1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ПечатЕ-поща

Наименование на проекта: „Обособяване на детски кът в подкрепа на родители, работещи в общинска администрация Попово”
Финансираща програма: „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.
Стойност на проекта:
Обща стойност на проекта: 80 640.00 BGN
БФП: 80 640.00 BGN
Собствено финансиране: 0.00 BGN
Процент на съфинансиране от ЕС: 85.00 %
Процент на национално финансиране: 15.00 %
Период на изпълнение:

Дата на сключване на договора: 18.05.2021

Дата на стартиране: 18.05.2021

Дата на приключване: 18.11.2022

Кратко описание на проекта:
Проект „Обособяване на детски кът в подкрепа на родители, работещи в общинска администрация Попово” е насочен към осигуряване на подкрепа на родители, работещи в общинска администрация Попово, за по-доброто съвместяване на професионалния с личния им живот, чрез осигуряване на обособен кът за деца на работното им място. Изпълнението на дейностите ще създаде подходящи условия за запазване на равнището на заетост на работещите родители, ще повиши мотивацията им и ще спомогне за тяхната професионална реализация. В същото време Община Попово ще повиши ефективността в дейността си, тъй като осигурената социална придобивка / кът за деца/ ще бъде предпоставка за превенция на отсъствието от работа, както по време на ваканции, така и при форсмажорни обстоятелства и затваряне на училища, ясли и детски градини. Освен това ще се създадат условия за реализация на пазара на труда на безработни или неактивни лица.
В рамките на проекта ще се изпълнят следните дейности: 
1. Ще бъде адаптирано и оборудвано подходящо помещение за полагане на почасови грижи за децата на служителите от общинска администрация Попово. 
2. Ще бъде извършен подбор на безработни лица от целевата група, регистрирани в Дирекция „Бюро по труда”- Попово. Ще бъдат избрани и назначени 4 бр. лица на длъжност „детегледач" за периода от 12 месеца. 
3.Ще бъде осигурено обучение на 4- лица за придобиване на умения за полагане на грижи за деца, при необходимост. 
Изпълнението на проекта ще осигури по-доброто съвместяване на личния и професионалния живот на заетите родители, което е един от двайсетте прокламирани принципа в Европейския стълб за социални права, в който е залегнало правото на родителите на подходящ достъп до услуги за полагане на грижи за децата им, докато те извършват трудовата си дейност.
Основна цел на проекта:

Реализацията на проекта „Обособяване на детски кът в подкрепа на родители, работещи в общинска администрация Попово” ще допринесе за постигане на общата цел на процедурата, чрез реализация на подходящи условия за съчетаване на семейния с професионалния живот, като това от една страна цели да запази равнището на трудовата и икономическа активност на родителите, а от друга да запази качеството на работната сила и производителността на труда, използвайки пълния потенциал на развиващия се трудов пазар.

Обща цел: Осигуряване на подкрепа на родители, работещи в общинска администрация Попово, за по-доброто съвместяване на професионалния с личния им живот, чрез осигуряване на обособен кът за деца на работното им място. Тази цел е в пряка връзка с реализацията на Тематична цел „Насърчаване на устойчивата и качествена заетост и подкрепа за мобилността на работната сила” (ТЦ 8).

Специфични цели на проекта:

1. Повишаване на ефективността в дейността на Общинска администрация Попово, чрез превенция на отсъствието от работа и повишаване на мотивацията на работещите родители, в резултат на осигурената грижа за техните деца; 

2. Запазване на равнището на трудовата активност на 20 родители, работещи в община Попово, чрез създаване на подходящи условия за тяхната професионална реализация и улесняване достъпа им до заетост. 

3. Да се насърчи и улесни реализацията на пазара на труда на 4 безработни, или неактивни лица, включително трайно безработни или отдалечени от пазара на труда. Дефинираните цели са в пряка връзка със специфичните цели на Приоритетна ос 1: Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места, като се обхващат ИП №:1, ИП №:3 и ИП №:7 , и ще постигне тяхното изпълнение.

Върни се горе
...

Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“
placeholder