1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Други обяви, съобщения и заповеди

PDFПечатЕ-поща

2020 г.:

СПРАВКА ПО ЧЛ. 29 ОТ НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ относно съответствието на Общ устройствен план на община Попово с условията, мерките и ограниченията в становището по екологична оценка № ШУ-1-1/2017 г.- (публ. на 15.01.2020 г.)

ОБЯВА за инвестиционно намерение:  „Изграждане на Модулна инсталация за оползотворяване на неопасни отпадъци с цел производство на електрическа и топлинна енергия“ от фирма „ ЕКО ИНВЕСТ СЕВЕР“ ООД гр. София, в поземлени имоти с идентификатор 57649.55.146 и 57649.55.139 в землището на гр. Попово. - (публ. на 15.01.2020 г.)

ОБЯВА за инвестиционно предложение:  „Модернизация и основно обновяване на съществуваща животновъдна ферма за отглеждане на ЕРД – поетапно и с подобекти в поземлени имоти по плана на Стопански двор на с. Славяново, община Попово, област Търговище“ от СД“ДОБРОМИР ЙОРДАНОВ – ОГНЯН ИЛИЕВ – ЕЗОКС“ - (публ. на 02.01.2020 г.)

2019 г.:

СЪОБЩЕНИЕ - На основание чл.66 ал.1 и ал.2, чл.69 от АПК, във връзка със чл. 66 ал.1 от ЗМДТ община Попово уведомява заинтересованите лица, че могат да направят своите писмени предложения и възражения по предложения проект на План - сметка на разходите за събиране, извозване и обезвреждане на битовите отпадъци и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване на община Попово. Размерът на такса битови отпадъци през 2020 г. остава непроменен. - (публ. на 16.12.2019 г.)

ОБЯВА за допълнителен прием на Заявления от кандидати за предоставяне на услугата “патронажна грижа“ ( домашен санитар/чистач) от 27.11.2019г. до 29.11.2019 г. включително - (публ. на 26.11.2019 г.)

Уведомление по реда на чл.38, ал.8 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти - (публ. на 14.11.2019 г.)

ОБЯВА относно инвестиционно предложение: „Преустройство на част от съществуваща сграда в хлебопекарна и цех за закуски“ в УПИ IX – 566, кв. 55, по регулационния план на с. Славяново, община Попово, област Търговище - (публ. на 01.10.2019 г.)

ОБЯВА относно инвестиционно предложение: „Реконструкция на покривната конструкция на сграда с идентификатор 11716.637.95.6 със застроена площ 414 кв.м. и изграждане на нов склад за селскостопанска продукция със застроена площ 1800 кв.м.“ в поземлен имот с идентификатор 11716.637.95 по Кадастралната карта на с. Водица, община Попово, област Търговище. - (публ. на 13.09.2019 г.)

ЗАПОВЕД З-19-616/03.09.2019 г. относно адресната регистрация по настоящ адрес на Танер Али и извършване на проверка относно спазване на изискванията на Закона за гражданската регистрация - (публ. на 03.09.2019 г.)

ОБЯВЛЕНИЕ относно разрешаване на Агенция "Пътна инфраструктура" да изработи проект за подробен устройствен план - парцеларен план за обект: "Аг. М "Хумес", участък от км 265+600 от идейния проект на НКСИП (след пътен възел "Ковачевско кале", пресичане на път II-51) до км 310+940, в землищата на с.Паламарца, гр.Попово, с.Кардам и с.Дриново, общ.Попово, обл.Търговище" - (публ. на 13.08.2019 г.)

СЪОБЩЕНИЕ относно инвестиционно предложение от ЕТ "Агро-М-Драгомир Дончев" с.Водица за ПУП-План за застрояване на ПО №11716.637.95 - (публ. на 06.08.2019 г.)

ОБЯВЛЕНИЕ относно задължения на земеделските производители към общинския поземлен фонд във връзка с участие в разпределение на масиви за ползване по смисъла на чл. 37в от ЗСПЗЗ - (публ. на 05.08.2019 г.)

СЪОБЩЕНИЕ относно инвестиционно предложение от "ВОДИЦА БОТЪЛИНГ" ЕООД за "Водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения" - (публ. на 29.07.2019 г.)

СЪОБЩЕНИЕ относно Искане за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение: „Изграждане на фабрика за преработка на слънчоглед“ от „Ойропак“ ЕООД, гр. София , ул. „Златен рог“, № 22, офис 3 в поземлен имот с идентификатор 57649.92.5 по кадастралната карта на гр. Попово и НТП: „За друг вид производствен, складов обект“ - (публ. на 29.07.2019 г.)

ЗАПОВЕД за забрана за достъп и движение до горски територии в териториалния обхват на ТП ДЛС "Черни Лом" гр.Попово с отдели и подотдели: 203"к"; 203"о";204"ж" и 204"в", определени за Зона А в приложение №1 към Заповед №РД 11-1386/18.07.2019 г. на Директора на БАБХ - (публ. на 25.07.2019 г.) - за повече информация Прочетете ТУК...

СЪОБЩЕНИЕ относно прием на документи за потребители, за включване в механизма за лична помощ по реда на Закона за личната помощ - (публ. на 18.07.2019 г.)

