1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Други обяви, съобщения и заповеди

PDFПечатЕ-поща

2018 г.:

Годишен план за ползване на дървесина от земи и гори от общинските горски територии за 2019 г. - (публ. на 12.11.2018 г.)

АНЕКС към договор №12/16.03.2017 г. - (публ. на 12.11.2018 г.)

УВЕДОМЛЕНИЕ относно определяне на количества дървесина от Годишен план за ползване на дървесина през 2019 г. - ОГТ, собственост на Община Попово - (публ. на 06.11.2018 г.)

ОБЯВЛЕНИЕ относно изработен Подробен устройствен план – Парцеларен план(ПУП-ПП) за елементите на обслуж-ващата техническа инфраструктура - фаза окончателен проект за обект „РАЗШИРЕНИЕ НА ГАЗОПРЕНОСНАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД ПАРАЛЕЛНО НА СЕВЕРНИЯ(МАГИСТРАЛЕН) ГАЗОПРО-ВОД ДО БЪЛГАРО-СРЪБСКА ГРАНИЦА“, включващ парцеларни планове за трасето на газопровода, неговите технологични площадки и елементите на обслужващата техническа инфраструктура през землищата на с.Водица, с.Гагово, с.Дриново, с.Еленово, с.Зараево, с.Кардам, с.Ковачевец, с.Ломци, с.Осиково, с.Паламарца, гр.Попово и с.Тръстика на територията на община Попово - ПРОЕКТ на ПУП (публ. на 01.11.2018 г.) 

ОБЯВЛЕНИЕ относно разрешение за изработване на Подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 57649.66.16 по КККР на землище гр.Попово, м.“Калчеви кошари“. Проекта се изработва във връзка с промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди за „търговски и складови дейности“ за изграждане на търговски комплекс(магазини) - (публ. на 01.11.2018 г.)

СЪОБЩЕНИЕ относно издадено разрешение за строеж на № 55/13.08.2018г. за “Гараж към съществуващ търговски обект“ в ПИ с идентификатор 57649.503.210 по кадастрална карта на землище гр.Попово, УПИ І, кв.4 по регулационен план на ж.к.Младост, собственост на Фикрет Сюлманов Селимов - (публ. на 25.09.2018 г.)

Информация относно проект „#Поколение Европа“ - (публ. на 20.09.2018 г.)

Община Попово реализира дейностите по проект „#Поколение Европа“ - (публ. на 20.09.2018 г.)

СЪОБЩЕНИЕ за удължаване на срока за участие в процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели към Окръжен съд – Търговище за мандат 2019-2022 год. - (публ. на 11.09.2018 г.)

СЪОБЩЕНИЕ до ИЛИЯ БОНЧЕВ ИЛИЕВ и СИМЕОНКА БОНЧЕВА БОНЧЕВА относно одобрен проект за частично изменение на подробния устройствен план – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ за УПИ VІ-237 в кв. 10 по плана на с. Зараево, общ. Попово - (публ. на 07.09.2018 г.)

СЪОБЩЕНИЕ относно одобрен Комплексен проект за инвестиционна инициатива съгласно инвестиционен проект и издадено разрешение за строеж № 51/27.07.2018г. за строеж „Птицеферма до 40 000 броя пилета“ в ПИ 57649.503.3158 по КК и КР на землище гр.Попово, собственост на „Гужер комерс“ ЕООД, гр.Попово - (публ. на 01.08.2018 г.)

СЪОБЩЕНИЕ относно приключване на проекта за обновяване на публичната инфраструктура в община Попово - (публ. на 27.07.2018 г.)

СЪОБЩЕНИЕ относно одобрен Комплексен проект за инвестиционна инициатива съгласно инвестиционен проект и издадено разрешение за строеж № 50/26.07.2018г. за строеж „ЖП товаро-разтоварище и подпора за естакада “ в ПИ 57649.90.6 по КК и КР на землище гр.Попово, собственост на ДП „НКЖИ“ София – Железопътна секция Шумен - (публ. на 27.07.2018 г.)

СЪОБЩЕНИЕ относно изработен проект на ПУП – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ за УПИ VІ-237 в кв. 10 по плана на с. Зараево, общ. Попово - (публ. на 26.07.2018 г.)

СЪОБЩЕНИЕ относно проект за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване и план-схеми на инженерната инфраструктура за УПИ Х от кв.4 по плана на гр.Попово-пром.зона, собственост на „Агротехремонт“ АД - (публ. на 17.07.2018 г.)

СЪОБЩЕНИЕ до Делян Николаев Димитров - (публ. на 13.07.2018 г.)

СЪОБЩЕНИЕ за одобрен проект за частично изменение на подробния устройствен план – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ за УПИ ХІХ-494, УПИ ХХ-493 и УПИ ХХІ-493 в кв.52 по плана на с. Кардам, общ. Попово - (публ. на 13.06.2018 г.)

СЪОБЩЕНИЕ за одобрен проект за частично изменение на подробния устройствен план – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ за УПИ ХІХ-494, УПИ ХХ-493 и УПИ ХХІ-493 в кв.52 по плана на с. Кардам, общ. Попово - (публ. на 06.06.2018 г.)

СЪОБЩЕНИЕ за откриване на процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели към Окръжен съд – Търговище за мандат 2019-2022 год. - (публ. на 05.06.2018 г.)

СЪОБЩЕНИЕ до собственици на сгради в двора на бившата Консервена фабрика - (публ. на 23.05.2018 г.)

СЪОБЩЕНИЕ до Делян Николаев Димитров - (публ. на 14.05.2018 г.)

ЗАПОВЕД за индивидуално право на ползване на пасища, мери - публична общинска собственост за срок от 5 години от 2018/2023 стопанска година- (публ. на 09.04.2018 г.)

ОБЯВА за провеждане на Конкурс за длъжността „Директор” на Исторически музей – гр. Попово - публикувано на: 13.03.2018 г.

ЗАПОВЕД №З-18-105/28.02.2018 г. на Кмета на Община Попово- (публ. на 28.02.2018 г.)

ЗАПОВЕД №З-18-94/21.02.2018 г. на Кмета на Община Попово- (публ. на 21.02.2018 г.)

СЪОБЩЕНИЕ до Венелин Христов Великов - (публ. на 14.02.2018 г.)

Годишен план за ползване на дървесина от земи и гори от общинските горски територии за 2018 г. - (публ. на 10.02.2018 г.)

ЗАПОВЕД относно подотделите в горски територии-общинска собственост, в които е забранена пашата на селскостопански животни - (публ. на 12.02.2018 г.)

ЗАПОВЕД относно подотделите в горски територии-държавна собственост, в които е забранена пашата на селскостопански животни - (публ. на 12.02.2018 г.)

СЪОБЩЕНИЕ до Виргиния Юлиянова Димитрова - (публ. на 05.02.2018 г.)

Списъци за предоставяне на пасища и мери, общинска собственост, за общо и индивидуално ползване за 2018/2019 стопанска година в съответствие с условията за поддържане на земята в добро екологично и земеделско състояние - (публ. на 30.01.2018 г.)

СЪОБЩЕНИЕ до Виргиния Юлиянова Димитрова - (публ. на 09.01.2018 г.)


З-18-94