1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Други обяви, съобщения и заповеди

PDFПечатЕ-поща

2018 г.:

СЪОБЩЕНИЕ за одобрен проект за частично изменение на подробния устройствен план – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ за УПИ ХІХ-494, УПИ ХХ-493 и УПИ ХХІ-493 в кв.52 по плана на с. Кардам, общ. Попово - (публ. на 13.06.2018 г.)

СЪОБЩЕНИЕ за одобрен проект за частично изменение на подробния устройствен план – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ за УПИ ХІХ-494, УПИ ХХ-493 и УПИ ХХІ-493 в кв.52 по плана на с. Кардам, общ. Попово - (публ. на 06.06.2018 г.)

СЪОБЩЕНИЕ за откриване на процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели към Окръжен съд – Търговище за мандат 2019-2022 год. - (публ. на 05.06.2018 г.)

СЪОБЩЕНИЕ до собственици на сгради в двора на бившата Консервена фабрика - (публ. на 23.05.2018 г.)

СЪОБЩЕНИЕ до Делян Николаев Димитров - (публ. на 14.05.2018 г.)

ЗАПОВЕД за индивидуално право на ползване на пасища, мери - публична общинска собственост за срок от 5 години от 2018/2023 стопанска година- (публ. на 09.04.2018 г.)

ОБЯВА за провеждане на Конкурс за длъжността „Директор” на Исторически музей – гр. Попово - публикувано на: 13.03.2018 г.

ЗАПОВЕД №З-18-105/28.02.2018 г. на Кмета на Община Попово- (публ. на 28.02.2018 г.)

ЗАПОВЕД №З-18-94/21.02.2018 г. на Кмета на Община Попово- (публ. на 21.02.2018 г.)

СЪОБЩЕНИЕ до Венелин Христов Великов - (публ. на 14.02.2018 г.)

Годишен план за ползване на дървесина от земи и гори от общинските горски територии за 2018 г. - (публ. на 10.02.2018 г.)

ЗАПОВЕД относно подотделите в горски територии-общинска собственост, в които е забранена пашата на селскостопански животни - (публ. на 12.02.2018 г.)

ЗАПОВЕД относно подотделите в горски територии-държавна собственост, в които е забранена пашата на селскостопански животни - (публ. на 12.02.2018 г.)

СЪОБЩЕНИЕ до Виргиния Юлиянова Димитрова - (публ. на 05.02.2018 г.)

Списъци за предоставяне на пасища и мери, общинска собственост, за общо и индивидуално ползване за 2018/2019 стопанска година в съответствие с условията за поддържане на земята в добро екологично и земеделско състояние - (публ. на 30.01.2018 г.)

СЪОБЩЕНИЕ до Виргиния Юлиянова Димитрова - (публ. на 09.01.2018 г.)


З-18-94