1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ПечатЕ-поща

Наименование на проекта: Подобряване на енергийната ефективност на 11 броя жилищни сгради в гр. Попово” Договор БФП № BG16RFOP001-2.001-0151-C02 по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони.“, финансиран от оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР.
Финансираща програма: Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“
Стойност на проекта: Общо: 3 098 517.32 лв., от които – 100 % безвъзмездна финансова помощ, като съфинансирането от Европейския съюз чрез ЕФРР е в размер на 85 % от стойността на проекта, а националното съфинансиране е в размер на 15 % от стойността на проекта. Посочените суми са с ДДС.
Период на изпълнение: 22 месеца
Кратко описание на проекта:
Проектът е насочен към изпълнение на мерки за енергийна ефективност в 11 бр. жилищни сгради. Обектите на интервенция попадат в строителните граници на гр. Попово, който е определен като опорен център от ниво 4 на националната полицентрична система, съгласно Националната концепция за пространствено развитие 2013-2025 г.
Проектните дейности ще допринесат пряко за намаляване на крайното потребление на енергия и косвено – за намаляване на емисиите на парникови газове в жилищни сгради, с обща разгъната площ 18 891,95 м², на адрес:
1)      ул. „Цар Освободител“ № 1 - РЗП 1 396 м²;
2)      ж.к. „Младост“ бл. 15, вх. А, Б, В - РЗП 2 685 м²; 
3)      ж.к. „Младост“ бл. 102, вх. А, Б, В, Г,Д - РЗП 2 254 м²; 
4)      ул. „Братя Миладинови“ № 10 - РЗП 825 м²;
5)      ул. „Генерал Баранов“ № 1 - РЗП 2 095 м²;
6)      ул. „Братя Миладинови“ № 3 - РЗП 1 238,66 м²;
7)      ул. „Димитър Благоев“ № 75, вх. А и Б - РЗП 1 271,29 м²;
8)      ж.к. „Младост“ бл. 116, вх. А и Б - РЗП 976 м²;
9)      ул. „Димитър Благоев“ № 51 - РЗП 2 095 м²;
10)    ул. „Димитър Благоев“ № 45 - РЗП 2 095 м²;
11)    ул. „България“ № 125, вх. А и Б - РЗП 1 961 м²;
На база предварително разработени доклади от обследване за енергийна ефективност и техническите характеристики на сградите, в проектното предложение са заложени задължителните и съпътстващи мероприятия, чрез които да се осигури повишаване на енергийните характеристики на сградите, намаляване на разходите за енергия, подобряване цялостния облик, създаване на по-добри условия за живот и топлинен комфорт на гражданите на гр. Попово.
С реализиране на настоящият проект се очаква годишното намаление на първичната електроенергия да бъде около 4 882 530 KWh/год., а емисиите от парникови газове да се редуцират до 301,93 тона CO2/годишно.
Основна цел на проекта: Намаляване на потреблението на енергия и ограничаване емисиите на CO2 чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност в 11 бр. многофамилни жилищни сгради.
Състояние към момента:


Върни се горе
...

Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“
placeholder