1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Други обяви, съобщения и заповеди

PDFПечатЕ-поща

2022 г.:

ОБЯВЛЕНИЕ относно инвестиционно намерение „Изграждане на един брой ветрогенератор в ПИ с идентификатор 37469.24.52 в землището на с. Ковачевец, общ. Попово“ и „Изграждане на един брой ветрогенератор в ПИ с идентификатор 37469.30.32 в землището на с. Ковачевец, общ. Попово“ с възложител  „СИНТЕЗИЯ“ ООД, община Столична, област София, с. Кривина - (публ. на 04.07.2022 г.)

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА ПРЕЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАЕЛИ ЗА ОКРЪЖЕН СЪД ТЪРГОВИЩЕ - (публ. на 14.06.2022 г.)

СЪОБЩЕНИЕ относно относно процедура: „ За определяне на СОЗ около Каптиран извор „ КИ Голяма Тодорица – Садина“ намиращ се в ПИ с идентификатор 65067.100.32 в землището на с. Садина, община Попово - (публ. на 03.06.2022 г.)

ОБЯВА относно проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация за Урегулиран поземлен имот ХVІІІ-982 и УПИ ХVІІ-984 от кв.53  по плана на  гр.Попово - (публ. на 02.06.2022 г.)

ОБЯВА относно инвестиционно намерение на Община Попово - Да извърши реконструкция и рехабилитация на водопровода в гр. Попово на ж.к. „Младост”, включваща кв. 7, 8, 9б, 10, 10а и 11 - (публ. на 30.05.2022 г.)

ОБЯВА относно Подробен устройствен план – изменение на План за регулация и застрояване за УПИ І от кв.45 по плана на с.Ковачевец, общ.Попово, с който се променя отреждането на УПИ І  от „жилищно строителство с магазини“ за „спорт и озеленяване“ - (публ. на 19.05.2022 г.)

ОБЯВА относно инвестиционно намерение Реконструкция и рехабилитация на общински път RAZ 1111 / ІІІ - 204 Разград – Попово/ Тръстика – Еленово – Дриново - (публ. на 18.05.2022 г.)

ОБЯВА относно инвестиционно намерение „Доставка и монтаж на модулни обекти за преработка на животински продукция – мляко и месо с пречиствателно съоръжение към тях, поставяне на автономна фотоволтаична централа и закупуване на хладилен камион“ с възложител ЕТ „Иванов къмпани –Иван Иванов“, община Попово, област Търговище с. Водица - (публ. на 20.04.2022 г.)

СЪОБЩЕНИЕ относно: Срок за публично обсъждане на Проект на Наредба за  изменение  на Наредба  на  Общински  съвет  гр.  Попово  за  определянето  и  администрирането  на  местните  такси  и  цени  на  услуги - (публ. на 19.04.2022 г.)

ОБЯВА относно Инвестиционно намерение: "Рехабилитация на общински път TGV 1128 „ Кръстовище с път II-51 – Сеячи – Кръстовище с път II-51 - (публ. на 19.04.2022 г.)

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ПРЕЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАЕЛИ ЗА РАЙОНЕН СЪД ПОПОВО ЗА НОВ ЧЕТИРИГОДИШЕН МАНДАТ - (публ. на 18.04.2022 г.)

ЗАПОВЕД №З-22-103/24.02.2022 г. за забрана на пашата в горски територии - държавна собственост на селскостопански животни - (публ. на 24.02.2022 г.)

ЗАПОВЕД №З-22-104/24.02.2022 г. за забрана на пашата в горски територии - общинска собственост на селскостопански животни - (публ. на 24.02.2022 г.)

ОБЯВЛЕНИЕ относно одобрен подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за УПИ ХХ и ХХХІХ от кв.4 по плана на гр.Попово – пром.зона - (публ. на 09.02.2022 г.)

ОБЯВЛЕНИЕ относно одобрен подробен устройствен план – план за застрояване и РУП за УПИ І, кв.116 по плана на гр.Попово, ПИ с идентификатор 57649.503.р2402.5 по КККР на землище гр.Попово, за пристрояване и надстрояване на същ.сграда - (публ. на 09.02.2022 г.)

