1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Други обяви, съобщения и заповеди

PDFПечатЕ-поща

2018 г.:

СЪОБЩЕНИЕ до Виргиния Юлиянова Димитрова - (публ. на 09.01.2018 г.)2017 г.:

ЗАПОВЕД З-17-850/11.12.2017 г. относно Търговията и употребата на пиротехнически и други гърмящи и пожароопасни стоки - (публ. на 12.12.2017 г.)

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА относно Одобряване на план - сметките за средства необходими за сметосъбиране съответно: за гр. Попово, кварталите Невски и Сеячи и за 34 села в Община Попово за 2018 година, съгласно Закона за местни данъци и такси - (публ. на 20.11.2017 г.)

СЪОБЩЕНИЕ до Димчо Николов Димов, относно одобрен проект за частично изменение на подробния устройствен план – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ за УПИ VІ-407 в кв.43 по плана на с. Светлен, общ. Попово - (публ. на 17.11.2017 г.)

УВЕДОМЛЕНИЕ по чл.38, ал. 8 от Наредба за условията е реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост - (публ. на 14.11.2017 г.)

СЪОБЩЕНИЕ до неизвестен извършител на незаконно положен оптичен кабел на територията на община Попово - (публ. на 10.11.2017 г.)

Годишен план за ползване на дървесина от земи и гори от общинските горски територии за 2018 г. - (публ. на 10.11.2017 г.)

СЪОБЩЕНИЕ по ПРОГРАМА BG04 „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ“ ФОНД ЗА ДВУСТРАННИ ОТНОШЕНИЯ BG04-00-02 - (публ. на 01.11.2017 г.)

ПРОТОКОЛ №10 от Общо събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Търговище - (публ. на 31.10.2017 г.)

ЗАПОВЕД №З-17-747/26.10.2017 г. за определяне границите на районите, в които ще се извършват услугите: сметосъбиране, сметоизвозване и обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в гр.Попово, квартал Невски и Сеячи - (публ. на 26.10.2017 г.)

ЗАПОВЕД №З-17-746/26.10.2017 г. за определяне границите на 34 населени места на територията на община Попово, в които ще се извършват услугите: сметосъбиране, сметоизвозване и обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения - (публ. на 26.10.2017 г.)

СЪОБЩЕНИЕ до ВИРГИНИЯ ЮЛИЯНОВА ДИМИТРОВА - (публ. на 21.09.2017 г.)

ДОГОВОР №43/28.07.2017г., за покупко-продажба на стояща на корен дървесина от Обект № 1702-ОГТ- Община Попово - (публ. на 28.07.2017 г.)

СЪОБЩЕНИЕ относно одобрен проект за частично изменение на подробния устройствен план – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ за УПИ VІ-182 в кв.11 по плана на с. Марчино, общ. Попово - (публ. на 10.07.2017 г.)

СЪОБЩЕНИЕ относно одобрен проект за частично изменение на подробния устройствен план – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ за УПИ VІ-182 в кв.11 по плана на с. Марчино, общ. Попово - (публ. на 10.07.2017 г.)

ДОГОВОР №36/06.07.2017г., за покупко-продажба на стояща на корен дървесина от Обект № 1705-ОГТ- Община Попово - (публ. на 06.07.2017 г.)

ДОГОВОР №29/04.07.2017 г., за покупко-продажба на стояща на корен дървесина от Обект № 1706-ОГТ - Община Попово - (публ. на 04.07.2017 г.)

ДОГОВОР №28/28.06.2017 г. за покупко-продажба на стояща на корен дървесина от Обект № 1707-ОГТ, Община Попово - (публ. на 28.06.2017 г.)

СЪОБЩЕНИЕ до заинтересуваните собственици /наследници/, че със Заповед №З-17-498/19.06.17г. е одобрен проект за частично изменение на подробния устройствен план – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ за УПИ ІІ-159, УПИ VІІ-159 и УПИ VІІІ-159 в кв.22 по плана на с. Марчино, общ. Попово - (публ. на 20.06.2017 г.)

СЪОБЩЕНИЕ до заинтересуваните собственици /наследници/, че е изработен проект за частично изменение на подробния устройствен план – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ за УПИ ІІ-159, УПИ VІІ-159 и УПИ VІІІ-159 в кв.22 по плана на с. Марчино, общ. Попово - (публ. на 20.06.2017 г.)

СЪОБЩЕНИЕ до заинтересуваните собственици /наследници/, че със Заповед №З-17-501/19.06.17г. е одобрен  проект за частично изменение на подробния устройствен план – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ за УПИ VІ-182 в кв.11 по плана на с. Марчино, общ. Попово - (публ. на 20.06.2017 г.)

