Правилници

Печат

ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Общински съвет - Попово

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на общинската администрация на Община Попово

ПРАВИЛНИК за отпускане на еднократна финансова помощ на жители на Община Попово

ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Исторически музей - град Попово

ПРАВИЛНИК за вътрешния трудов ред на Община Попово

ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Общинско предприятие „Социално предприятие за озеленяване и благоустройство при община Попово”

ПРАВИЛНИК за финансово подпомагане на брачни и извънбрачни двойки с репродуктивни проблеми на територията на Община Попово

ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на обществения посредник на Община Попово

ПРАВИЛНИК за организацията, финансирането и дейността на пенсионерските клубове на територията на Община Попово