Провеждане на въвеждащо обучение за персонала в ЦНСТ с. Медовина

Печат


Публикувано: 20.12.2013 г.

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА  (чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП)

по реда на Глава осма “a” на Закона за обществените поръчки за услуга с предмет:

„ПРОВЕЖДАНЕ НА ВЪВЕЖДАЩО ОБУЧЕНИЕ ЗА ПЕРСОНАЛА  В ЦНСТ С. МЕДОВИНА”,

по проект: „Преодоляване на социалното изключване на лица с умствена изостаналост чрез създаване на ЦНСТ в община Попово.”, финансиран съгласно Договор №BG051PO001-5.2.13-0009-С0001 от 20.06.2013 г., процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051РО001-5.2.13 „Живот в общността”, ОП „Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013г”.

ДОКУМЕНТАЦИЯ - размер  на файла: 5.333 MB


======================================================================================================