СЪОБЩЕНИЕ от "Гужер комерс" ЕООД, във връзка с процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение "Изграждане на птицеферма за отглеждане на бройлери с капацитет до 40000 места за птици в поземлен имот с идентификатор 57649.503.3158 по КК на гр.Попово" - (публ. на 01.06.2017 г.)

ОБЯВА относно инвестиционно предложение: Рекултивация на старо сметище за неопасни отпадъци на община Попово в землището на с.Славяново - (публ. на 01.06.2017 г.)

ОБЯВЛЕНИЕ относно одобрен проект Комплексен проект за инвестиционна инициатива на „Мебел-стил“ ООД, гр.Търговище - (публ. на 30.05.2017 г.)

ОБЯВЛЕНИЕ относно изработен проект за частично изменение на подробния устройствен план – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ за УПИ ІІ-159, УПИ VІІ-159 и УПИ VІІІ-159 в кв.22 по плана на с. Марчино, общ. Попово - (публ. на 19.05.2017 г.)

ОБЯВЛЕНИЕ относно одобрен Комплексен проект за инвестиционна инициатива на „Мебел-стил“ ООД, гр.Търгонище - (публ. на 11.05.2017 г.)

ОБЯВЛЕНИЕ относно ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ за УПИ VІ-182 в кв.11 по плана на с. Марчино, общ. Попово - (публ. на 10.05.2017 г.)

ЗАПОВЕД №З-17-339/25.04.2017 г. относно ИЗЗЕМВАНЕ НА ИМОТ - частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с площ 1851 кв.м., ведно с двуетажна масивна сграда с ид. 57649.503.3067.1 със ЗП 98 кв.м.-ресторант „Байкал”; едноетажна масивна сграда с ид. 57649.503.3067.2 с площ 125 кв.м; едноетажна масивна сграда с ид. 57649.503.3067.3 с площ 25 кв.м; едноетажна масивна сграда-склад с ид. 57649.503.3067.4 с площ 18 кв.м. и едноетажна масивна сграда с ид. 57649.503.3067.5 с площ 103 кв.м, находящ се в кв. 148, УПИ І по регулационния план на гр. Попово, за който има съставен АЧОС №13031 от 13.02.2017г., ОТ „ПОП ГРУП” ЕООД с ЕИК 125510154, ПРЕДСТАВЛЯВАНО от Стефан Борисов Димитров–УПРАВИТЕЛ, със седалище и адрес на управление гр. Попово, обл. Търговище, ул. „Асен Златаров” №34  - (публ. на 25.04.2017 г.)

ОБЯВЛЕНИЕ относно Подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 57649.93.14 по кадастрална карта на землище гр.Попово, собственост на „Ойропак“ ЕООД, гр.София за промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди за „ силозна база“ - (публ. на 19.04.2017 г.)

ДОГОВОР №14/16.03.2017 г. за покупко-продажба на стояща дървесина на корен по сортимента на Годишен план за ползване на дървесина за 2017 г. от Общински горски територии, намиращи се в обхвата на дейност на ТП ДЛС "Черни Лом" гр.Попово - (публ. на 23.03.2017 г.)

ДОГОВОР №12/16.03.2017 г. за покупко-продажба на стояща дървесина на корен по сортимента на Годишен план за ползване на дървесина за 2017 г. от Общински горски територии, намиращи се в обхвата на дейност на ТП ДЛС "Черни Лом" гр.Попово - (публ. на 23.03.2017 г.)

ДОГОВОР №11/16.03.2017 г. за покупко-продажба на стояща дървесина на корен по сортимента на Годишен план за ползване на дървесина за 2017 г. от Общински горски територии, намиращи се в обхвата на дейност на ТП ДЛС "Черни Лом" гр.Попово - (публ. на 23.03.2017 г.)

ОБЯВЛЕНИЕ за изработен проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за преструктуриране на ж.к.“Младост“, гр.Попово и план-схеми на инженерната инфраструктура - (публ. на 10.03.2017 г.) с Приложения: Приложения

ОБЯВЛЕНИЕ за издадено Разрешение за строеж № 5/14.02.2017 г., изпратено с писмо с изх.№ 24-03-2/16.02.2017г. до РО НСК- Търговище при Североизточен район за обект: “Ферма за отглеждане на бройлери“ с местонахождение ПИ 182063,182066,182068 по КВС на с.Паламарца, общ.Попово - (публ. на 17.02.2017 г.)

