 5. Създаване на места за електронен публичен достъп и въвеждане на електронни административни услуги.

Дейност 6. Въвеждане на система за измерване на удовлетвореността на потребителите.

Очаквани резултати:

Избрани услуги, които да се предлагат он-лайн.

Избрани услуги, които да се предлагат директно от кметствата.

Създаден модел на административните процеси.

Разработени и внедрени обновени вътрешни правила за работа на общинската администрация.

Изготвени технологични карти на административните услуги.

Обучени 70 служители на администрацията да прилагат обновените вътрешни правила.

Издаден наръчник „Вътрешни правила за работа на администрацията на община Попово. Технологични карти на административните услуги.”

Анализирани възможности за мрежова връзка между общината и 24 кметства и състояние на материално-техническа база.

Надградена единна автоматизирана деловодна система.

10 кметства свързани към автоматизираната деловодна система.

Създаден механизъм за електронно заявяване на административни услуги.

Въведен механизъм за контрол върху сроковете при предоставяне на административни услуги.

Обучени 70 служители на Общината за работа с единната автоматизирана деловодна система.

Въведени 22 електронни административни услуги на сайта на общината.

Поставени 2. бр. точки за автоматизиран достъп до информация в общината - киоски.

Създаден и публикуван на Интернет страницата на общината регистър на административните услуги.

Създаден и публикуван на Интернет страницата на общината регистър на административните услуги на английски език.

Улеснен достъп до информация за административните услуги.

Улеснен достъп до административни услуги на хора с увреждания.

Създадена Харта на клиента.

Усъвършенстванe на системата за жалби и оплаквания на гражданите.

Въведен механизъм за обратна връзка относно качеството на предоставяните административни услуги.

Внедрена електронна система за експресно проучване мнението на гражданите.


Върни се горе
...

placeholder