1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Други обяви, съобщения и заповеди

PDFПечатЕ-поща

2020 г.:

ОБЯВА за инвестиционно намерение на Община Попово „Изграждане на нов обществен паркинг за нуждите на населението в кв.115  между о.т.360–500 и о.т.599-598 с обособяването на 35бр. нови паркоместа, както и 2бр. паркоместа предназначени за хора с увреждания“ - (публ. на 11.09.2020 г.)

ОБЯВА за инвестиционно намерение на Община Попово „Изграждане на Център за управление на отпадъци в поземлен имот с идентификатор 57649.55.146, поземлен имот с идентификатор 57649.55.139 и поземлен имот с идентификатор 57649.55.138“ - (публ. на 09.09.2020 г.)

ЗАПОВЕД №З-20-467/26.08.2020 г. за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общинска земеделска земя - (публ. на 08.09.2020 г.)

ОБЯВА относно инвестиционно намерение на „МАР-КРАФТ“ ООД: „Преоборудване на сгради с №10, 11 и 12 в сгради за отглеждане на птици – кокошки носачки, в рамките на съществуваща инсталация за отглеждане на птици в имот идентификатор №23738.53.31 с. Дриново, Община Попово, област Търговище“ - (публ. на 21.08.2020 г.)

ОБЯВА относно ремонт, възстановяване и обзавеждане на Църква "СВ.ВМЧК. ДИМИТЪР СОЛУНСКИ" гр.Попово, кв.Сеячи - (публ. на 20.08.2020 г.)

ОБЯВЛЕНИЕ за инвестиционно намерение на СД "Добромир Йорданов - Огнян Илиев - ЕЗОКС" относно ПУП с. Славяново - план за застрояване за ПИ 67091.88.502- (публ. на 17.08.2020 г.)

ОБЯВЛЕНИЕ за инвестиционно намерение „Изграждане на паркинги в ПИ 57649.503.3583 в кв.116“ - (публ. на 16.07.2020 г.)

ОБЯВЛЕНИЕ за инвестиционно намерение „Ремонт на улица и изграждане на паркинги в кв.115  между о.т.360–500 и о.т.599-598“ - (публ. на 16.07.2020 г.)

ОБЯВЛЕНИЕ за инвестиционно намерение „Изграждане на паркинги в ПИ 57649.503.2135, 57649.503.2150 и 57649.503.3548 в кв.105“ - (публ. на 16.07.2020 г.)

ЗАПОВЕД №З-20-311/18.06.2020 г. относно възстанови дейността на пенсионерските клубове и търговията на открито на територията на община Попово - (публ. на 18.06.2020 г.)

ОБЯВА относно инвестиционно намерение: „Изграждане на Център за управление на отпадъци“ в поземлен имот с идентификатор 57649.55.146, поземлен имот с идентификатор 57649.55.139 и поземлен имот с идентификатор 57649.55.138 в землището на гр.Попово - (публ. на 18.06.2020 г.)

ОБЯВА относно инвестиционно намерение: Саниране на Етнографски комплекс с. Садина, община Попово и изграждане на локално парно отопление - (публ. на 17.06.2020 г.)

ОБЯВА относно инвестиционно намерение: Реконструкция на общински път - TGV 2133 от км 7+700 до км 10+700 от с.Манастирица до границата с община Стражица - (публ. на 15.06.2020 г.)

ОБЯВЛЕНИЕ за издадена заповед № З-20-443/12.08.2020г. за разрешаване изработване на проект за изменение на ПУП – План за регулация и застрояване за УПИ VІІІ-3210 и УПИ ХV-3210, кв.6 по плана на пром.зона гр.Попово с цел обединяване в един урегулиран поземлен имот и промяна на предназначението за „обществено обслужване“ - (публ. на 12.08.2020 г.)

ОБЯВЛЕНИЕ за издадена заповед № З-20-435/07.08.2020г. за разрешаване изработване на проект за изменение на ПУП – План за регулация за промяна на предназначението за „обществено-обслужващи дейности и Работен устройствен план за УПИ ХХ-3823, УПИ ХХІ-2577 и УПИ ХХІІ-2601 от кв.137 по плана на гр.Попово- (публ. на 07.08.2020 г.)

