Други обяви, съобщения и заповеди

Печат

2023 г.:

ОБЯВЛЕНИЕ относно изработена Специализирана план-схема за елементи на техническата инфраструктура за обект в УПИ III-58 от кв. 5 по регулационния план на село Баба Тонка, община Попово - (публ. на 29.09.2023 г.)

ОБЯВЛЕНИЕ относно одобрен проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за ПИ 15103.183.16, по КККР на землище село Глогинка, община Попово - (публ. на 25.09.2023 г.)

ОБЯВЛЕНИЕ относно одобрен проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за ПИ 47634.76.501, по КККР на землище село Медовина, община Попово - (публ. на 25.09.2023 г.)

ОБЯВА относно инвестиционно намерение: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛ. ГЕН. ПРОХОРОВ И ЧАСТ ОТ УЛ. ФОТИНОВА ЗА РЕAЛИЗИРАНЕ НА ИЗТОЧНА ВРЪЗКА В УРБАНИЗИРАНАТА ТЕРИТОРИЯ НА ГР. ПОПОВО“ - (публ. на 11.08.2023 г.)

ОБЯВЛЕНИЕ относно одобрен проект за Изменение на Подробен устройствен план – План за регулация за УПИ VII-839, квартал 70, по плана на село Паламарца , община Попово - (публ. на 09.08.2023 г.)

ОБЯВА относно инвестиционно намерение: „Изграждане на малък цех за производство на студено пресовани и пастьоризирани сокове от плодове и зеленчуци“ в с. Дриново от Веселин Манов, гр. Попово - (публ. на 08.08.2023 г.)

ОБЯВЛЕНИЕ относно одобрен проект за Изменение на Подробен устройствен план – План за регулация за УПИ V-136 и УПИ VI-136, квартал 52, по плана на село Конак, община Попово - (публ. на 04.08.2023 г.)

ОБЯВЛЕНИЕ относно одобрен проект за Изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за УПИ V, квартал 45, по плана на село Ковачевец, община Попово - (публ. на 04.08.2023 г.)

ОБЯВЛЕНИЕ относно одобрен проект за Изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за УПИ III-162,164, квартал 9, по плана на село Садина, община Попово - (публ. на 03.08.2023 г.)

ОБЯВА относно инвестиционно намерение: „Рехабилитация на 3 улици в населени места на територията на община Попово” - (публ. на 02.08.2023 г.)

ОБЯВА относно инвестиционно намерение: „Рехабилитация на 5 улици в населени места на територията на община Попово” - (публ. на 02.08.2023 г.)

ОБЯВА относно инвестиционно намерение: „Рехабилитация на 11 улици в населени места на територията на община Попово” - (публ. на 02.08.2023 г.)

ОБЯВА относно инвестиционно намерение: „Рехабилитация – реконструкция на уличните платна с цел подобряване и възстановяване на транспортно-експлоатационните качества на 8 улици на територията на община Попово“ - (публ. на 24.07.2023 г.)

ОБЯВЛЕНИЕ относно проект за Подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване за УПИ XII-689 и УПИ IX-689 от кв. 74a по регулационния план на село Светлен, община Попово - (публ. на 14.07.2023 г.)

ОБЯВА относно инвестиционно намерение: „Изграждане на центрове за високи постижения в професионалното образование и обучение“ - (публ. на 12.07.2023 г.)

ОБЯВЛЕНИЕ относно проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за УПИ V „за баня“ от кв. 45 по регулационния план на село Ковачевец, община Попово - (публ. на 11.07.2023 г.)

ОБЯВА относно инвестиционно предложение: „Рехабилитация – реконструкция на уличните платна с цел подобряване и възстановяване на транспортно-експлоатационните качества на 7 улици на територията на община Попово“ - (публ. на 04.07.2023 г.)

ОБЯВА относно инвестиционно предложение: „Рехабилитация – реконструкция на уличните платна с цел подобряване и възстановяване на транспортно-експлоатационните качества на 9 улици на територията на община Попово“ - (публ. на 04.07.2023 г.)

