1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Други обяви, съобщения и заповеди

PDFПечатЕ-поща

2019 г.:

ОБЯВА за инвестиционно предложение: "Изграждане на дестилерия за производство на етерични масла" от "БНВ 18" ООД с.Цар Асен - (публ. на 23.05.2019 г.)

ОБЯВА за инвестиционно предложение: „Преустройство на съществуваща сграда в бистро““ от „ Дий Дабъл Ю България“ ООД, с. Садина, ул. „ Първи май“, № 8, община Попово в имот с УПИ № 1- 374 за 25 кв.м. по плана на с. Садина, одобрен със Заповед № 1344/ 1959 г. - (публ. на 09.05.2019 г.)

ОБЯВА за инвестиционно предложение: „Изграждане на фабрика за преработка на слънчоглед“ от „Ойропак“ ЕООД, гр. София , ул. „Златен рог“, № 22, офис 3 в поземлен имот с идентификатор 57649.92.5 по кадастралната карта на гр. Попово - (публ. на 22.04.2019 г.)

ОБЯВА за инвестиционно намерение в поземлен имот 57649.66.16 в землището на гр.Попово - (публ. на 10.04.2019 г.)

ПРОТОКОЛ за разпределение на имотите общинска собственост, пасища и мери за индивидуално ползване в землищата на община Попово за стопанската 2019/20 г. - (публ. на 04.04.2019 г.)

СПИСЪК на имотите общинска собственост, пасища и мери за индивидуално ползване в землищата на община Попово за стопанската 2019/20 г. - (публ. на 27.02.2019 г.)

ЗАПОВЕД №З-19-108/26.02.2019 г. относно забрана за пашуване в горските територии – собственост на община Попово, на селско стопански животни - (публ. на 26.02.2019 г.)

ЗАПОВЕД №З-19-107/26.02.2019 г. относно забрана за пашуване в горските територии – държавна собственост на селско стопански животни - (публ. на 26.02.2019 г.)

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС относно инвестиционно намерение за изграждане на шахтов кладенец с диаметър ф 1000мм и дълбочина l-25м, за промишлени - земеделски нужди, в ПИ 000642, в землището на с. Водица, общ. Попово от ЕТ „АГРО - М - Драгомир Дончев“- (публ. на 13.02.2019 г.)

СЪОБЩЕНИЕ до собствениците на сгради в бившата консервена фабрика - (публ. на 04.02.2019 г.)

Допълнително споразумение 1 с рег.№1/04.01.2019 г. към Договор №29/10.05.2018 г. за извършване на дейности в ДГТ - (публ. на 04.01.2019 г.)

Допълнително споразумение 2 с рег.№2/04.01.2019 г. към Договор №28/10.05.2018 г. за извършване на дейности в ДГТ - (публ. на 04.01.2019 г.)З-18-94
placeholder