Други документи

Печат

СПИСЪК на категориите информация, подлежаща на квалификация като служебна тайна в Община Попово

АНТИКРИЗИСНА ПРОГРАМА на община Попово за бюджетната 2010 година

МОРАЛНО-ЕТИЧЕН КОДЕКС на служителите в обшина Попово

ВЪТРЕШНИ ПРОЦЕДУРИ и правилник за работа на комисията по етика в община Попово

АРХИВИРАНЕ и съхраняване на документалния фонд на община Попово

ПРАВИЛНИК за вътрешния трудов ред на Община Попово

ПРАВИЛА за поведение и действие на населението при обилни снеговалежи и заледявания

АНАЛИЗ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в Обшина Попово

ДОКЛАД за наблюдението на изпълнението на общински план за развитие на Община Попово за периода 2015 – 2020 г. към 31.12.2015 г.