ОБЯВА относно инвестиционно намерение „Рехабилитация – реконструкция на уличните платна с цел подобряване и възстановяване на транспортно-експлоатационните качества на 33 улици на територията на гр. Попово и населени места от общината“ - (публ. на 04.02.2022 г.)

Списъци за предоставяне на пасища и мери, общинска собственост, за общо и индивидуално ползване за 2022/2023 стопанска година в съответствие с условията за поддържане на земята в добро екологично и земеделско състояние - (публ. на 31.01.2022 г.)

ОБЯВА относно инвестиционно намерение „Изграждане на система за капково напояване, свързана с кладенец“ в с. Светлен, община Попово с възложител Александър Христов, гр. Попово - (публ. на 28.01.2022 г.)

ОБЯВА относно получено Решение №ШУ-02-ЕО/2022г. на РИОСВ –гр.Шумен , че не е необходимо извършването на ЕО за изготвената „Програма за управление на отпадъците на община Попово 2021 – 2028г.“ - (публ. на 24.01.2022 г.)

ОБЯВЛЕНИЕ относно изработена проект за подробен устройствен план – план за застрояване и работен устройствен план за УПИ VІІІ и ХІХ от кв.147 по плана на гр.Попово, ПИ с идентификатор 57649.503.3868 и 57649.503.3869 по КККР на землище гр.Попово за обединаване в един урегулиран поземлен имот и определяне линиите на застрояване - (публ. на 20.01.2022 г.)

ОБЯВЛЕНИЕ №Об-22-2/11.01.2022 г. относно изработен проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на УПИ ХХ от кв.4 по плана на промишлена зона гр.Попово /собственост на „Роса“ АД, гр.Попово/ и разделянето му на два самостоятелни урегулирани поземлени имота - (публ. на 11.01.2022 г.)

ЗАПОВЕД №З-22-2/06.01.2022 г. за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на моторни превозни средства частна общинска собственост - (публ. на 11.01.2022 г.)


2021 г.:

ОБЯВЛЕНИЕ относно изработен проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за изместване на водопровод ф400 АС, преминаващ през поземлени имоти с идентификатори 57649.92.22, 57649.92.5 и 57649.89.5 по кадастрална карта на гр.Попово, обл.Търговище - (публ. на 17.12.2021 г.)

ОБЯВА относно проект за подробен устройствен план – план за застрояване и работен устройствен план за ПИ с идентификатор 57649.503.2402.5/собственост на „Адмирал Вет“ ЕООД, гр.Попово/ по КККР на землище гр.Попопово, находящ се в УПИ І отреден за „КЖС и магазини“ в кв.116, гр.Попово за пристрояване и надстрояване на съществуваща едноетажна сграда - (публ. на 15.12.2021 г.)

ОБЯВА относно ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ОУПО ПОПОВО И ПУП – ПЗ ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ С ЦЕЛ РАЗШИРЕНИЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩ ГРОБИЩЕН ПАРК  / ХРИСТИЯНСКИ ГРОБИЩА / НА С. ГЛОГИНКА, ОБЩИНА ПОПОВО И ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В ПИ № 15103.190.101  ПО КККР НА ЗЕМЛИЩЕ  С. ГЛОГИНКА ЗА РАЗШИРЕНИЕ НА ГРОБИЩЕН ПАРК - (публ. на 14.12.2021 г.)

ОБЯВА относно „Програма за управление на отпадъците на община Попово 2021 – 2028г.“ - (публ. на 14.12.2021 г.)

ОБЯВЛЕНИЕ относно Проект на Програма за управление на отпадъците на община Попово за периода 2021 - 2028 г. - (публ. на 23.11.2021 г.)

УВЕДОМЛЕНИЕ относно количества дървесина от Годишен план за ползване на дървесина през 2022 г. - ОГТ - (публ. на 16.11.2021 г.)

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА относно Приемане на План-сметка за определяне на разходите за дейностите по събиране, транспортиране и третиране на битовите отпадъци, както и за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на територията на Община Попово за 2022 година - (публ. на 15.11.2021 г.)

