1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ПечатЕ-поща


Наименование на проекта: „Улица и паркинг в кв. 115 между о.т. 360-500 и о.т. 599-598, гр.Попово”
Финансираща програма: „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.
Стойност на проекта:
Обща стойност на проекта: 87 076.58 BGN
БФП: 87 076.58 BGN
Собствено финансиране: 0.00 BGN
Процент на съфинансиране от ЕС: 90.00 %
Процент на национално финансиране: 10.00 %
Период на изпълнение:

Дата на сключване на договора: 29.11.2022

Дата на стартиране: 29.11.2022

Дата на приключване: 30.06.2025

Кратко описание на проекта:
Инвестиционния проект е за Подобект „Улица и паркинг в кв. 115 между о. т. 360-500 и о. т. 599-598, гр. Попово“. С реконструкцията и рехабилитацията на част от пътната общинска инфраструктура в гр. Попово се цели да се подобри цялостното състояние и привеждането и към съвременните нормативни изисквания.
Обекта включва ремонтни работи по пътната настилка и тротоарите, отводняването на паркинга и осветлението. Новата улица се намира северно от ул. “Генерал Баранов“, между жилищните сгради върху терен, който не е благоустроен.
В габарита на улицата съгласно ПУП са разположени – платно за движение 5,50м и два тротоара с ширина 2,00-2,50м вдясно и променлива ширина вляво. В проекта е предвидено устройването на 35бр. паркоместа за перпендикулярно паркиране и 2бр. паркоместа за хора с увреждания. Ремонтните работи включват разваляне на съществуващата трошенокаменна основа (в лошо експлоатационно състояние), удълбочаване на земното легло и изпълнение на нова конструкция на пътната настилка. Ще се положат нови бетонови бордюри и тротоарни настилки с унипаваж. Новите бордюри ще са бетонови 18/35 см положени върху бетонова основа с видима част от 15 см. Полагането на бордюрите трябва да завърши преди изграждането на асфалтовата настилка. На пътното платно на улицата и паркинга е предвидено да се положи изцяло нова асфалтова настилка тип-А за движение от категория „леко.”
Основна цел на проекта:

С реконструкцията и рехабилитацията на част от пътната общинска инфраструктура в гр. Попово се цели да се подобри цялостното състояние и привеждането и към съвременните нормативни изисквания.

Основните цели на инвестицията са ограничаване на бедността, обезлюдяването на територията на община Попово, намаляване на риска от социално изключване и подобряване на качеството на живот. С изпълнението на проекта „Улица и паркинг в кв. 115 между о. т. 360-500 и о. т. 599-598, гр. Попово“, ще се постигне положителен ефект по отношение на подобряването и развитието на общинската инфраструктура.

Реализацията на проекта ще постигне целта на подмярка 7.2 - Подкрепа за инвестиции в малка по размер инфраструктура, която създава основни услуги на населението, което ще допринесе за изпълнението на основната стратегическа цел на Стратегията за ВОМР, a именно: стимулиране на местното икономическо развитие за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж за постигане на по-балансирано устойчиво развитие на територията на МИГ – Попово.

Така дефинираните цели на проектното предложение са в пряка връзка с постигането на специфична цел 3.1. Изграждане на местна инфраструктура и местни основни услуги, включително услуги в областта на отдиха и културата, обновяване на селата и дейностите, за да станат населените места от територията привлекателни за бизнеса и за живеене, към Приоритет 3 за развитие на територията от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ-Попово.


Върни се горе
...

Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“
placeholder