1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Предстоящи търгове, конкурси (продажби, наем, концесия, отстъпено право на строеж и др.)

PDFПечатЕ-поща

ОБЯВА за приватизация на нежилищен обект общинска собственост, чрез публично оповестен конкурс на един етап за приватизация на Магазин, с площ 61 кв. м., находящ се в едноетажна масивна сграда с площ 136.56 кв. м. в УПИ I, кв. 28, с. Садина, общ. Попово.  - (публ. на 29.10.2019 г.)


ОБЯВЯВА приватизация на нежилищен обект общинска собственост, чрез публичен търг с явно наддаване на фурна в с.Кардам - (публ. на 23.04.2019 г.)Процедура №2/2019г.- Открит конкурс за добив на дървесина с предмет:„Извършване на добив на дървесина, съгласно Наредба № 8/05.08.2011 г. за сечите в горите – сеч, разкройване на асортименти по БДС, извоз до временен склад, сортиране и рампиране, на добитата дървесина от Годишния план за ползване на дървесина за 2019г. от горски насаждения, разположени в горски територии – собственост на Община Попово, в района на дейност на ТП ДЛС „Черни лом“ гр. Попово“, обособена в обект № 1901-ОГТ - (публикувано на 08.02.2019 г.)

ПРОТОКОЛ ЗА РАБОТАТА НА КОМИСИЯ - (публ. на 01.03.2019 г.)

ЗАПОВЕД №43/28.02.2019г. ЗА КЛАСИРАНЕ И ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ - (публ. на 01.03.2019 г.)

СКЛЮЧЕН ДОГОВОР №15/11.03.2019г. - (публ. на 12.03.2019 г.)

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ КЪМ СКЛЮЧЕН ДОГОВОР №15/11.03.2019г. - (публ. на 26.11.2019 г.)ИЗБОР НА КРЕДИТНА ИНСТИТУЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН КРЕДИТ НА ОБЩИНА ПОПОВО

ОБЯВЛЕНИЕ за ИЗБОР НА КРЕДИТНА ИНСТИТУЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН КРЕДИТ НА ОБЩИНА ПОПОВО - (публ. на 25.01.2019 г.)

ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие

РАЗЯСНЕНИЕ - (публ. на 01.02.2019 г.)

ПРОТОКОЛ - (публ. на 20.02.2019 г.)

ЗАПОВЕД за класиране - (публ. на 20.02.2019 г.)

placeholder