СЪОБЩЕНИЕ относно постъпило Заявление с вх. № 30-751-4/27.10.2021 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект  с цел  отглеждане на аквакултури и свързаните с тях дейности за язовир „Водица”, разположен върху имот № 11716.110.52 с площ 215,885 дка в землището на с. Водица, община Попово - (публ. на 12.11.2021 г.)

ЗАПОВЕД за изменение на план за регулация и застрояване на УПИ I от кв.131 по плана на гр.Попово, ПИ с идентификатор 57649.503.2298 по КККР - (публ. на 05.11.2021 г.)

ОБЯВЛЕНИЕ за разрешаване изработване на проект за изменение на ПУП - за УПИ III, IV и V от кв.3 по плана на кв.Невски, гр.Попово - (публ. на 01.11.2021 г.)

ОБЯВА за инвестиционно намерение „Смяна на НТП на два имота в землището на с. Светлен, община Попово и изграждане на система за капково напояване, свързана с кладенец“ с възложител Александър Христов, гр. Попово - (публ. на 11.10.2021 г.)

ОБЯВА за инвестиционно намерение „Изграждане на оранжерия за отглеждане на домати и краставици в ПИ №57649.17.8“ в землището на  гр. Попово, община Попово, област Търговище с възложител „Агро хелт“, с. Кадиево, област Пловдив - (публ. на 11.10.2021 г.)

ЗАПОВЕД №З-21-722/08.10.2021 г. относно сметосъбиране, сметоизвозване, сепариране и/или обезвреждане на битови отпадъци в депа и други съоръжения, в граници както следва: Априлово, Баба Тонка, Берковски, Бракница, Водица, Гагово, Глогинка, Горица, Долец, Долна Кабда, Дриново, Еленово, Заветно, Зараево, Захари Стояново, Звезда, Иванча, Кардам, Ковачевец, Козица, Конак, Ломци, Манастирица, Марчино, Медовина, Осиково, Паламарца, Помощица, Посабина, Садина, Светлен, Славяново, Тръстика, Цар Асен. Организираното сметосъбиране и сметоизвозване обхваща населеното място в регулационните му граници и всички недвижими имоти на предприятия, фирми и други данъчно задължени лица по чл. 11 от ЗМДТ, разположени в зоната между регулационните граници и земеделските земи - (публ. на 08.10.2021 г.)

ЗАПОВЕД №З-21-721/08.10.2021 г. относно Границите на районите, в които ще се извършват услугите: сметосъбиране и сметоизвозване, сепариране и/или обезвреждане на битови отпадъци в депа и/или други съоръжения и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в гр. Попово, квартали Невски и Сеячи - (публ. на 08.10.2021 г.)

ОБЯВЛЕНИЕ за одобрен Подробен устройствен план – изменение на план за регулация  и застрояване на УПИ І от кв.131 по плана на гр.Попово, ПИ с идентификатор 57649.503.2298 със заповед № З-21-682/28.09.2021г. на кмета на общината - (публ. на 07.10.2021 г.)

СЪОБЩЕНИЕ за откриване на производство по издаване на общ административен акт – решение на Общински съвет – Попово за минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег с правно основание чл. 24а, ал. 11 от Закона за автомобилните превози във вр. с чл. 21, ал. 1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация - (публ. на 23.09.2021 г.)

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА относно Приемане на Правилник за финансово подпомагане на брачни и извънбрачни двойки с репродуктивни проблеми на територията на Община Попово за публично обсъждане на предложение за поемане на дългосрочен общински дълг от Община Попово - (публ. на 21.09.2021 г.)

ПОКАНА за публично обсъждане на предложение за поемане на дългосрочен общински дълг от Община Попово - (публ. на 16.09.2021 г.)

ОБЯВА за обществено обсъждане Общинска програма за намаляване на риска от бедствия 2021 – 2025 г. - (публ. на 14.09.2021 г.)

СЪОБЩЕНИЕ за откриване на процедура за продължаване срока на издадено  разрешително за ползване на воден обект  с цел  отглеждане на аквакултури и свързаните с тях дейности за язовир „Водица”, разположен върху имот № 11716.110.52 с площ 215,885 дка в землището на с. Водица, община Попово - (публ. на 13.09.2021 г.)

