1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Функции на Кмета на Община Попово

PDFПечатЕ-поща

По ЗМСМА: 


Кметът на общината е едноличен орган на изпълнителната власт в общината. 

Кметът осъществява общо ръководство и контрол на общинската администрация и представлява общината пред трети лица. 

В своята дейност кметът на общината се ръководи от законите на Република България, актовете на Президента на Република България, на Министерския съвет, актовете на Общинския съвет и интересите на населението. 

- При осъществяване на дейността си, кметът се подпомага от заместник-кметове. 

- Кметът делегира със заповед правомощия на заместник-кметовете и определя функциите им. 

- Функциите на кмета на общината, в негово отсъствие от страната или когато ползва законоустановен отпуск, се изпълняват от зам. кмет, определения със заповед на кмета. 

Кметът назначава секретар на общината.

placeholder