ОБЯВЛЕНИЕ относно комплексно разрешително с оператор „БРАТЯ ТОМОВИ” АД за експлоатация на следните инсталации: „Инсталация за интензивно отглеждане на свине за угояване (над 30 кг)“, промишлена дейност по т. 6.6., бук. „б“ от Приложение № 4 към ЗООС“, „Инсталация за интензивно отглеждане на свине – майки“ - (публ. на 11.06.2020 г.)

ЗАПОВЕД №З-20-291/08.06.2020 г. относно настъпването на фенологична фаза "Восъчна зрялост"  при житните култури - (публ. на 08.06.2020 г.)

ОБЯВЛЕНИЕ относно разрешено изработване на подробен устройствен план в обхват: ПИ с идентификатор 57649.57.11/частна общинска собственост/ и ПИ с идентификатор 57649.57.2/частна собственост/ по КККР на землище гр.Попово за промяна на предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди за разширение на гробищен парк, м.“зад гробищата - (публ. на 08.06.2020 г.)

ОБЯВЛЕНИЕ относно разрешено изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план на обект „Реконструкция на дюкер „Звезда“, общ.Попово - (публ. на 08.06.2020 г.)

ЗАПОВЕД №З-20-263/28.05.2020 г. относно провеждане на тренировката за оповестяване на страната от въздушно нападение през 2020 - (публ. на 28.05.2020 г.)

ЗАПОВЕД №З-20-254/27.05.2020 г. относно определяне за пожароопасен сезон времето от 01.04.2020 г. до 30.10.2020 г. - (публ. на 27.05.2020 г.)

ЗАПОВЕД №З-20-251/22.05.2020 г. относно отваряне на дутските градини - (публ. на 22.05.2020 г.)

ЗАПОВЕД №З-20-238/19.05.2020 г. относно временни противоепидемични мерки - (публ. на 19.05.2020 г.)

Списък на класираните кандидати от проведения конкурс за длъжността Директор на дирекция „Териториално  - селищно устройство и архитектура“, проведен на 11.05.2020 г. - (публ. на 15.05.2020 г.)

Система за определяне на резултатите от  конкурса Директор на Дирекция "Териториално - селищно устройство и архитектура" - (публ. на 07.05.2020 г.)

ЗАПОВЕД №З-20-219/04.05.2020 г. относно упражняването на индивидуални спортове (тенис, колоездене, лека атлетика, голф и др. под.) на открито при спазване на дистанция от най-малко 2.5 м. между отделните спортуващи и на всички противоепидемични мерки - (публ. на 04.05.2020 г.)

ЗАПОВЕД №З-20-218/29.04.2020 г. относно Общественият превоз на пътници - (публ. на 29.04.2020 г.)

ЗАПОВЕД №З-20-210/28.04.2020 г. относно посещението на градски паркове и градини на територията на община Попово - (публ. на 28.04.2020 г.)

СПИСЪК на недопуснати кандидати в конкурс за длъжността Директор на дирекция "Териториално-селищно устройство и архитектура" при Община Попово - (публ. на 22.04.2020 г.)

СПИСЪК на допуснати кандидати в конкурс за длъжността Директор на дирекция "Териториално-селищно устройство и архитектура" при Община Попово - (публ. на 22.04.2020 г.)

РЕШЕНИЕ №29 по Протокол №5/30.01.2020 г. с одобрен Общ устройствен план на община Попово, фаза окончателен проект - (публ. на 15.04.2020 г.)

ЗАПОВЕД №З-20-195/15.04.2020 г. за преустановяване функционирането на всички кооперативни пазари и цветни борси на територията на Община Попово, в периода от 17.04.2020 г. до 19.04.2020 г. - (публ. на 15.04.2020 г.)

ЗАПОВЕД №З-20-191/09.04.2020 г. - (публ. на 09.04.2020 г.)

ЗАПОВЕД №З-20-181/27.03.2020 г. за удължаване срока на въведените противоепидемични мерки на територията на Република България до 12.04.2020 г., включително - (публ. на 27.03.2020 г.)

