Документи относно Общинска собственост

Печат

СТРАТЕГИЯ за управление на общинска собственост на Община Попово (2012-2015 г.)


НАРЕДБA за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество


ПРОГРАМА за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в Община Попово за 2013 г.


ПЛАН за работата на Община Попово при приватизация на общински търговски дружества, обособени части от тях и нежилищни обекти, общинска собственост през 2013 г.