ЗАПОВЕД №З-21-602/24.08.2021 г. относно противоепидемични мерки на територията на Община Попово, считано от 20.08.2021 г. до 31.08.2021 г., включително - (публ. на 24.08.2021 г.)

ОБЯВЛЕНИЕ относно изработена проект за подробен устройствен план – план за регулация за Урегулиран поземлен имот ІІ, ІІІ, ІV и V от кв.7 по плана на ж.к.Младост, гр.Попово - (публ. на 23.08.2021 г.)

Започват обученията в община Попово на преброители и контрольори при спазване на противоепидемичните мерки  - СПИСЪЦИ - (публ. на 18.08.2021 г.)

СПИСЪК на одобрените преброители и контрольори, изразили желание за участие в Преброяване 2021 - (публ. на 30.07.2021 г.)

ОБЯВЛЕНИЕ относно одобрен Подробен устройствен план – изменение на план за регулация за Урегулирани поземлени имоти ХVІІ-2580, V-2596, VІ-595, VІІ-2594, Х-2590, ХІ-2589, ХІІ-2588, ХІХ-2587, ХІV-2584 от кв.137 по плана на гр.Попово, като се променят вътрешните регулационни линии по съществуващите кадастрални граници на имотите - (публ. на 30.07.2021 г.)

ОБЯВЛЕНИЕ относно одобрен подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за Урегулиран поземлен имот ІІІ отреден за „Озеленяване, търговия и услуги“, кв.146 по плана на гр.Попово, който се разделя на 6 самостоятелни урегулирани позелени имота за „обществено обслужващи дейности“ - (публ. на 29.07.2021 г.)

ОБЯВЛЕНИЕ относно одобрен проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за Урегулиран поземлен имот ХХVІІ от кв.107 по регулационен план на гр.Попово, ПИ с идентификатор 57649.503.3991 по кадастрална карта на землище гр.Попово, като се променя  отреждането му от „търговия и услуги“ на „ жилищно строителство“ - (публ. на 23.07.2021 г.)

ОБЯВЛЕНИЕ относно изработен проект за ПУП на кв.47 в село Цар Асен - (публ. на 23.07.2021 г.)

ОБЯВЛЕНИЕ относно одобрен проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за Урегулиран поземлен имот ХХVІІ от кв.107 по регулационен план на гр.Попово, ПИ с идентификатор 57649.503.3991 по кадастрална карта на землище гр.Попово, катосе променя  отреждането му от „търговия и услуги“ на „ жилищно строителство“ - (публ. на 23.07.2021 г.)

ОБЯВЛЕНИЕ относно инициирано производство за обявяване на смъртта на Златан Драгов Янков, роден на 17.10.1952г. в гр. Враца. Производството е образувано по молба на Тодора Йорданова Янкова - (публ. на 23.07.2021 г.)

ОБЯВЛЕНИЕ относно изработен проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за Урегулиран поземлен имот ІІІ отреден за „Озеленяване, търговия и услуги“, кв.146 по плана на гр.Попово, който се разделя на 6 самостоятелни урегулирани позелени имота за „обществено обслужващи дейности“ - (публ. на 09.07.2021 г.)

ОБЯВЛЕНИЕ относно изработен проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за Урегулиран поземлен имот І отреден за „Базар, мед.център, услуги и търговия“, кв.131 по плана на гр.Попово, който се отрежда за „обсл.дейности, търговия, услуги и медицински център“ - (публ. на 09.07.2021 г.)

ОБЯВА относно  изработен Подробен устройствен план – изменение на план за регулация за Урегулирани поземлени имоти ХVІІ-2580, V-2596, VІ-595, VІІ-2594, Х-2590, ХІ-2589, ХІІ-2588, ХІХ-2587, ХІV-2584 от кв.137 по плана на гр.Попово, като се променят вътрешните регулационни линии по съществуващите кадастрални граници на имотите - (публ. на 18.06.2021 г.)