ЗАПОВЕД №З-20-179/25.03.2020 г. за помощ на лежащо болни, трудноподвижни, самотно живеещи лица от гр. Попово, които нямат близки на територията на гр. Попово да се извършва услуга по закупуване на хранителни продукти от първа необходимост и лекарства до отмяната на извънредното положение в страната - (публ. на 25.03.2020 г.)

ЗАПОВЕД №З-20-176/24.03.2020 г. за преустановяване дейността на късноантична  крепост  Ковачевско кале, с изключение на служителите от Звено „охрана и контрол“, с място на работа късноантична крепост „Ковачевско кале“ - (публ. на 25.03.2020 г.)

УВЕДОМЛЕНИЕ до заинтересованите страни и общественост на територията на община Попово относно започване на строителни дейности на територията на община Попово във връзка с реализацията на обект "Разширение на газопреносната инфраструктура на "БУЛГАРТРАНСГАЗ" ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до Българо-Сръбската граница", етап "Линейна част" - (публ. на 25.03.2020 г.)

ОБЯВА за инвестиционно намерение:  „Изграждане на Център за управление на отпадъци“ в поземлен имот с идентификатор 57649.55.146, поземлен имот с идентификатор 57649.55.139 и поземлен имот с идентификатор 57649.55.138 - (публ. на 20.03.2020 г.)

СТАНОВИЩЕ от Йовчо Яков - управител на МБАЛ-Попово ЕООД относно наличните възможности на МБАЛ-Попово ЕООД за поемане заболели и/или носители на вируса COVID-19 - (публ. на 20.03.2020 г.)

ЗАПОВЕД №З-20-171/20.03.2020 г. за автомати за напитки и храни, за детски и спортни площадки на територията общината - (публ. на 20.03.2020 г.)

ЗАПОВЕД №З-20-169/19.03.2020 г. за дейностите по сметосъбиране да се осигурят лични предпазни средства - (публ. на 19.03.2020 г.)

ЗАПОВЕД №З-20-168/19.03.2020 г. за социална дистанция на територията общината - (публ. на 19.03.2020 г.)

ЗАПОВЕД №З-20-160/13.03.2020 г. във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната - (публ. на 13.03.2020 г.)

ОБЯВА относно инвестиционно намерение:  „Рекултивация на нарушен терен, представляващ ПИ №57649.58.2, местност „Ямата“, землище на гр. Попово, област Търговище от  „ М.Хайлинг“ ЕООД, гр. Троян. - (публ. на 13.03.2020 г.)

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост в община Попово от "БУЛГАРТРАНСГАЗ" ЕАД относно възлагане извършването на спасителни археологически проучвания на територии, за които има данни за наличие на археологически обекти във връзка с разпоредбите на чл.161 от Закона за културното наследство - (публ. на 10.03.2020 г.)

ОБЯВА - Община Попово има следното инвестиционно предложение: „Подобряване на енергийната ефективност на многофамилна жилищна сграда, гр. Попово, бул. „България” №117 - (публ. на 09.03.2020 г.)

ОБЯВА - Община Попово има следното инвестиционно предложение: „Подобряване на енергийната ефективност на многофамилна жилищна сграда, гр. Попово, ж.к. „Русаля“ бл.13“ - (публ. на 09.03.2020 г.)

ОБЯВА - Община Попово има следното инвестиционно предложение: „Подобряване на енергийната ефективност на многофамилна жилищна сграда, гр. Попово, ж.к. „Русаля“ бл.29, бл.30 и бл.31“ - (публ. на 09.03.2020 г.)

ОБЯВА - Община Попово има следното инвестиционно предложение: „„Подобряване на енергийната ефективност на многофамилна жилищна сграда, гр. Попово, ж.к. „Русаля“ бл.33, 34, 35, 36“ - (публ. на 09.03.2020 г.)

ОБЯВА - Община Попово има следното инвестиционно предложение: „Подобряване на енергийната ефективност на многофамилна жилищна сграда, гр. Попово, ж.к. „Русаля“ бл.52 и  бл.53“ - (публ. на 09.03.2020 г.)