ОБЯВА относно инвестиционно предложение: „Изграждане и експлоатация на „ФАБРИКА ЗА ОЛИО“ в ПИ №57649.92.25“ по КККР в землището на  гр. Попово, община Попово, област Търговище с възложител „ОЙРОПАК“ ЕООД, гр. София - (публ. на 23.06.2023 г.)

ОБЯВЛЕНИЕ относно проект за Подробен устройствен план – план за регулация за УПИ VII839 от кв. 70 по действащия регулационен план на село Паламарца, община Попово - (публ. на 15.06.2023 г.)

ЗАПОВЕД относно осигуряване на пожарната безопасност по време на кампанията за прибиране на реколтата от зърнено-житни култури на територията на община Попово - (публ. на 07.06.2023 г.)

ОБЯВЛЕНИЕ относно Изменение на подробен устройствен план – план за застрояване  за УПИ I от кв.120 по плана на гр.Попово, отреден за „КЖС, обществено обслужване и гаражи“, състоящо се в промяна линията на застрояване и ново строителство между сгради с идентификатори 57649.503.2386.1 и 57649.503.2386.2, гр.Попово - (публ. на 07.06.2023 г.)

ОБЯВЛЕНИЕ относно изработен проект за Подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 15103.183.16 по КККР на землището на с. Глогинка, общ. Попово с цел разширение на съществуващ гробищен парк - (публ. на 07.06.2023 г.)

ОБЯВЛЕНИЕ относно изработен проект за Подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 47634.76.501 по КККР на землището на с. Медовина, общ. Попово с цел разширение на съществуващ гробищен парк - (публ. на 06.06.2023 г.)

ОБЯВЛЕНИЕ относно одобрен проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за ПИ 57649.57.2 и ПИ 57649.57.11 по КККР на землището на град Попово, община Попово с цел разширение на съществуващ гробищен парк - (публ. на 06.06.2023 г.)

ОБЯВЛЕНИЕ относно одобрен проект за Изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за УПИ IV и УПИ V-1114 по плана на село Садина, община Попово - (публ. на 05.06.2023 г.)

ОБЯВЛЕНИЕ относно одобрен проект за Изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за ПИ 78077.32.31 и ПИ 78077.32.32 по КККР на село Цар Асен, община Попово за обединяване в един нов ПИ 78077.32.947 - (публ. на 05.06.2023 г.)

ОБЯВА относно инвестиционно намерение „Изграждане и експлоатация на фабрика за олио в ПИ №57649.92.25“ по КККР в землището на  гр. Попово, община Попово, област Търговище с възложител „ОЙРОПАК“ ЕООД, гр. София - (публ. на 26.05.2023 г.)

ОБЯВЛЕНИЕ относно изработен проект за подробен устройствен план – план за регулация за УПИ VІІІ, кв.3 по плана на промишлена зона, гр.Попово за разделяне на два самостоятелни урегулирани поземлени имота ХХ, отреден за „бензиностанция и газстанция“ и ХХI – отреден за “жилищни нужди“ - (публ. на 27.04.2023 г.)

ОБЯВЛЕНИЕ относно одобрен проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване на Урегулиран поземлен имот/УПИ/ I от кв.5 по плана на пром. зона гр. Попово - (публ. на 24.04.2023 г.)

ОБЯВА относно инвестиционно намерение „Енергийно обновяване на сгради за култура: НЧ „Светлина – 1905“ с . Глогинка, НЧ „Пробуда – 1928“ с. Ломци, НЧ „Отец Паисий – 1925“ с. Козица, НЧ „Христо Ботев – 1899“ с. Зараево, НЧ „Познай себе си – 1893“ с. Ковачевец, НЧ „Светлина – 1905“ с. Гагово и  НЧ „Искра – 1893“ с. Паламарца” - (публ. на 21.04.2023 г.)

ОБЯВА относно инвестиционно намерение „Енергийно обновяване на сгради за спорт: Спортна зала с. Садина и Сграда на Градски стадион – гр. Попово” - (публ. на 21.04.2023 г.)

