1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Други обяви, съобщения и заповеди

PDFПечатЕ-поща

2024 г.:

ПОКАНА за провеждане на публична дискусия и обсъждане на Общински годишен план за социалните услуги за 2025 г. и проект на Общински годишен план за социалните услуги за 2025 г. - (публ. на 18.07.2024 г.)

ОБЯВЛЕНИЕ относно изменение на план за регулация и застрояване на Урегулиран поземлен имот/УПИ/ IХ от кв.2, гр.Попово-пром.зона, който се разделя на три самостоятелни урегулирани поземлени имота X-4049, XI-4050 и XII-4051 и промяна на вътрешни регулационни линии по кадастрални граници - (публ. на 09.07.2024 г.)

ОБЯВЛЕНИЕ относно ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ ЗА УПИ XXIV ОТ КВ.113 ПО РЕГУЛАЦИОНЕН ПЛАН НА  ГРАД ПОПОВО - (публ. на 05.07.2024 г.)

ОБЯВА относно инвестиционно намерение: „Рехабилитация – реконструкция на уличните платна с цел подобряване и възстановяване на транспортно-експлоатационните качества на 2 улици на територията на с. Зараево, община Попово“ - (публ. на 28.06.2024 г.)

ОБЯВА относно инвестиционно намерение: „Основен ремонт на ул. „Драва“, гр. Попово“ - (публ. на 27.06.2024 г.)

ОБЯВЛЕНИЕ относно ПУП-ПРЗ ЗА УПИ I-185 И УПИ II-186 ОТ КВАРТАЛ 11 ПО ДЕЙСТВАЩ РЕГУЛАЦИОНЕН ПЛАН НА КВАРТАЛ МЛАДОСТ, ОБЩИНА ПОПОВО - (публ. на 12.06.2024 г.)

ОБЯВЛЕНИЕ относно ПУП-ПЗ В ОБХВАТ ПИ 27259.200.9 И ПИ027259.200.10 ПО КККР НА СЕЛО ЕЛЕНОВО, ОБЩИНА ПОПОВО И ПУП-ПЛАН СХЕМА И ПП ЗА ЕЛЕМЕНТИ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА - (публ. на 07.06.2024 г.)

ОБЯВА относно инвестиционно намерение: „ПОЛИВАНЕ ОТ РЕКА Черни Лом на поземлени имоти 36470.52.1, 36470.51.54, 36470.51.58, 36470.51.62, 36470.11.72 и 36470.11.73 по КК на с. Кардам, община Попово, граничещи с реката“ с възложител  Христо Дюкенджиев, ул. „Цар Освободител“ № 81, гр. Попово - (публ. на 06.06.2024 г.)

ОБЯВЛЕНИЕ относно ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ ЗА УПИ I ОТ КВ. 8; УПИ I62,63, УПИ II63, УПИ III64, УПИ IV65, УПИ V65 ОТ КВ.9 И УЛИЦА ОТ О.Т. 23-76-28, ПО РЕГУЛАЦИОНЕН ПЛАН НА КВАРТАЛ СЕЯЧИ, ГРАД ПОПОВО - (публ. на 06.06.2024 г.)

ОБЯВА относно инвестиционно намерение: „Предприятие за обработка и производство на органична тор в поземлен имот с идентификатор 65067.89.964 по КК на с. Садина, община Попово“, с възложител „ДЕКСА ТЕХНОЛОДЖИС“ ООД, с. Багрянка, община Момчилград - (публ. на 30.05.2024 г.)

ОБЯВА относно инвестиционно намерение: „ПОЛИВАНЕ ОТ РЕКА Черни Лом на поземлени имоти 36470.52.1, 36470.51.54, 36470.51.58, 36470.51.62, 36470.11.72 и 36470.11.73 по КК на с. Кардам, община Попово, граничещи с реката“ с възложител  Христо Дюкенджиев - (публ. на 28.05.2024 г.)