ЗАПОВЕД №З-20-149/09.03.2020 г. за предприети мерки относно COVID-19 на територията на Община Попово - (публ. на 09.03.2020 г.)

ЗАПОВЕД №З-20-150/09.03.2020 г. за ограничаване достъпа до Общинска администрация - Попово и звената, обслужващи дейността й във връзка с COVID-19 - (публ. на 09.03.2020 г.)

ЗАПОВЕД №З-20-130/04.03.2020 г. за изработване на ПУП на кв.12 по плана на ж.к. Младост, гр.Попово - (публ. на 04.03.2020 г.)

ЗАПОВЕД №З-20-104/19.02.2020 г. за изработване на проект за нова пътна връзка, заложена по действащия абщ устройствен план на гр.Попово в участъка от ул. "Въстаническа" до "Околовръстен път - гр.Попово" - (публ. на 19.02.2020 г.)

ЗАПОВЕД №З-20-103/19.02.2020 г. за изработване на проект за нова пътна връзка за част от Промишлена зона Изток от ул. "Генерал Прохоров" до ул. "Фотинова" и връзка с Източен обходен път III-513 на гр.Попово - (публ. на 19.02.2020 г.)

ЗАПОВЕД №З-20-78/12.02.2020 г. относно забрана за паша на територията на Община Попово - горски територии - държавна собственост - (публ. на 14.02.2020 г.)

ЗАПОВЕД №З-20-79/12.02.2020 г. относно забрана за паша на територията на Община Попово - горски територии - общинска собственост - (публ. на 14.02.2020 г.)

Списъци за предоставяне на пасища и мери, общинска собственост, за общо и индивидуално ползване за 2019/2020 стопанска година в съответствие с условията за поддържане на земята в добро екологично и земеделско състояние - (публ. на 30.01.2020 г.)

СПРАВКА ПО ЧЛ. 29 ОТ НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ относно съответствието на Общ устройствен план на община Попово с условията, мерките и ограниченията в становището по екологична оценка № ШУ-1-1/2017 г.- (публ. на 15.01.2020 г.)

ОБЯВА за инвестиционно намерение:  „Изграждане на Модулна инсталация за оползотворяване на неопасни отпадъци с цел производство на електрическа и топлинна енергия“ от фирма „ ЕКО ИНВЕСТ СЕВЕР“ ООД гр. София, в поземлени имоти с идентификатор 57649.55.146 и 57649.55.139 в землището на гр. Попово. - (публ. на 15.01.2020 г.)

ОБЯВА за инвестиционно предложение:  „Модернизация и основно обновяване на съществуваща животновъдна ферма за отглеждане на ЕРД – поетапно и с подобекти в поземлени имоти по плана на Стопански двор на с. Славяново, община Попово, област Търговище“ от СД“ДОБРОМИР ЙОРДАНОВ – ОГНЯН ИЛИЕВ – ЕЗОКС“ - (публ. на 02.01.2020 г.)

2019 г.:

СЪОБЩЕНИЕ - На основание чл.66 ал.1 и ал.2, чл.69 от АПК, във връзка със чл. 66 ал.1 от ЗМДТ община Попово уведомява заинтересованите лица, че могат да направят своите писмени предложения и възражения по предложения проект на План - сметка на разходите за събиране, извозване и обезвреждане на битовите отпадъци и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване на община Попово. Размерът на такса битови отпадъци през 2020 г. остава непроменен. - (публ. на 16.12.2019 г.)

ОБЯВА за допълнителен прием на Заявления от кандидати за предоставяне на услугата “патронажна грижа“ ( домашен санитар/чистач) от 27.11.2019г. до 29.11.2019 г. включително - (публ. на 26.11.2019 г.)

Уведомление по реда на чл.38, ал.8 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти - (публ. на 14.11.2019 г.)

ОБЯВА относно инвестиционно предложение: „Преустройство на част от съществуваща сграда в хлебопекарна и цех за закуски“ в УПИ IX – 566, кв. 55, по регулационния план на с. Славяново, община Попово, област Търговище - (публ. на 01.10.2019 г.)

