1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Община Попово реализира дейностите по проект „#Поколение Европа“

PDFПечатЕ-поща

Четвъртък, 20 Септември 2018г.

В периода 3 – 13 септември Община Попово реализира проект, финансиран по програма „Европа за гражданите“ мярка 2 „Democratic engagement and civic participation“, подмярка 2.1 „Town twinning“. Проектът „Поколение Европа“ обедини три побратимени общини – Попово, Република България; Неготино, Република Македония и Евротас, Република Гърция, чиито граждани споделят общи възможности в рамките на общата си европейска идентичност.


Покана за публично обсъждане на Отчета за изпълнение на Бюджет 2017 г. на Община Попово

PDFПечатЕ-поща

Петък, 06 Юли 2018г.

На основание Закона за публичните финанси и Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Попово, Председателят на Общински съвет Попово организира публично обсъждане на Отчета за изпълнение на Бюджет 2017 г. на Община Попово.

ПОКАНА за пресконференция

PDFПечатЕ-поща

Понеделник, 04 Юни 2018г.Община Попово сключи договор за безвъзмездна финансова помощ с Държавен фонд „Земеделие” за ремонт и реконструкция на улиците в ж.к. „Младост” и ул. „Болнична”

PDFПечатЕ-поща

Сряда, 30 Май 2018г.

Проектът „Реконструкция и рехабилитация на основната транспортно-комуникационна мрежа в ж.к. „Младост” – 1 и 2 и прилежащата първостепенна улица за комплекса – ул. „Болнична” ще получи финансиране по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването и подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”, от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Класиране - „Енергийна ефективност в периферните райони-2”

PDFПечатЕ-поща

Петък, 25 Май 2018г.

Резултати от извършена оценка и подбор на подадените заявления за интерес и финансова помощ за кандидатстване по Процедура BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони -2” на оперативна програма региони в растеж 2014-2020.
Страница 7 от 71

placeholder