ОБЯВЛЕНИЕ за издадено Разрешение за строеж № 4/14.02.2017 г., изпратено с писмо с изх.№ 24-03-2/16.02.2017г. до РО НСК- Търговище при Североизточен район за обект: “Ферма за отглеждане на бройлери“ с местонахождение ПИ 182062,182065,182067 по КВС на с.Паламарца, общ.Попово - (публ. на 17.02.2017 г.)

СЪОБЩЕНИЕ във връзка с процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение от "ЗАРЯ-ЗАРАЕВО" ЕООД - (публ. на 15.02.2017 г.)

Списъци за предоставяне на пасища и мери, общинска собственост, за общо и индивидуално ползване за 2017/2018 стопанска година в съответствие с условията за поддържане на земята в добро екологично и земеделско състояние - (публ. на 07.02.2017 г.)

ЗАПОВЕД относно забрана на пашата в общински територии на селскостопански животни - (публ. на 07.02.2017 г.)

ЗАПОВЕД относно забрана на пашата в горски територии на селскостопански животни - (публ. на 07.02.2017 г.)

Стартира проект "Подобряване на енергийната ефективност на 11 броя жилищни сгради в гр.Попово" - (публ. на 25.01.2017 г.)

Заповеди по реда на чл.37в, ал.16 във връзка чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ, относно определяне цена за ползване на имотите ПОЛСКИ ПЪТИЩА и включването им в разпределените масиви за ползване в доброволните споразумения, изготвени съгласно чл.37в, ал.2 от ЗСПЗЗ за стопанската 2016-2017 година за 35 броя землища в ОБЩИНА ПОПОВО - (публ. на 25.01.2017 г.)

СЪОБЩЕНИЕ относно инвестиционно предложение "Изграждане на тунелна оранжерия за отглеждане на малини в ПИ 048004 в м.Под линията", землище на с.Медовина с обща площ 13.984 дка" - (публ. на 20.01.2017 г.)

ПОКАНА за стартова пресконференция по проект "Подобряване на енергийната ефективност на 8 броя жилищни сгради в гр.Попово" - (публ. на 20.01.2017 г.)

ОБЯВЛЕНИЕ относно Разрешение за строеж № 77/23.12.2016г., изпратено с писмо с изх.№ 24-03-55/30.12.2016г. до РО НСК- Търговище при Североизточен район за обект: “Ферма за кокошки носачки до 38 000 броя“ с местонахождение ПИ 088030 по КВС на с.Светлен, общ.Попово - (публ. на 03.01.2017 г.)

2016 г.:

ПОКАНА за Стартова пресконференция по проект „Подобряване на енергийната ефективност на обществените сгради в гр. Попово”, Договор № BG16RFOP001-2.001-0050-C01, БФП № BG16RFOP001-2.001 - (публ. на 16.12.2016 г.)

ПОКАНА За участие в Обществен форум за предварително обсъждане на проект за ПУП – План за регулация и застрояване за преструктуриране на ж.к. “Младост” - (публ. на 12.12.2016 г.)

ОБЯВЛЕНИЕ относно Разрешение за строеж “Увеличаване капацитета на съществуваща птицеферма за бройлери, чрез из-граждане на нова животновъдна сграда“ с местонахождение ПИ 100011 в стопански двор на с.Манастирца - (публ. на 08.12.2016 г.)

ОБЯВЛЕНИЕ относно одобрен проект за ЧИ на ПУП – ПР за УПИ ІІ-67, УПИ ІІІ-66, УПИ ІV-68 и УПИ V-69 в кв.11 по плана на с. Априлово - (публ. на 05.12.2016 г.)

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ПОПОВО - (публ. на 28.11.2016 г.)

ЗАПОВЕД №208/23.11.2016 г. на ТП ДЛС "Черни Лом" гр.Попово - (публ. на 23.11.2016 г.)

ОБЯВА относно Инвестиционно предложение: Изграждане на птицеферма в поземлени имоти с ПИ 182063 с НТП: Пр.ел.енергия, ПИ 182066 с НТП: Стопански двор и ПИ 182068 с НТП: Пр.ел.енергия по КВС на с.Паламарца, община Попово и НТП: Стопански двор - (публ. на 21.11.2016 г.)

Годишен план за ползване на дървесина от земи и гори от общинските горски територии за 2017 г. - (публ. на 15.11.2016 г.)