ОБЯВА относно инвестиционно предложение: „Реконструкция на покривната конструкция на сграда с идентификатор 11716.637.95.6 със застроена площ 414 кв.м. и изграждане на нов склад за селскостопанска продукция със застроена площ 1800 кв.м.“ в поземлен имот с идентификатор 11716.637.95 по Кадастралната карта на с. Водица, община Попово, област Търговище. - (публ. на 13.09.2019 г.)

ЗАПОВЕД З-19-616/03.09.2019 г. относно адресната регистрация по настоящ адрес на Танер Али и извършване на проверка относно спазване на изискванията на Закона за гражданската регистрация - (публ. на 03.09.2019 г.)

ОБЯВЛЕНИЕ относно разрешаване на Агенция "Пътна инфраструктура" да изработи проект за подробен устройствен план - парцеларен план за обект: "Аг. М "Хумес", участък от км 265+600 от идейния проект на НКСИП (след пътен възел "Ковачевско кале", пресичане на път II-51) до км 310+940, в землищата на с.Паламарца, гр.Попово, с.Кардам и с.Дриново, общ.Попово, обл.Търговище" - (публ. на 13.08.2019 г.)

СЪОБЩЕНИЕ относно инвестиционно предложение от ЕТ "Агро-М-Драгомир Дончев" с.Водица за ПУП-План за застрояване на ПО №11716.637.95 - (публ. на 06.08.2019 г.)

ОБЯВЛЕНИЕ относно задължения на земеделските производители към общинския поземлен фонд във връзка с участие в разпределение на масиви за ползване по смисъла на чл. 37в от ЗСПЗЗ - (публ. на 05.08.2019 г.)

СЪОБЩЕНИЕ относно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 по процедура BG05M9OP001-2.040 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ - (публ. на 29.07.2019 г.)

СЪОБЩЕНИЕ относно инвестиционно предложение от "ВОДИЦА БОТЪЛИНГ" ЕООД за "Водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения" - (публ. на 29.07.2019 г.)

СЪОБЩЕНИЕ относно Искане за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение: „Изграждане на фабрика за преработка на слънчоглед“ от „Ойропак“ ЕООД, гр. София , ул. „Златен рог“, № 22, офис 3 в поземлен имот с идентификатор 57649.92.5 по кадастралната карта на гр. Попово и НТП: „За друг вид производствен, складов обект“ - (публ. на 29.07.2019 г.)

ЗАПОВЕД за забрана за достъп и движение до горски територии в териториалния обхват на ТП ДЛС "Черни Лом" гр.Попово с отдели и подотдели: 203"к"; 203"о";204"ж" и 204"в", определени за Зона А в приложение №1 към Заповед №РД 11-1386/18.07.2019 г. на Директора на БАБХ - (публ. на 25.07.2019 г.) - за повече информация Прочетете ТУК...

СЪОБЩЕНИЕ относно прием на документи за потребители, за включване в механизма за лична помощ по реда на Закона за личната помощ - (публ. на 18.07.2019 г.)

СЪОБЩЕНИЕ относно прием на документи за асистенти, за включване в механизма за лична помощ по реда на Закона за личната помощ - (публ. на 18.07.2019 г.)

ОБЯВА за среща за обществено обсъждане относно „Реорганизация на инсталация за интензивно отглеждане на свине, за която е издадено комплексно разрешително № 326-Н0/2008 г, и оборудване на нов животновъден обект – инсталация за интензивно отглеждане на птици /бройлери/ в рамките на площадката представляваща поземлен имот 57649.40.2, област Търговище, община Попово, гр. Попово” с възложител „БРАТЯ ТОМОВИ“ АД  - (публ. на 08.07.2019 г.)

СЪОБЩЕНИЕ за решение на комисията по чл.210 от ЗУТ до Н-ЦИ НА СТЕФАН НИКОВ ПАПАЗОВ и ГАНКА ВАСИЛЕВА МАРКОВА - (публ. на 04.07.2019 г.)

СЪОБЩЕНИЕ относно прекратяване приема на заявления за услугата „Обществена трапезария“ - (публ. на 01.07.2019 г.)

