1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Вътрешни правила

PDFПечатЕ-поща

Правила за мониторинг, контрол и последваща оценка на общинските политики за устойчиво развитие на община Попово

За реда за планиране и организация на провеждането на процедурите и за контрол на изпълнението на сключените договори за обществени поръчки - в сила от 01.07.2014 г.

За прилагане на закона за предотвратяване на конфликт на интереси в община Попово - ОТМЕНЕНИ от 30.06.2017

За прилагане на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси в Община Попово - в сила от 30.06.2017 г.

За достъп до лични данни в общинска администрация Попово

За прилагане на закона за защита на класифицираната информация в община Попово

За изпълнение на чл. 50 от Закон за държавния служител

За изпълнение на чл. 139а от Кодекса на труда

За структурата и организацията на работната заплата в общинска администрация – Попово

За организацията и реда на административното обслужване в община Попово

За регламентиране на вътрешния оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в община Попово

За приемане, издаване и съхраняване на електронни документи, подписани с универсален електронен подпис в община Попово

За осигуряване на пожарна безопасност в община Попово

За предоставяне на достъп до обществена информация в Община Попово в изпълнение на Закона за достъп до обществена информация

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма в Община Попово

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за осъществяване на предварителен контрол в Община Попово

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за предоставяне и управление на общински концесии в Община Попово

placeholder