ОБЯВА относно инвестиционно намерение „Енергийно обновяване на сгради за административно обслужване: Кметство с. Баба Тонка, Кметство с. Иванча, Кметство с. Медовина, Кметство с. Априлово, Кметство с. Еленово, Кметство с. Козица, Кметство с. Зараево и Кметство с. Кардам” - (публ. на 21.04.2023 г.)

ОБЯВЛЕНИЕ относно изработен проект за Изменение на подробен устройствен план – план за застрояване  за УПИ I от кв.120 по плана на гр.Попово, отреден за „КЖС, обществено обслужване и гаражи“, състоящо се в промяна линията на застрояване и ново строителство между сгради с идентификатори 57649.503.2386.1 и 57649.503.2386.2 , гр.Попово - (публ. на 20.04.2023 г.)

ОБЯВА относно инвестиционно намерение „Водовземане от подземни води чрез нови съоръжения за подземни води, предназначени за водовземане“  в имоти с ПИ № 47643.49.27 и ПИ № 47643.48.22 на площ 742 дка в землището на с. Медовина, община Попово, област Търговище от „СТАРТ 2005“ ЕООД - (публ. на 05.04.2023 г.)

ОБЯВЛЕНИЕ относно изработен проект за Изменение на Подробен устройствен план – план за застрояване на имоти с номера 78077.32.31 и 78077.32.32 по кадастралната карта на село Цар Асен, общ.Попово - (публ. на 04.04.2023 г.)

ОБЯВА относно екологична оценка за ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ОУПО ПОПОВО И ПУП – ПЗ ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ С ЦЕЛ РАЗШИРЕНИЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩ ГРОБИЩЕН ПАРК  / МЮСЮЛМАНСКИ ГРОБИЩА / НА С. МЕДОВИНА, ОБЩИНА ПОПОВО И ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ ЗА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ НУЖДИ В ПИ № 47634.66.12 ПО КККР /Кадастрална карта и кадастрални регистри - общинска частна собственост/ НА ЗЕМЛИЩЕ  С. МЕДОВИНА, ОБЩИНА ПОПОВО - (публ. на 29.03.2023 г.)

ОБЯВА относно инвестиционно намерение „Регионални прединвестиционни проучвания за територията на Община Попово – в гр. Попово и в с. Медовина, обслужвани от „Водоснабдяване и Канализация“ ООД гр. Търговище“ от ДЗЗД „ Янтра-Врана“, пълномощник на  Министерство на регионалното развитие и благоустройство, България - (публ. на 27.03.2023 г.)

ОБЯВА относно инвестиционно намерение за „Монтиране на линия за разделяне/белене/ и рязане на кабели“ на площадката в гр. Попово, индустриална зона, ПИ №57649.3764 по КККР на гр. Попово, община Попово, област Търговище - (публ. на 24.03.2023 г.)

ПРОТОКОЛ по чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ - разпределение на пасища в община Попово- (публ. на 24.03.2023 г.)

ОБЯВЛЕНИЕ относно изработен проект за Изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за УПИ XIV-114 от кв. 4 по плана на село Априлово, община Попово - (публ. на 20.03.2023 г.)

ОБЯВЛЕНИЕ относно одобрен проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация на Урегулирани поземлени имони/УПИ/ IV-138, V-139, III-137 и VI-139, кв.21 по плана на кв.21 по плана на кн.Невски, гр.Попово - (публ. на 17.03.2023 г.)

ОБЯВЛЕНИЕ относно одобрен проект за подробен устройствен план – изменение на план за улична регулация о.т.625б и о.т.625в на ул.Ген.Прохоров, гр.Попово - (публ. на 17.03.2023 г.)

ОБЯВЛЕНИЕ относно одобрен проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация на Урегулиран поземлен имот/УПИ/ I от кв.6 по плана на пром.зона гр.Попово - (публ. на 17.03.2023 г.)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ за планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет - (публ. на 16.03.2023 г.)

ПОКАНА за провеждане на публична дискусия и обсъждане на Предложението за планиране на социални услуги - (публ. на 16.03.2023 г.)