ОБЯВЛЕНИЕ относно изработен проект за ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ ЗА УПИ I ОТ КВ. 8; УПИ I62,63, УПИ II63, УПИ III64, УПИ IV65, УПИ V65 ОТ КВ.9 И УЛИЦА ОТ О.Т. 23-76-28, ПО РЕГУЛАЦИОНЕН ПЛАН НА КВАРТАЛ СЕЯЧИ, ГРАД ПОПОВО - (публ. на 08.05.2024 г.)

ОБЯВЛЕНИЕ относно изработен проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за УПИ ІІ, кв.146 по плана на гр.Попово за разделяне на девет самостоятелни урегулирани поземлени имота, отредени за „жилищно застрояване“ - (публ. на 26.04.2024 г.)

ОБЯВЛЕНИЕ относно изработен ПУП-ПЗ и План-схеми за ПИ с идентификатор 27259.200.9 и ПИ с идентификатор 27259.200.10 от кв. 200, село Еленово, община Попово - (публ. на 22.04.2024 г.)

ОБЯВЛЕНИЕ относно одобрен ПУП-ПРЗ УПИ I-185 и УПИ II-186 от кв. 11 по регулационния план на град Попово, община Попово - (публ. на 19.04.2024 г.)

ОБЯВА относно инвестиционно намерение: „Предприятие за обработка и производство на органична тор в поземлен имот с идентификатор 65067.89.964 по КК на с. Садина, община Попово“, с възложител „ДЕКСА ТЕХНОДЖИС“ ООД, С. Багрянка, община Момчилград - (публ. на 08.04.2024 г.)

ОБЯВЛЕНИЕ относно изработен ПУП-План схема за трасе на кабелна линия НН за УПИ I-188, кв. 42, село Помощица, община Попово - (публ. на 29.03.2024 г.)

ЗАПОВЕД №3-24-183/28.03.2024 г. относно обявяване на пожароопасен сезон в горите в периода от 01.04.2024 г. до 30.10.2024 г. - (публ. на 28.03.2024 г.)

ОБЯВА относно инвестиционно намерение: „Извършване на дейности със строителни отпадъци – рециклиране и оползотворяване на отпадъци, чрез влагане в обратни насипи на строителни площадки на дружеството на територията на област Шумен и област Търговище“ , с възложител „КИЙНСТОУН БГ“ ООД, гр. Шумен - (публ. на 22.03.2024 г.)

ОБЯВА относно инвестиционно намерение: „Рекултивация на кариера за добив на мергел в поземлен имот с идентификатор 57649.58.2 по КК на гр. Попово – местност „Ямата“, с възложител „РОДНА ИНДУСТРИЯ 91“ ЕООД, гр. Попово, област Търговище - (публ. на 19.03.2024 г.)

ОБЯВА относно инвестиционно намерение: „Откриване на допълнителна площадка  за временно съхранение на ИУМПС в поземлен имот с идентификатор 57649.503.2993 по КККР на гр. Попово“, с възложител „АЛТМЕТАЛ“ ООД, гр. Попово, област Търговище - (публ. на 18.03.2024 г.)

ОБЯВЛЕНИЕ относно изработен Подробен Устройствен План /ПУП/ - ПРЗ /план за регулация и застрояване / , обхващащ изменение на УПИ ІV, квартал 54 по плана на с.Дриново, общ. Попово за редуциране на спортен терен. Проекта е с цел разделяне на УПИ ІV ,кв.54 на два нови УПИ ІV и УПИ V - (публ. на 14.03.2024 г.)

СЪОБЩЕНИЕ относно проект:  „ Проект за санитарно-охранителна зона – СОЗ около водовземно съоръжение, каптиран извор /КИ/ „Баш бунар“ , с. Езерче, община Цар Калоян, област Разград - (публ. на 07.03.2024 г.)

ОБЯВЛЕНИЕ относно изработена план-схема на външно кабелно електрозахранване от съществуващ кабелен шкаф тип  ШК № 11 пред ПИ 57649.503.2436/електрозахранен от ТП „Баня/ до ново електромерно табло тип  ТЕМО в УПИ I-2424, кв.111а/идентичен с ПИ 57649.503.2424/, ул.“Фотинова, по плана на гр.Попово - (публ. на 07.03.2024 г.)

