1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Отменени и допълнени решения

PDFПечатЕ-поща

(2012 г.):

С Решение № 30 по Протокол № 5 от 06.01.2012 г. се отменя Решение № 22 по Протокол № 4 от 21.12.2011 г., относно промяна в числеността и структурата на общинска администрация гр. Попово, дейности и мероприятия към нея;

С Решение № 42 по Протокол № 6 от 26.01.2012 г. се изменя Решение № 17 по Протокол № 4 от 21.12.2011 г., относно утвърждаването на паралелки в ОУ „Любен Каравелов”, с. Кардам, които са под минимума на норматива за пълняемост за учебната 2011/2012 година;

С Решение № 43 по Протокол № 6 от 26.01.2012 г. се изменя Решение № 655 по Протокол № 51 от 28.07.2011 г., относно Поемане на общински дълг по реда на чл. 17 от ЗОД, с цел осигуряване на временен недостиг на средства на Община Попово в качеството й на бенефициент по Оперативна програма „Регионално развитие”, схема за безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/.4-0.2/2008, проект „Интегрирано подобряване и възстановяване на взаимосвързани елементи и съоръжения на физическата инфраструктура на градската среда на Попово за постигане на устойчиво развитие, екологично равновесие и социално включване” финансиран по договор № BG161РО001/.4-0.2/2008/009 на ОПРР”;

С Решение № 132 по Протокол № 12 от 31.07.2012 г. се изменя и допълва Решение № 71 по Протокол № 8 от 07.03.2012 г., относно финансовото състояние на МБАЛ-Попово;

С Решение № 135 по Протокол № 12 от 31.07.2012 г. де факто се отменя Решение № 118 по Протокол № 11 от 28.06.2012 г., относно отдаване на концесия на обект яз. „Баба Тонка”, с. Баба Тонка, общ. Попово (върнат за ново разглеждане, поради допусната техническа грешка!);

С Решение № 162 по Протокол № 15 от 12.10.2012 г. се променя и допълва Решение № 83 по Протокол № 9 от 11.04.2012 г., относно регистрацията на дружество с общинско участие "ЕКО-Попово" ООД, съвместно с „ЕРКА” ГРУП ООД;

placeholder