1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Данъчни съобщения - длъжници

PDFПечатЕ-поща

Местните данъци и такси (сред които данък сгради, такса смет, данъците върху превозните средства, данъците при придобиване на имущества, данъците върху наследствата, патентен данък) се обслужват от общинската администрация.

ДОПК: Чл. 32. (1) Връчване чрез прилагане към досието се извършва в случаите, когато лицето, неговият представител или пълномощник, член на орган на управление или служител, определен да получава съобщения или книжа, не е намерен на адреса за кореспонденция, след най-малко две посещения през 7 дни.

(2) Обстоятелствата по ал. 1 се удостоверяват с протокол за всяко посещение на адреса за кореспонденция.

(3) Изискванията по ал. 2 не се прилагат, когато са налице безспорни доказателства, че адресът за кореспонденция по чл. 28 е несъществуващ.

(4) Съобщението за връчването се поставя на определено за целта място в териториалната дирекция. Съобщението се публикува и в Интернет.

ИНФОРМАЦИЯТА ЗА ПОКАНЕНИТЕ ЛИЦА ОТ ОТДЕЛ "МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ" КЪМ ОБЩИНА ПОПОВО Е ВАЛИДНА В ДВУСЕДМИЧЕН СРОК ОТ ПОСТАВЯНЕТО Й. СЛЕД ИЗТИЧАНЕТО НА ТОЗИ СРОК ТЯ СЕ ПОДАВА КЪМ НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ПО ПРИХОДИТЕ - ТЪРГОВИЩЕ.


placeholder