1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ПечатЕ-поща

Наименование на проекта: Подобряване на енергийната ефективност на 3 броя жилищни сгради в гр. Попово” по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони.“, финансиран от оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР.
Финансираща програма: Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“
Стойност на проекта:

Общо: 533 957,95 лв. – 100 % безвъзмездна финансова помощ, като съфинансирането от Европейския съюз чрез ЕФРР е в размер на 85 % от стойността на проекта, а националното съфинансиране е в размер на 15 % от стойността на проекта. Посочените суми са с ДДС.

Период на изпълнение: 18 месеца
Кратко описание на проекта:
Проектът е насочен към изпълнение на мерки за енергийна ефективност в 3 бр. жилищни сгради. Обектите на интервенция попадат в строителните граници на гр. Попово, който е определен като опорен център от ниво 4 на националната полицентрична система, съгласно Националната концепция за пространствено развитие 2013-2025 г. Проектните дейности ще допринесат пряко за намаляване на крайното потребление на енергия и косвено – за намаляване на емисиите на парникови газове в жилищни сгради, с обща разгъната площ 3 138,40 м², на адрес:
1)      ж.к."Младост" бл. 11, вх. А-Б - РЗП 1 284 м²;
2)      ж.к. "Русаля" бл. 9 - РЗП 880 м²;
3)      ж.к. "Младост" бл. 112, вх. А и вх. Б - РЗП 974,4 м²;
На база предварително разработени доклади от обследване за енергийна ефективност и техническите характеристики на сградите, в проектното предложение са заложени задължителните и съпътстващи мероприятия, чрез които да се осигури повишаване на енергийните характеристики на сградите, намаляване на разходите за енергия, подобряване цялостния им облик и създаване на по-добри условия за живот на гражданите на гр. Попово.
С реализиране на настоящият проект се очаква годишното намаление на първичната електроенергия да бъде около 1 004 465 KWh/год., а емисиите от парникови газове да се редуцират с 113,05 тона CO2/годишно.
Основна цел на проекта: Намаляване на потреблението на енергия и ограничаване емисиите на CO2 чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност в 3 многофамилни жилищни сгради.


Състояние към момента:


Върни се горе
...

Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“
placeholder