СЪОБЩЕНИЕ относно одобрен проект за ЧИ на ПУП – ПР за УПИ ІІ-67, УПИ ІІІ-66, УПИ ІV-68 и УПИ V-69 в кв.11 по плана на с. Априлово - (публ. на 09.11.2016 г.)

ОБЯВА относно Инвестиционно предложение: Изграждане на птицеферма в поземлени имоти с ПИ 182062 с НТП: Стопански двор, ПИ 182065 с НТП:Стопански двор и ПИ 182067 с НТП:Пр.ел.енергия по КВС на с.Паламарца, община Попово и НТП: Стопански двор - (публ. на 03.11.2016 г.)

СЪОБЩЕНИЕ относно одобрен ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ за поземлен имот с №100011 по плана на КВС с. Манастирца, общ. Попово - (публ. на 27.10.2016 г.)

СЪОБЩЕНИЕ относно проект за Подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 57649.93.14 по кадастрална карта на землище гр.Попово, собственост на „Ойропак“ ЕООД, гр.София за промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди за „силозна база“ - (публ. на 14.10.2016 г.)

СЪОБЩЕНИЕ относно изработен проект за ЧИ на ПУП – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ за поземлен имот с №100011 по плана на КВС с. Манастирца, общ. Попово - (публ. на 05.10.2016 г.)

СЪОБЩЕНИЕ относно процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Изграждане на птицеферма за интензивно отглеждане на птици – кокошки носачки с капацитет до 38 000 места за птици чрез ремонт и реконструкция на съществуваща сграда и изграждане на нова животновъдна сграда в имоти с № 088024 и № 088025 в землището на с. Светлен, общ. Попово, обл. Търговище“ - (публ. на 30.09.2016 г.)

РЕШЕНИЯ по проект "Реконструкция и обновяване на Читалище "Познай себе си 1893"", с.Ковачевец - (публ. на 29.09.2016 г.)

ОБЯВА по проект "Реконструкция и обновяване на Читалище "Познай себе си 1893"", с.Ковачевец - (публ. на 17.09.2016 г.) с Приложения: Приложение 1 и Приложение 2

ОБЯВА по проект "Реконструкция и обновяване на Читалище "Познай себе си 1893"", с.Ковачевец - (публ. на 17.09.2016 г.) с Приложения: Приложение 1 и Приложение 2

ОБЯВА по проект "Реконструкция и обновяване на Читалище "Познай себе си 1893"", с.Ковачевец - (публ. на 17.09.2016 г.) с Приложения: Приложение 1 и Приложение 2

ОБЯВА по проект "Реконструкция и обновяване на Читалище "Познай себе си 1893"", с.Ковачевец - (публ. на 17.09.2016 г.) с Приложения: Приложение 1 и Приложение 2

СЪОБЩЕНИЕ относно изработен проект за ЧИ на ПУП – ПР за УПИ ІІ-67, УПИ ІІІ-66, УПИ ІV-68 и УПИ V-69 в кв.11 по плана на с. Априлово, одобрен със Заповед № І-3-648/1970 г. - (публ. на 01.09.2016 г.)

СЪОБЩЕНИЕ относно стартирането на проект BG05FMOP001-3.002-0129 „Осигуряване на топъл обяд – Попово 2016” - (публ. на 25.08.2016 г.)

СЪОБЩЕНИЕ относно проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на УПИ ХV- 3079 и ХVI- 3081, кв.4 по плана на гр.Попово- пром.зона за промяна начина на застрояване, обединяване на ХV- 3079 и ХVI- 3081и промяна предназначението му за „производствени и складови дейности“ - (публ. на 11.07.2016 г.)

ОБЯВА относно ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: „Увеличаване капацитета на съществуваща птицеферма за интензивно отглеждане на птици – бройлери от 9880 на 39 879 места за птици чрез изграждане на нова животновъдна сграда в имот с № 100011 в землището на с. Манастирица, общ. Попово, обл. Търговище“ - (публ. на 06.07.2016 г.)

ПРОТОКОЛ за разпределение на пасища, мери и ливади от ДПФ натериторията на община Попово, изготвен съгласно чл.37и, ал.10 от ЗСПЗЗ и чл.100, ал.8 от ППЗСПЗЗ - (публ. на 24.06.2016 г.)

СЪОБЩЕНИЕ относно Подробен устройствен план – план за застрояване на УПИ ХI -1209,1210,1211 и УПИ УПИ ХII- 1212,1213 от кв.95 по плана на гр.Попово за промяна начина на застрояване - (публ. на 15.06.2016 г.)