ОБЯВА относно инвестиционно намерение „Площадка за временно съхранение на отработени катализатори“ в гр. Попово, п.к.7800, ул. „Иван Братванов“ №4 с възложител фирма „ДМ РЕСАЙКЛИНГ“, с. Кардам, ул. „ Г. Караславов“№19 - (публ. на 14.06.2021 г.)

СТАНОВИЩЕ относно Решение на Пленума на ВСС от заседание на 18.02.2021 г. - (публ. на 07.06.2021 г.)

ОБЯВЛЕНИЕ относно изработен проект за изменение на подробния устройствен план -  ПЛАН  ЗА РЕГУЛАЦИЯ за УПИ ІV-267,УПИ VІ-268,УПИ V-268 и УПИ ІІІ-265, квартал 44 по ДР План на с. Априлово, общ. Попово - (публ. на 01.06.2021 г.)

ОБЯВА относно инвестиционно намерение „Преустройство и реконструкция на съществуващ ресторант“, в УПИ №Х, КВ.1 по ПУП на гр. Попово, община Попово, с административен адрес: „ Промишлена зона“, гр. Попово “ от Светослав Иванов Генчев - (публ. на 31.05.2021 г.)

ОБЯВЛЕНИЕ относно изработена проект за план-схема на електропровод за обект “Външно кабелно електрозахранване 0.4кV за жилищна сграда, чрез КЛ НН от съществуваща разпределителна касета тип РК-3 пред ПИ 47649.503.3661, УПИ ІІ, кв.13, ж.к.Младост“, гр.попово и от РК-3 до електромерно табло тип ТЕМО“ - (публ. на 28.05.2021 г.)

ОБЯВЛЕНИЕ относно подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за Урегулиран поземлен имот ХХVІІ от кв.107 по регулационен план на гр.Попово, ПИ с идентификатор 57649.503.3991 по кадастрална карта на землище гр.Попово за промяна на отреждането му от „търговия и услуги“ на „ жилищно строителство“ - (публ. на 26.05.2021 г.)

ОБЯВА относно инвестиционно намерение „Изграждане на Център за управление на отпадъци в поземлен имот с идентификатор 57649.55.146, поземлен имот с идентификатор 57649.55.139 и поземлен имот с идентификатор 57649.55.138 по кадастралната карта на землище гр. Попово“ - (публ. на 26.05.2021 г.)

СЪОБЩЕНИЕ относно ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП – ПЗ С ЦЕЛ ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ЗА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ НУЖДИ ЗА РАЗШИРЕНИЕ НА ГРОБИЩЕН ПАРК НА С.МЕДОВИНА, ОБЩИНА ПОПОВО, ЗАСЯГАЩ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ 47634.76.393, 47634.76.394, 47634.76.395, 47634.76.396 И 47634.76.7 С НТП – НИВИ – ОБЩИНСКА ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ   ЗЕМЛИЩЕ С.МЕДОВИНА - (публ. на 20.05.2021 г.)

СЪОБЩЕНИЕ относно инвестиционно намерение Изработване на ПУП-ПЗ за разширение на съществуващ гробищен парк след промяна предназначението на земеделска земя в ПИ № 57649.57.11 /общинска частна собственост/  и 57649.57.2 / частна собственост/  по КККР на землището на  гр. Попово - (публ. на 11.05.2021 г.)

ИНФОРМАЦИЯ относно подписан договор № BG05M9OP001-6.002-0107-C01 „Патронажна грижа +" - (публ. на 27.04.2021 г.)

СЪОБЩЕНИЕ относно проект на ПУП – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ за УПИ ІІІ-372 и  УПИ ІV-372 в кв. 25 по плана на с. Садина, общ. Попово - (публ. на 16.04.2021 г.)

СЪОБЩЕНИЕ относно проект на ПУП – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ за УПИ ІІІ-372 и  УПИ ІV-372 в кв. 25 по плана на с. Садина, общ. Попово - (публ. на 16.04.2021 г.)

СЪОБЩЕНИЕ относно инвестиционно намерение на Община Попово за „Реконструкция и рехабилитация на основна транспортно-комуникационна мрежа ул. „Отец Паисий“ от ул. „Каломенска“ до ул. „Райко Даскалов“, гр. Попово“ - (публ. на 13.04.2021 г.)