СЪОБЩЕНИЕ за решение на комисията по чл.210 от ЗУТ до Н-ЦИ НА ИВАН РАДОСЛАВОВ ДАЧИТО и ИВАН ДИМИТРОВ КОВАЧЕВ - (публ. на 01.07.2019 г.)

ИНФОРМАЦИЯ - на 26 юни се състоя стартовата пресконференция по проект „Подобряване на енергийната ефективност на 3 жилищни сгради в град Попово”, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“ - (публ. на 27.06.2019 г.)

ЗАПОВЕД №З-19-382/18.06.2019 г. за ВРЕМЕННА ЗАБРАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ на участък от път TGV 1128/ІІ-51, Водица-Светлен/гр.Попово-кв.Сеячи-кв.Невски/ от км. 1+660 до км. 2+920, считано от 18.06.2019 г. до 30.09.2019 г.- (публ. на 18.06.2019 г.)

ЗАПОВЕД №З-19-381/18.06.2019 г. за заличаване адресната регистрация по настоящ адрес на лицето Танер Али - (публ. на 18.06.2019 г.)

ПОКАНА за провеждане на Първа пресконференция по проект „Подобряване на енергийната ефективност на 3 жилищни сгради в гр. Попово" - (публ. на 18.06.2019 г.)

ЗАПОВЕД №З-19-373/13.06.2019 г. за комисия относно постъпил сигнал с вх.№С-95Б-06-36/10.06.2019 г. - (публ. на 13.06.2019 г.)

ОБЯВА за инвестиционно предложение: "Изграждане на дестилерия за производство на етерични масла" от "БНВ 18" ООД с.Цар Асен - (публ. на 23.05.2019 г.)

ОБЯВА за инвестиционно предложение: „Преустройство на съществуваща сграда в бистро““ от „ Дий Дабъл Ю България“ ООД, с. Садина, ул. „ Първи май“, № 8, община Попово в имот с УПИ № 1- 374 за 25 кв.м. по плана на с. Садина, одобрен със Заповед № 1344/ 1959 г. - (публ. на 09.05.2019 г.)

ОБЯВА за инвестиционно предложение: „Изграждане на фабрика за преработка на слънчоглед“ от „Ойропак“ ЕООД, гр. София , ул. „Златен рог“, № 22, офис 3 в поземлен имот с идентификатор 57649.92.5 по кадастралната карта на гр. Попово - (публ. на 22.04.2019 г.)

ОБЯВА за инвестиционно намерение в поземлен имот 57649.66.16 в землището на гр.Попово - (публ. на 10.04.2019 г.)

ПРОТОКОЛ за разпределение на имотите общинска собственост, пасища и мери за индивидуално ползване в землищата на община Попово за стопанската 2019/20 г. - (публ. на 04.04.2019 г.)

СПИСЪК на имотите общинска собственост, пасища и мери за индивидуално ползване в землищата на община Попово за стопанската 2019/20 г. - (публ. на 27.02.2019 г.)

ЗАПОВЕД №З-19-108/26.02.2019 г. относно забрана за пашуване в горските територии – собственост на община Попово, на селско стопански животни - (публ. на 26.02.2019 г.)

ЗАПОВЕД №З-19-107/26.02.2019 г. относно забрана за пашуване в горските територии – държавна собственост на селско стопански животни - (публ. на 26.02.2019 г.)

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС относно инвестиционно намерение за изграждане на шахтов кладенец с диаметър ф 1000мм и дълбочина l-25м, за промишлени - земеделски нужди, в ПИ 000642, в землището на с. Водица, общ. Попово от ЕТ „АГРО - М - Драгомир Дончев“- (публ. на 13.02.2019 г.)

СЪОБЩЕНИЕ до собствениците на сгради в бившата консервена фабрика - (публ. на 04.02.2019 г.)

Допълнително споразумение 1 с рег.№1/04.01.2019 г. към Договор №29/10.05.2018 г. за извършване на дейности в ДГТ - (публ. на 04.01.2019 г.)

Допълнително споразумение 2 с рег.№2/04.01.2019 г. към Договор №28/10.05.2018 г. за извършване на дейности в ДГТ - (публ. на 04.01.2019 г.)З-18-94
placeholder