ОБЯВЛЕНИЕ относно изработен проект за Изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за УПИ IV и УПИ V-1114 от кв. 123a по плана на село Садина, община Попово - (публ. на 13.03.2023 г.)

ОБЯВЛЕНИЕ относно одобрен проект за Изменение на Подробен устройствен план – План за регулация за УПИ III1216 и УПИ IV1216 от кв. 129 по плана на село Садина, община Попово - (публ. на 10.03.2023 г.)

ЗАПОВЕД относно забрана продажбата на диворастящи застрашени и защитени растения под ограничителен режим на ползване - (публ. на 23.02.2023 г.)

ПРОТОКОЛ за безстопанствени кучета на територията на община Попово, област Търговище за 2022 г., съгласно чл.6 от НАРЕДБА №4/01.02.2021 г. - (публ. на 20.02.2023 г.)

ОБЯВА относно необходимостта от преценяване на извършване на ЕО за инвестиционно намерение: ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ОУПО ПОПОВО И ПУП – ПЗ ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ С ЦЕЛ РАЗШИРЕНИЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩ ГРОБИЩЕН ПАРК  / МЮСЮЛМАНСКИ ГРОБИЩА / НА С. МЕДОВИНА, ОБЩИНА ПОПОВО И ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ ЗА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ НУЖДИ В ПИ № 47634.66.12 ПО КККР /Кадастрална карта и кадастрални регистри - общинска частна собственост/ НА ЗЕМЛИЩЕ  С. МЕДОВИНА, ОБЩИНА ПОПОВО - (публ. на 14.02.2023 г.)

ОБЯВЛЕНИЕ относно изработен проект за Изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за УПИ I от кв.5 по плана на промишлена зона гр.Попово/собственост на „Кристера“ АД, гр.Попово/ - (публ. на 08.02.2023 г.)

Списъци за предоставяне на пасища и мери, общинска собственост, за общо и индивидуално ползване за 2022/2023 стопанска година в съответствие с условията за поддържане на земята в добро екологично и земеделско състояние - (публ. на 01.02.2023 г.)

ОБЯВЛЕНИЕ относно одобрен проект за Частично изменение на Подробен устройствен план – План за регулация за УПИ VII3109, УПИ XXX3939 и УПИ XXXI3940 от кв. 4 по плана на промишлена зона град Попово - (публ. на 01.02.2023 г.)

ОБЯВЛЕНИЕ относно проект на ПУП за с.Долец - (публ. на 26.01.2023 г.)

ОБЯВЛЕНИЕ относно проект на ПУП за стопански двор в с.Паламарца - (публ. на 26.01.2023 г.)

ОБЯВЛЕНИЕ относно проект на ПУП за УПИ XII-134 от кв.12 по плана на с.Баба Тонка, общ.Попово - (публ. на 18.01.2023 г.)

ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА ПРОМЯНА НА ОУП НА ОБЩИНА ПОПОВО - (публ. на 18.01.2023 г.)

СЪОБЩЕНИЕ относно постъпило Заявление с вх. № 30-3247-1/09.01.2023 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект  с цел  отглеждане на аквакултури и свързаните с тях дейности за язовир „Осиково”, разположен върху имот № 54208.6.100 с площ 21616 кв. м. в землището на с. Осиково, община Попово - (публ. на 18.01.2023 г.)

ОБЯВЛЕНИЕ за сключен договор по проект ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА ПОПОВО по ПРОГРАМА  „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2021 - 2027 - (публ. на 11.01.2023 г.)

ПОКАНА за информационна среща на 10.01.2023 г. /вторник/ от 17:30 часа в залата на Дом на културата „Димо Коларов”, във връзка с възможностите за кандидатстване за саниране на многофамилни жилищни сгради по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап I“- (публ. на 05.01.2023 г.)

ОБЯВЛЕНИЕ относно ПУП за поземлени имоти 57649.57.2 и 57649.57.11 по КККР на землището на гр.Попово - (публ. на 05.01.2023 г.)

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА ПРОМЯНА НА ОУП НА ОБЩИНА ПОПОВО - (публ. на 03.01.2023 г.)

З-18-94