ОБЯВЛЕНИЕ относно изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за улична регулация и план-схема за организация на движението за реализиране на северен пробив от вътрешнотранспортния комуникационен ринг на централна градска част на гр. Попово по ул. Кирил и Методий, бул. България, ул. Цар Освободител, ул. Васил Левски в посока ул. Каломенска - (публ. на 07.03.2024 г.)

ОБЯВЛЕНИЕ относно изработен проект за Изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване, Работен устройствен план  за УПИ VII -3201, VIII-3201, IX-3201 и  X-3201 от кв.91 по плана на гр.Попово - (публ. на 06.03.2024 г.)

ОБЯВЛЕНИЕ относно одобрен План за застрояване на ПИ с идентификатор 57649.87.12 по КККР на землище гр.Попово за промяна на отреждането му от „Стопански двор“ на „складови дейности“ - (публ. на 05.03.2024 г.)

ОБЯВЛЕНИЕ относно одобрен проект за Изменение на Подробен устройствен план- Пизработен проект за Изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване, Работен устройствен план  за УПИ ХI-отреден за „КЖС, обществуно-обслужващи дейности – магазини и офиси“ от кв.105 по плана на гр.Попово - (публ. на 05.03.2024 г.)

ОБЯВЛЕНИЕ относно одобрен проект за Изменение на Подробен устройствен план- План за регулация и застрояване на УПИ XVII от кв.44 по плана на гр.Попово с проектен идентификатор 57649.503.4071 - (публ. на 05.03.2024 г.)

ОБЯВЛЕНИЕ относно изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план на канализационен колектор към ПСОВ Попово от РШ 20 до РШ 22 в землището на гр. Попово, област Търговище, преминаващ пред ПИ 57649.102.29 – частна собственост - (публ. на 01.03.2024 г.)

ОБЯВЛЕНИЕ относно одобрен проект за Изменение на Подробен устройствен план- План за регулация и застрояване на УПИ XVII от кв.44 по плана на гр.Попово с проектен идентификатор 57649.503.4071 - (публ. на 23.02.2024 г.)

ОБЯВА относно инвестиционно намерение: „Подобряване на енергийната ефективност на многофамилна жилищна сграда УПИ I-759, кв.62, с.Садина, Община Попово” - (публ. на 23.02.2024 г.)

ОБЯВА относно инвестиционно намерение: „Подобряване на енергийната ефективност на многофамилна жилищна сграда гр. Попово, жк „Младост", бл.6“ - (публ. на 23.02.2024 г.)

ОБЯВА относно инвестиционно намерение: „Подобряване на енергийната ефективност на многофамилна жилищна сграда гр. Попово, ул. „Тракия“№28“ - (публ. на 23.02.2024 г.)

ОБЯВА относно инвестиционно намерение: „Подобряване на енергийната ефективност на многофамилна жилищна сграда гр. Попово, жк „Русаля", бл.52 и бл.53“ - (публ. на 23.02.2024 г.)

ОБЯВА относно инвестиционно намерение: „Подобряване на енергийната ефективност на многофамилна жилищна сграда гр. Попово, жк „Русаля", бл.29, бл.30 и бл.31“ - (публ. на 23.02.2024 г.)

ОБЯВА относно инвестиционно намерение: „Подобряване на енергийната ефективност на многофамилна жилищна сграда гр. Попово, жк „Русаля", бл.26“ - (публ. на 23.02.2024 г.)

ОБЯВА относно инвестиционно намерение: „Подобряване на енергийната ефективност на многофамилна жилищна сграда гр. Попово, жк „Русаля", бл.13“ - (публ. на 23.02.2024 г.)

ОБЯВА относно инвестиционно намерение: „Подобряване на енергийната ефективност на многофамилна жилищна сграда гр. Попово, жк „Младост", бл.113“ - (публ. на 23.02.2024 г.)