СЪОБЩЕНИЕ относно прием на документи за асистенти, за включване в механизма за лична помощ по реда на Закона за личната помощ - (публ. на 18.07.2019 г.)

ОБЯВА за среща за обществено обсъждане относно „Реорганизация на инсталация за интензивно отглеждане на свине, за която е издадено комплексно разрешително № 326-Н0/2008 г, и оборудване на нов животновъден обект – инсталация за интензивно отглеждане на птици /бройлери/ в рамките на площадката представляваща поземлен имот 57649.40.2, област Търговище, община Попово, гр. Попово” с възложител „БРАТЯ ТОМОВИ“ АД  - (публ. на 08.07.2019 г.)

СЪОБЩЕНИЕ за решение на комисията по чл.210 от ЗУТ до Н-ЦИ НА СТЕФАН НИКОВ ПАПАЗОВ и ГАНКА ВАСИЛЕВА МАРКОВА - (публ. на 04.07.2019 г.)

СЪОБЩЕНИЕ относно прекратяване приема на заявления за услугата „Обществена трапезария“ - (публ. на 01.07.2019 г.)

СЪОБЩЕНИЕ за решение на комисията по чл.210 от ЗУТ до Н-ЦИ НА ИВАН РАДОСЛАВОВ ДАЧИТО и ИВАН ДИМИТРОВ КОВАЧЕВ - (публ. на 01.07.2019 г.)

ИНФОРМАЦИЯ - на 26 юни се състоя стартовата пресконференция по проект „Подобряване на енергийната ефективност на 3 жилищни сгради в град Попово”, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“ - (публ. на 27.06.2019 г.)

ЗАПОВЕД №З-19-382/18.06.2019 г. за ВРЕМЕННА ЗАБРАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ на участък от път TGV 1128/ІІ-51, Водица-Светлен/гр.Попово-кв.Сеячи-кв.Невски/ от км. 1+660 до км. 2+920, считано от 18.06.2019 г. до 30.09.2019 г.- (публ. на 18.06.2019 г.)

ЗАПОВЕД №З-19-381/18.06.2019 г. за заличаване адресната регистрация по настоящ адрес на лицето Танер Али - (публ. на 18.06.2019 г.)

ПОКАНА за провеждане на Първа пресконференция по проект „Подобряване на енергийната ефективност на 3 жилищни сгради в гр. Попово" - (публ. на 18.06.2019 г.)

ЗАПОВЕД №З-19-373/13.06.2019 г. за комисия относно постъпил сигнал с вх.№С-95Б-06-36/10.06.2019 г. - (публ. на 13.06.2019 г.)

ОБЯВА за инвестиционно предложение: "Изграждане на дестилерия за производство на етерични масла" от "БНВ 18" ООД с.Цар Асен - (публ. на 23.05.2019 г.)

ОБЯВА за инвестиционно предложение: „Преустройство на съществуваща сграда в бистро““ от „ Дий Дабъл Ю България“ ООД, с. Садина, ул. „ Първи май“, № 8, община Попово в имот с УПИ № 1- 374 за 25 кв.м. по плана на с. Садина, одобрен със Заповед № 1344/ 1959 г. - (публ. на 09.05.2019 г.)

ОБЯВА за инвестиционно предложение: „Изграждане на фабрика за преработка на слънчоглед“ от „Ойропак“ ЕООД, гр. София , ул. „Златен рог“, № 22, офис 3 в поземлен имот с идентификатор 57649.92.5 по кадастралната карта на гр. Попово - (публ. на 22.04.2019 г.)

ОБЯВА за инвестиционно намерение в поземлен имот 57649.66.16 в землището на гр.Попово - (публ. на 10.04.2019 г.)

ПРОТОКОЛ за разпределение на имотите общинска собственост, пасища и мери за индивидуално ползване в землищата на община Попово за стопанската 2019/20 г. - (публ. на 04.04.2019 г.)

СПИСЪК на имотите общинска собственост, пасища и мери за индивидуално ползване в землищата на община Попово за стопанската 2019/20 г. - (публ. на 27.02.2019 г.)

ЗАПОВЕД №З-19-108/26.02.2019 г. относно забрана за пашуване в горските територии – собственост на община Попово, на селско стопански животни - (публ. на 26.02.2019 г.)

ЗАПОВЕД №З-19-107/26.02.2019 г. относно забрана за пашуване в горските територии – държавна собственост на селско стопански животни - (публ. на 26.02.2019 г.)

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС относно инвестиционно намерение за изграждане на шахтов кладенец с диаметър ф 1000мм и дълбочина l-25м, за промишлени - земеделски нужди, в ПИ 000642, в землището на с. Водица, общ. Попово от ЕТ „АГРО - М - Драгомир Дончев“- (публ. на 13.02.2019 г.)

СЪОБЩЕНИЕ до собствениците на сгради в бившата консервена фабрика - (публ. на 04.02.2019 г.)

Допълнително споразумение 1 с рег.№1/04.01.2019 г. към Договор №29/10.05.2018 г. за извършване на дейности в ДГТ - (публ. на 04.01.2019 г.)

Допълнително споразумение 2 с рег.№2/04.01.2019 г. към Договор №28/10.05.2018 г. за извършване на дейности в ДГТ - (публ. на 04.01.2019 г.)З-18-94
placeholder