1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ПечатЕ-поща

Наименование на проекта: Реализация на мерки за предотвратяване на наводнения от река Поповска в рамките на регулацията на гр. Попово от км. 4+115 до км. 6+567
Финансираща програма: ОП „Регионално развитие 2007-2013 г.”
Стойност на проекта: 930 594,81 лева
Период на изпълнение: от юни 2011 г. до декември 2012 г.
Основна цел на проекта: Целта на проекта  е да се почисти реката от затлачване и замърсяване; да се подобри оттока  чрез разширяване на напречния профил и увеличаване на надлъжния наклон, да се предотврати ерозията; да се предотврати заблатяване и замърсяване на реката  и наводняване на прилежащи терени и урегулирани поземлени имоти и инфраструктура; възстановяване на засегнатите по време на строителството на обекта компоненти на околната среда.Състояние към момента: 

 


Върни се горе
...

placeholder