1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Банкови сметки и кодове за вид плащане

PDFПечатЕ-поща

Банкови сметки и кодове за вид плащане на Община Попово

Данък недвижими имоти 44 21 00 BG45STSA93008413872400 STSABGSF
Данък превозни средства 44 23 00 BG45STSA93008413872400 STSABGSF
Такса битови отпадъци 44 24 00 BG45STSA93008413872400 STSABGSF
Данък при придоб. на имущества по дарения 44 25 00 BG45STSA93008413872400 STSABGSF
други данъци 44 34 00 BG45STSA93008413872400 STSABGSF
вноски от приходи общ.предприятие 44 37 00 BG45STSA93008413872400 STSABGSF
приходи от продажби на услуги,стоки,продукция 44 40 00 BG45STSA93008413872400 STSABGSF
приходи от наем имущество 44 41 00 BG45STSA93008413872400 STSABGSF
приходи от наем земя 44 42 00 BG45STSA93008413872400 STSABGSF
Приходи от лихви по банкови сметки 44 43 00 BG45STSA93008413872400 STSABGSF
Приходи от лихви от срочни депозити 44 44 00 BG45STSA93008413872400 STSABGSF
приходи от дивиденти 44 48 00 BG45STSA93008413872400 STSABGSF
получени дарения от страната 44 51 00 BG45STSA93008413872400 STSABGSF
приходи от продажба на сгради 44 55 00 BG45STSA93008413872400 STSABGSF
приходи от продажба на др.оборудв.машини 44 55 00 BG45STSA93008413872400 STSABGSF
приходи от продажба на трансп.ср-ва 44 55 00 BG45STSA93008413872400 STSABGSF
приходи от продажба на стоп.инвентар 44 55 00 BG45STSA93008413872400 STSABGSF
приходи от продажба на инфр.стр.обекти 44 55 00 BG45STSA93008413872400 STSABGSF
Приходи от продажба на др. ДМА 44 55 00 BG45STSA93008413872400 STSABGSF
Приходи от продажба на земя 44 56 00 BG45STSA93008413872400 STSABGSF
Приходи от концесии 44 57 00 BG45STSA93008413872400 STSABGSF
Приходи от продажба на НА,право строеж 44 59 00 BG45STSA93008413872400 STSABGSF
Глоби,санкции,нак.лихви и неустойки 44 65 00 BG45STSA93008413872400 STSABGSF
Други неданъчни приходи,застр.обезщетения 44 70 00 BG45STSA93008413872400 STSABGSF
такси за технически услуги 44 80 01 BG45STSA93008413872400 STSABGSF
такси за ползване детски градини 44 80 02 BG45STSA93008413872400 STSABGSF
Такси за социален патронаж 44 80 05 BG45STSA93008413872400 STSABGSF
Такси за добив на кариерни материали 44 80 06 BG45STSA93008413872400 STSABGSF
Такси за административни услуги 44 80 07 BG45STSA93008413872400 STSABGSF
Такси за ползване на пазари 44 80 08 BG45STSA93008413872400 STSABGSF
Такси за полудневни детски градини 44 80 09 BG45STSA93008413872400 STSABGSF
Такси за гробни места 44 80 11 BG45STSA93008413872400 STSABGSF
Туристически такси 44 80 12 BG45STSA93008413872400 STSABGSF
Други такси 44 80 90 BG45STSA93008413872400 STSABGSF
Приходи от такси опазване околно среда 44 80 81 BG45STSA93008413872400 STSABGSF
Такса куче 44 80 13 BG45STSA93008413872400 STSABGSF
Бюджет
BG89STSA93003106054209 STSABGSF

placeholder