1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ПечатЕ-поща

Наименование на проекта: Подобряване на енергийната ефективност на 8 броя жилищни сгради в гр. Попово” по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони.“, финансиран от оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР.
Финансираща програма: Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“
Стойност на проекта: Общо: 2 560 733.63 лв., от които – 100 % безвъзмездна финансова помощ, като съфинансирането от Европейския съюз чрез ЕФРР е в размер на 85 % от стойността на проекта, а националното съфинансиране е в размер на 15 % от стойността на проекта. Посочените суми са с ДДС.
Период на изпълнение: 22 месеца
Кратко описание на проекта:
Проектът е насочен към изпълнение на мерки за енергийна ефективност в 8 бр. жилищни сгради. Обектите на интервенция попадат в строителните граници на гр. Попово, който е определен като опорен център от ниво 4 на националната полицентрична система, съгласно Националната концепция за пространствено развитие 2013-2025 г. Проектните дейности ще допринесат пряко за намаляване на крайното потребление на енергия и косвено – за намаляване на емисиите на парникови газове в жилищни сгради, с обща разгъната площ 12856.54 м², на адрес:
1. ул. „15 януари” № 2- РЗП 1240,37 м²
2. ул. „Каломенска” № 8/10 – РЗП 933,63 м²
3. ж.к. „Русаля” бл. 24 и 25 – РЗП 2644,22 м²
4. ж.к. „Русаля” бл. 41 – РЗП 1954,40 м²
5. ул. „Михаил Маджаров” № 15 – РЗП 1387,76 м²
6. ж.к. „Русаля” бл. 49 – РЗП 1828,44 м²
7. ж.к. „Младост” бл. 104 - РЗП 1643,52 м²
8. ж.к. „Младост” бл. 106 - РЗП 1224,20 м²
На база предварително разработени доклади от обследване за енергийна ефективност и техническите характеристики на сградите, в проектното предложение са заложени задължителните и съпътстващи мероприятия, чрез които да се осигури повишаване на енергийните характеристики на сградите, намаляване на разходите за енергия, подобряване цялостния облик, създаване на по-добри условия за живот и топлинен комфорт на гражданите на гр. Попово. С реализиране на настоящият проект се очаква годишното намаление на първичната електроенергия да бъде около 2 001 940 KWh/год., а годишното намаление на емисиите от парникови газове да бъде около 211,42 тона CO2/годишно.
Основна цел на проекта: Намаляване на потреблението на енергия и ограничаване емисиите на CO2 чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност в 8 бр. многофамилни жилищни сгради.
Състояние към момента:


Върни се горе
...

Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“
placeholder