1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ПечатЕ-поща

Наименование на проекта: Обновяване на публичната инфраструктура чрез повишаване енергийната ефективност на обществени сгради, предоставящи административни и културни услуги за устойчиво развитие на гр. Попово" по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони.“, финансиран от оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР.
Финансираща програма: Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“
Стойност на проекта:

Общо:843 542,62 лв., която стойност представлява 100 % Безвъзмездна финансова помощ – съфинансирането от Европейския съюз чрез ЕФРР е в размер на 85 % от прогнозната стойност напоръчката, а националното съфинансиране е в размер на 15% от прогнозната стойност на поръчката. Посочените суми са с ДДС.

Период на изпълнение: 22 месеца
Кратко описание на проекта:
Проектът е насочен към изпълнение на мерки за енергийна ефективност в 6 бр. сгради, собственост на 3 бр. публични институции. Обектите на интервенция попадат в строителните граници на гр. Попово, който е определен като опорен център от ниво 4 на националната полицентрична система, съгласно Националната концепция за пространствено развитие 2013-2025 г. Проектните дейности ще допринесат пряко за намаляване на крайното потребление на енергия и косвено – за намаляване на емисиите на парникови газове в обществените сгради. Проектните дейности ще допринесат пряко за намаляване на крайното потребление на енергия и косвено – за намаляване на емисиите на парникови газове в обществени сгради, с обща разгъната площ 1448,71 м²: 
1. Музикална школа към НЧ „Св. Св. Кирил и Методий 1882 г.“ - 266,00 м²; 
2. Административна сграда на МЗХ, където се помещават "Общинска служба по земеделие гр. Попово" и "Областна дирекция по безопасност на храните - Търговище, офис гр. Попово" - 297,30 м²; 
3. Сградата на Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението" - Попово с РЗП - 885,41 м2., в т.ч.: 
3.1 Административна сграда на ПБЗН - подобект № 1 - 96,20 м²; 
3.2 Административна сграда на ПБЗН - подобект № 2 - 405, 77 м²; 
3.3 Административна сграда на ПБЗН - подобект № 3 - 305,00 м²; 
3.4 Административна сграда на ПБЗН - подобект № 4 - 78,44 м². 
На база предварително разработени доклади от обследване за енергийна ефективност и техническите характеристики на сградите, в проектното предложение са заложени задължителните и съпътстващи мероприятия, чрез които да се осигури повишаване на енергийните характеристики на сградите, намаляване на разходите за енергия, подобряване цялостния облик на институциите и създаване на по-добри условия за живот на гражданите на гр. Попово. С реализиране на настоящият проект се очаква годишното намаление на първичната електроенергия да бъде около 1 142 468,86 KW/ч , а емисиите парникови газове да се редуцират с 206,26 т. CO2/годишно.
Основна цел на проекта: Оптимизиране на управлението на публичната инфраструктура, намаляване на потреблението на енергия и ограничаване емисиите на CO2 чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност в обществените сгради на гр. Попово.


Състояние към момента:


Върни се горе
...

Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“
placeholder