1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ПечатЕ-поща


Наименование на проекта: „Обособяване на парк за разходка, развлечения и игра на домашни любимци”
Финансираща програма: „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.
Стойност на проекта:
Обща стойност на проекта: 60 745,80 BGN
БФП: 60 745,80 BGN
Собствено финансиране: 0.00 BGN
Процент на съфинансиране от ЕС: 90.00 %
Процент на национално финансиране: 10.00 %
Период на изпълнение:

Дата на сключване на договора: 12.04.2023 г.

Дата на стартиране: 12.04.2023 г. 

Дата на приключване: 30.06.2025 г.

Кратко описание на проекта:
Проектът „Обособяване на парк за разходка, развлечения и игра на домашни любимци” на територията на гр. Попово ще допринесе за постигане  на целите както на Националната програма за развитие, ПРСР 2014-2020 г., така и на „План за интегрирано развитие на община Попово” за периода 2021-2027 г. Предвидените в проекта инвестиционни разходи ще спомогнат за подобряване на достъпа и повишаване на привлекателността на общината и повишаване качеството на живот. В отговор на целта на ПРСР 2014-2020 г. реализацията на проекта ще доведе до финансиране на обществено достъпни открити площи, предназначени за индивидуални и групови игри, и ще ги превърне в привлекателно място за отдих и забавления.
Проектното предложение предвижда изграждане на обект с наименование „Обособяване на парк за разходка, развлечения и игра на домашни любимци”, с размери – 60 м по ул. „Раковска” и в дълбочина от ул. „Раковска” на изток 60 м на землище гр. Попово.
Територията, обект на инвестицията, се намира в кв. 100, град Попово, която е Общинска собственост. Имотът е отреден за „парк” и е в урбанизираната територия на гр. Попово.
Предвидено е изграждане на парк за разходка, развлечения и игра на домашни любимци. Предвидена е направа на оградна мрежа на парка с височина до 2 м, като теренът ще е разделен на две – за малки и големи четириноги, със съответните оградни врати. Предвижда се монтаж на комплекти маси с пейки за стопаните, кошчета за отпадъци, както и фонтан/чешма за хора и домашни любимци, монтирани в двете отделни части на парка. Предвижда се монтаж на уреди и съоръжения за аджилити тренировка/трайно препятствие: тройно препятствие, ескада за кучета – малка, средна и голяма, скок с две нива, препятствия с регулируема височина, препятствие за преминаване през обръч, препятствие за преминаване „Кучешка лапа”, кучешки слалом, тунел за кучета, платформа за дресиране 60 см, тунел тип къщичка.
Предвидена е изработка и поставяне на информационни табели, обозначаващи правилата в парка.
Основна цел на проекта:

Според чл. 150 от Закона за ветеринарно-медицинската дейност „всеки, който отглежда животно като домашен любимец или се грижи за такъв, е длъжен да му осигурява необходимото пространство и движение“. Целта на настоящото проектно предложение е да бъде изградено и обособено необходимото пространство, където домашните любимци да имат възможност да се разхождат спокойно, да играят и да се социализират. Липсата на подобно място води до системно нарушаване на общинските наредби и закони от страна на собствениците на кучета, причинява неудобство на гражданите и става предпоставка за възникване на инциденти. Изграждането на обособен парк за разходка и развлечения за домашни любимци  ще гарантира безопасността на животните и удобството на гражданите. Реализацията на проекта ще допринесе за постигане на Основната стратегическа цел на Стратегията за ВОМР, a именно: стимулиране на местното икономическо развитие за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж за постигане на по-балансирано устойчиво развитие на територията на МИГ-Попово, чрез реализирането на целта на подмярка 7.2: Подкрепа за инвестиции в малка по размер инфраструктура, която създава основни услуги на населението. Основната цел на проектното предложение е в пряка връзка с постигането на специфична цел: 3.1. Изграждане на местна инфраструктура и местни основни услуги, включително услуги в областта на отдиха и културата, обновяване на селата и дейностите, за да станат населените места от територията привлекателни за бизнеса и за живеене, към Приоритет 3 за развитие на територията от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ-Попово.

Специфични цели:


  1. Изграждане на подходяща обособена зелена площ за разходка на домашни любимци – сенчесто и удобно пространство, близко до естествената природа на животните (трева, дървета, храсти).
  2. Изграждане на съоръжения за игра на животните, пейки за стопаните им, адекватна по височина ограда и врата с добро затваряне в обособените зелени площи за разходка на домашни любимци.
  3. Общинско стопанисване на зелените площи за разходка на домашни любимци – почистване, обезпаразитяване със съответните препарати, заключване на обекта за периода на обработването му с тях и обозначаване на карантинния му период, поддръжка на обекта (при повреда на огради, съоръжения и/или други повреди), както и поддържане на тревата.


Върни се горе
...

Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“
placeholder