ОБЯВА относно инвестиционно намерение: „Подобряване на енергийната ефективност на многофамилна жилищна сграда гр. Попово, жк „Младост", бл.17“ - (публ. на 23.02.2024 г.)

ОБЯВА относно инвестиционно намерение: „Подобряване на енергийната ефективност на многофамилна жилищна сграда гр. Попово,  ул. „Димитър Благоев" № 49“ - (публ. на 23.02.2024 г.)

ОБЯВА относно инвестиционно намерение: „Подобряване на енергийната ефективност на многофамилна жилищна сграда гр. Попово,  ул. „Димитър Благоев" № 47“ - (публ. на 23.02.2024 г.)

ЗАПОВЕД за забрана продажбата на диворастящи застрашени и защитени растения под ограничителен режим на ползване - (публ. на 22.02.2024 г.)

ОБЯВА относно инвестиционно намерение: „Прецизиране на ситуционното и геометрично решение на пътната ос АМ „ Хемус“  за подучастък 7.3 от км 256+120=254+373 до км 267+650.11=265+600 от участък 7 от км 223+426.75=222+000 до км 267+650.11=265+600“ с възложител агенция „Пътна инфраструктура“ - (публ. на 20.02.2024 г.)

ОБЯВЛЕНИЕ относно изработен проект за Изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване  за УПИ II-отреден за „Кат“, от кв.18 по плана на гр.Попово, като се отрежда за „обществено обслужващи дейности“ и предвиждане на нова застройка - (публ. на 14.02.2024 г.)

ОБЯВЛЕНИЕ относно изработен проект за Изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване  за УПИ I отреден за „КЖС“  от кв.43а по регулационен план на гр.Попово - (публ. на 14.02.2024 г.)

ОБЯВЛЕНИЕ относно изработен проект за Изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване  за УПИ IХ-отреден за „Производствено и складова база“, кв.2 по регулационен план на промишлена зона гр. Попово, ПИ с идентификатор 57649.503.3769 по КККР на землище гр. Попово - (публ. на 14.02.2024 г.)

ОБЯВА относно инвестиционно намерение: „Реконструкция и рехабилитация на ул. „Мара Тасева“, гр. Попово от ул. „Панайот Хитов“ до път II-51“ - (публ. на 12.02.2024 г.)

ОБЯВА относно Изготвен проект на Заповед за обявяване на защитена зона BG 0000432 „Голяма река“, определена за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна - (публ. на 08.02.2024 г.)

ОБЯВЛЕНИЕ относно изработен проект за Подробен устройствен план – план за застрояване  за ПИ с идентификатор 57649.87.12. по кадастрална карта на землище гр.Попово за промяна на отреждането от „стопански двор“ за „складови дейности“ - (публ. на 31.01.2024 г.)

ОБЯВЛЕНИЕ относно изработен проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за изграждане на кабелна захранваща линия НН 1 kV за нуждите на мобилна базова станция TGV0118 в имот 36470.14.14 , попадащ в землището на с.Кардам, община Попово - (публ. на 15.01.2024 г.)

ОБЯВЛЕНИЕ относно изработена план-схема на външно кабелно електрозахранване от съществуващ кабелен шкаф тип  ШК № 7 пред ПИ 57649.503.1981/електрозахранен от ТП „Димитър Благоев/ до нова разпределителна кутия РК-3 пред ПИ 57649.503.3765, бул.България № 174, по плана на гр.Попово и от РК-3 до ново електромерно табло ТЕМО пред ПИ 57649.503.3765 - (публ. на 12.01.2024 г.)

ОБЯВА по ПРОЕКТ № BG05SFPR002-2.001-0086-C02 ПРОЦЕДУРА ЗА БФП  BG05SFPR002-2.001 „ГРИЖА  В ДОМА“ - (публ. на 05.01.2024 г.)

ОБЯВЛЕНИЕ относно одобрен проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване на Урегулирани поземлени имоти/УПИ/ ХХIV-977 и XXIII-542,543 от кв.53 по плана на гр.Попово - (публ. на 04.01.2024 г.)

З-18-94
placeholder