СЪОБЩЕНИЕ съгласно чл. 62а, ал.1 от Закона за водите за откриване на процедура за преиздаване на издадено  разрешително за ползване на воден обект  с цел  отглеждане на аквакултури и свързаните с тях дейности за язовир „Паламарца”, разположен върху имот №000316 с площ 17,037 дка в землището на с. Паламарца, община Попово - (публ. на 09.04.2021 г.)

ПРОТОКОЛ за предоставяне за индивидуално ползване на пасища и мери - (публ. на 01.04.2021 г.)

СЪОБЩЕНИЕ съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите - (публ. на 01.04.2021 г.)

СЪОБЩЕНИЕ съгласно чл. 62а, ал.1 от Закона за водите за откриване на процедура за продължаване срока на издадено  разрешително за ползване на воден обект  с цел  отглеждане на аквакултури и свързаните с тях дейности за язовир „Паламарца”, разположен върху имот №000316 с площ 17,037 дка в землището на с. Паламарца, община Попово - (публ. на 26.03.2021 г.)

СЪОБЩЕНИЕ за започване на производство за одобряване на „Схема за разположение на автобусните спирки на обществения градски транспорт в гр. Попово“ - (публ. на 26.03.2021 г.)

СЪОБЩЕНИЕ във връзка с въведените от министъра на здравеопазването временни противоепидемични мерки на територията на Република България със Заповед №РД-01-173/18.03.2021 г. - (публ. на 22.03.2021 г.)

ОБЯВА относно разрешаване изработване на ПУП за регулация за УПИ XXVII-3991 по плана на гр.Попово с предназначение за "търговия и услуги" - (публ. на 22.03.2021 г.)

СЪОБЩЕНИЕ съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите, относно заявление за издаване на разрешително за водовземане от подземни води от тръбен кладенец "ТК-Братя Томови - Попово" - (публ. на 19.03.2021 г.)

ОБЯВА относно инвестиционно намерение:  „Изграждане на Център за управление на отпадъци“ в поземлен имот с идентификатор 57649.55.146, поземлен имот с идентификатор 57649.55.139 и поземлен имот с идентификатор 57649.55.138 - (публ. на 10.02.2021 г.)

ОБЯВА относно това, че „МАР КРАФТ“ – ООД гр. София е в процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Преоборудване на сгради с №10, 11 и 12 в сгради за отглеждане на птици – кокошки носачки, в рамките на съществуваща инсталация за отглеждане на птици в имот идентификатор №23738.53.31в землището на с. Дриново, Община Попово, област Търговище“ - (публ. на 29.01.2021 г.)

Списъци за предоставяне на пасища и мери, общинска собственост, за общо и индивидуално ползване за 2021/2022 стопанска година в съответствие с условията за поддържане на земята в добро екологично и земеделско състояние - (публ. на 29.01.2020 г.)

ОБЯВА за инвестиционно намерение: „ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ОУПО ПОПОВО И ПУП – ПЗ ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ С ЦЕЛ РАЗШИРЕНИЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩ ГРОБИЩЕН ПАРК  / ХРИСТИЯНСКИ ГРОБИЩА / НА С. ГЛОГИНКА, ОБЩИНА ПОПОВО И ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В ПИ № 15103.190.101  ПО КККР НА ЗЕМЛИЩЕ  С. ГЛОГИНКА ЗА РАЗШИРЕНИЕ НА ГРОБИЩЕН ПАРК“ - (публ. на 22.01.2021 г.)

ОБЯВЛЕНИЕ за изработен проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план и план-схема за обект „Изграждане на подземна инфраструктура предназначена за разполагане на електронна съобщителна мрежа на „БТК“ ЕАД и изтегляне на нов оптичен кабел в нея от технологична сграда ТС6161, гр.Стражица, община Стражица, област Велико Търново до технологична сграда ТС608 гр.Попово, общ.Попово, обл.Търговище/ само на територията на община Попово/. - (публ. на 21.01.2021 г.)


З-18-94
placeholder