1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ПечатЕ-поща

Наименование на проекта: "Подобряване на образователната инфраструктура на Професионална гимназия по селско стопанство "Никола Пушкаров" гр. Попово" Договор БФП № BG16RFOP001-3.002-0037-C01 по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Р. България.“, финансиран от оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР.
Финансираща програма: Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“
Стойност на проекта:

Общо: 1 289 893,84 лв., от които – 100 % безвъзмездна финансова помощ, като съфинансирането от Европейския съюз чрез ЕФРР е в размер на 85 % от стойността на проекта, а националното съфинансиране е в размер на 15 % от стойността на проекта. Посочените суми са с ДДС.

Период на изпълнение: 18 месеца
Кратко описание на проекта:
Проектът е насочен към подобряване на материално - техническата база, която е амортизирана и морално остаряла, чрез ремонт, саниране и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на 4 бр. сгради - учебна сграда, общежитие, столова и физкултурен салон на Професионална гимназия по селско стопанство "Никола Пушкаров" гр. Попово, с което се цели цялостно подобряване на учебния процес и въвеждане на нови методи на обучение, които да повишат и задържат интереса на младите хора. Проектните дейности ще допринесат пряко за подобряване на материално техническата база, което от своя страна ще спомогне за по-лесната интеграция и социализиране в обществото в процеса по обучение, както и за последващо успешно реализиране на пазара на труда.
На база предварително разработени доклади от обследване за енергийна ефективност и техническите характеристики на сградите, както и разработени работни проекти за саниране и обновяване на сградите, включени в проектното предложение са заложени задължителните и съпътстващи мероприятия, които ще допринесат за подобряване на инфраструктурата на сградата за обучение, общежитието, сградата за обществено хранене и физкултурния салон, с което ще се предостави възможност за предоставяне на отлични условия на учениците за осъществяване на учебен процес и извънкласни форми на занимания, възможности за спорт и отдих. Предвид приоритетното професионалното направление на Професионалната гимназия по селско стопанство "Никола Пушкаров" е предвидено закупуване на нов учебен трактор с оборудване за учебни цели, което ще допринесе за подобряване качеството на предоставяното образование и повишаване на мотивацията на учениците за по - добро и активно обучение.

Основна цел на проекта:

1. Подобряване качеството на образователната среда и повишаване на нейната привлекателност сред учениците чрез обновяване на материалната база на професионалното училище.

2. Осигуряване на възможност за целодневна организация на учебния процес чрез подобряване на инфраструктурата, места за обучение, спорт и отдих, както и осигуряване на помещения за извънучилищни занимания.

3. Предоставяне на съвременни условия в образователната инфраструктура, което да допринесе за намаляване процента на преждевременно напусналите сферата на образованието и тяхната професионална реализация.Състояние към момента:


Върни се горе
...

Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“
placeholder