СЪОБЩЕНИЕ относно откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект  с цел  отглеждане на аквакултури и свързаните с тях дейности за язовир „Паламарца”, разположен върху имот №000316 с площ 17,037 дка в землището на с. Паламарца, община Попово - (публ. на 02.06.2016 г.)

СЪОБЩЕНИЕ относно откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект  с цел  отглеждане на аквакултури и свързаните с тях дейности за язовир „Гагово-Паламарца”, разполощен частично  в землището на с. Гагово и с. Паламарца , община Попово - (публ. на 02.06.2016 г.)

ОБЯВЛЕНИЕ относно проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на УПИ I -367 от кв.29 по плана на с.Ломци за промяна на предназначението от „училище“ за „производствена и складова дейност“. Имота е собственост на ЕТ „Георги Гочев 2008“ - (публ. на 18.05.2016 г.)

ПРОТОКОЛ 2 за предоставяне за индивидуално ползване на пасища и мери на животновъди - (публ. на 09.05.2016 г.)

ПРОТОКОЛ за предоставяне за индивидуално ползване на пасища и мери на животновъди - (публ. на 06.04.2016 г.)

ОБЯВА относно разрешено изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване на имот с идентифи-катор 57649.89.5 по кадастрална карта на землище гр.Попово, във връзка с инвестиционно намерение за строеж „разширение на силозна база” - (публ. на 06.04.2016 г.)

ОБЯВА относно разрешено актуализация на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на ж.к.”Младост”, гр.Попово - (публ. на 06.04.2016 г.)

ОБЯВА относно Инвестиционно предложение: „ ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩИ КРАВАРНИЦИ - 2 БР. В ПТИЦЕФЕРМА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА БРОЙЛЕРИ ЗА 30000 МЕСТА” в землището на с. Тръстика, Община Попово, Област Търговище, местността „В СЕЛОТО”, имот № 238023“ - (публ. на 30.03.2016 г.)

ОБЯВА относно Проект на Програма за управление на отпадъците на община Попово за периода 2016 - 2020 г. - (публ. на 25.03.2016 г.)

ОБЯВА за свободни работни места по проект „Социални услуги за достоен живот” - (публ. на 15.02.2016 г.)

ПРОТОКОЛ №8 от общо събрание на Ругионално сдружение за управление на отпадъците за регион Търговище - (публ. на 04.02.2016 г.)

ОБЯВА относно инвестиционно намерение на Община Попово - „Водопровод по ул.“Ген.Прохоров“ в участъка от съществуващия водопровод Е80 до СВО захранващо ПИ 57649.503.3854 от кв.4 – промишлена зона на гр.Попово - (публ. на 03.02.2016 г.)

СПИСЪК на имотите-общинска собственост, пасища, мери за общо ползване за 2016-2017 стоп. година в землищата на Община Попово - (публ. на 02.02.2016 г.)

СПИСЪК на имотите-общинска собственост, пасища, мери за индивидуално ползване за 2016-2017 стоп. година в землищата на Община Попово - (публ. на 02.02.2016 г.)

ЗАПОВЕД №З-16-77/27.01.2016 г. относно забрана на риболова и движението по заледените участъци на язовири и други водни обекти на територията на общината - (публ. на 27.01.2016 г.)

ОБЯВА относно инвестиционно намерение на Община Попово в лицето на кмета на общината д-р Л. Веселинов в качеството на довереник на „Сдружение на собствениците гр. Попово ж. к. „Русаля бл. 51, вх. А-Е, БУЛСТАТ 176823731“ - (публ. на 20.01.2016 г.)

СЪОБЩЕНИЕ относно провеждане на консултации по предварителен  проект на Общ устройствен план на община Попово и екологична оценка - (публ. на 20.01.2016 г.) с Приложения: Общ устройствен план и Екологична оценка

ОБЯВА до заинтересованите лица относно инвестиционно предложение: „Увеличаване капацитета на съществуваща птицеферма за интензивно отглеждане на птици – бройлери от 9880 на 39 879 места за птици чрез изграждане на нова животновъдна сграда в имот с № 100011 в землището на с. Манастирица, общ. Попово, обл. Търговище“ - (публ. на 19.01.2016 г.)

ИНФОРМАЦИЯ относно нвестиционно предложение за обект: „ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩИ КРАВАРНИЦИ – 2 БР. В ПТИЦЕФЕРМА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА БРОЙЛЕРИ ЗА 32000 МЕСТА” в землището на с. Тръстика, Община Попово, Област Търговище, местността „В СЕЛОТО”, имот № 238023 - (публ. на 13.01.2016 г.)