1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ПечатЕ-поща

Наименование на проекта: Подобряване на енергийната ефективност на обществените сгради в гр. Попово; по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони.“, финансиран от оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР.
Финансираща програма: Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“
Стойност на проекта:

Общо: 2 781 594,47 лв. от които:

1 929 822,30 лв. – Безвъзмездна финансова помощ – съфинансирането от Европейския съюз чрез ЕФРР е в размер на 85 % от прогнозната стойност напоръчката, а националното съфинансиране е в размер на 15 % от прогнозната стойност на поръчката

851 772,17 лв. - Съфинансиране от Община Попово

Период на изпълнение: 22 месеца
Кратко описание на проекта:
Проектът е насочен към изпълнение на мерки за енергийна ефективност в 9 бр. сгради, собственост на 8 бр. публични институции. Обектите на интервенция попадат в строителните граници на гр. Попово, който е определен като опорен център от ниво 4 на националната полицентрична система, съгласно Националната концепция за пространствено развитие 2013-2025 г.
Проектните дейности ще допринесат пряко за намаляване на крайното потребление на енергия и косвено – за намаляване на емисиите на парникови газове в обществени сгради, с обща разгъната площ 10867,42 м²:
1. „Административна сграда на община Попово” – РЗП 5400 м²
2. “Общински стол – град Попово” – РЗП 521 м²
3. „Общински исторически музей, гр. Попово” – РЗП 729,40 м²
4. НЧ “Съзнание – 1907год.”, кв.Сеячи”- РЗП 770,02 м²
5. ОУ "Любен Каравелов" гр. Попово” - РЗП 450 м²
6. ОУ “Кл. Охридски” – град Попово – две сгради с общо РЗП 1035.20 м², в т.ч. едноетажна сграда с РЗП 441 м² и двуетажна с РЗП 594.20 м²
7. РУ „Полиция” – гр. Попово – РЗП 1125 м²
8. „Районен съд и Прокуратура - гр.Попово” – РЗП 836,80 м²
На база предварително разработени доклади от обследване за енергийна ефективност и техническите характеристики на сградите, в проектното предложение са заложени задължителните и съпътстващи мероприятия, чрез които да се осигури повишаване на енергийните характеристики на сградите, намаляване на разходите за енергия, подобряване цялостния облик на институциите и създаване на по-добри условия за живот на гражданите на гр. Попово.
С реализиране на настоящият проект се очаква годишното намаление на потребената електроенергия да бъде около 1 401 800.00 KW/ч, а емисиите от парникови газове да се редуцират до 359.59 т. CO2/годишно.
Основна цел на проекта: Оптимизиране на управлението на публичната инфраструктура, намаляване на потреблението на енергия и ограничаване емисиите на CO2 чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност в обществените сгради на гр. Попово.
Състояние към момента:


Върни се горе
...

Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“
placeholder