1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ПечатЕ-поща

Наименование на проекта: Подобряване на административния капацитет на Община Попово с цел реализация на проекти по приоритетна ос 2 на ОП "Региони в растеж 2014-2020" за подкрепа на енергийната ефективност в гр. Попово.
Финансираща програма: Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“
Стойност на проекта:

66 584.00 лв. която стойност представлява 100 % Безвъзмездна финансова помощ – съфинансирането от Европейския съюз чрез ЕФРР е в размер на 85 % от прогнозната стойност напоръчката, а националното съфинансиране е в размер на 15% от прогнозната стойност на поръчката. Посочените суми са с ДДС.

Период на изпълнение: 24 месеца
Кратко описание на проекта:
Настоящото проектно предложение включва участие на служители от Община Попово, включени в екипите за управление на проекти по приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на ОП "Региони в растеж 2014-2020 г." в програми за обмен на опит и добри практики - специализирани обучения, обмяна на опит и участие в конференции в областта на енергийната ефективност в страни от Северна и Централна Европа, както и на територията на Република България. Дейностите за участие в програми за обмен на опит и добри практики по същество ще представляват участия в обучения, семинари, работни групи и др. Темите ще бъдат свързани с изпълнението на дейности по Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“. С реализирането на дейностите включени в проектното предложение се цели да се подобри административния капацитет на служителите на бенефициента, които са пряко свързани с изпълнението на дейностите по управление и реализация на подадените и одобрени за изпълнение проектни предложения на Община Попово за реализиране на мерки за енергийна ефективност на обществените и жилищните сгради на територията на гр. Попово.

Основна цел на проекта:

Подобряване на административния капацитет на служителите на Община Попово при изпълнение на проектните предложения по приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на ОП "Региони в растеж 2014-2020 г."

Върни се горе
...

Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“
placeholder